• கேட்பொலி மிகைப்பிகள் (Audio Amplifiers)
  • இமிரிகள் (Buzzers)
  • கேட்பொலி புரிப்பிகள் (Audio Codecs)
  • ஒலிவாங்கிகள் (Microphones)
  • ஒலிப்பெருக்கிகள் (Speakers)
  • சங்கொலிகள் (Sirens)