• ஒப்பீட்டிகள் (Comparators)
  • எண்ணிகள் (Counters)
  • முதனுள்முதல்வெளிகள் (FIFOs)
  • பசையேரணம் (Glue Logic)
  • செலுத்துப்பெறுவிகள் (Transceivers)
  • மூன்றுநிலை இடையகங்கள் (Tristate Buffers)