• காணொளி குறிவிலக்கிகள் (Video Codecs)
  • காணொளி மிகைப்பிகள் (Video Amplifiers)
  • காணொளி இயைப்பிகள் (Video Codecs)
  • காணொளி குறியீட்பிகள் (Video Encoders)