• இருதரவு ஒத்தியங்கு இயங்குநினைவகம் (DDR-SDRAM)
  • இருதரவு ஒத்தியங்கு நிலைநினைவகம் (DDR-SSRAM)
  • நாற்தரவு ஒத்தியங்கு நிலைநினைவகம் (QDR-SSRAM)
  • மின்னழிநிரல்நினைவகம் (EEPROM)
  • இல்லும்மை திடீர்நினைவகம் (NAND Flash)
  • இல்லல்லது திடீர்நினைவகம் (NOR Flash)