• கம்பிவட இணக்கிள் (Cable Modems)
  • ExpressCard
  • HyperTransport
  • PCI-X
  • PCI-Express
  • PCMCIA
  • தொலைபேசி இணக்கிகள் (Telephone Modems)
  • இயைப்பிகள் (Serdes)
  • USB