• இருமுனையங்கள் (Diodes)
  • மின்தேக்கிகள் (Capacitors)
  • மின்தூண்டிகள் (Inductors)
  • மின்தடையங்கள் (Resistors)
  • திரிதடையங்கள் (Transistors)