• காலப்பிகள் (Timers)
  • அலைப்பிப் ப‌டிக‌ங்க‌ள் (Clock Crystals)
  • படிகவலைப்பிகள் (Crystal Oscillators)