• தாழ்வீழ்ச்சி நேரியல் சீர்ப்பிகள் (Low Drop Out Linear Regulators)
  • சாதாரண நேரியல் சீர்ர்பிகள்(Standard Linears)
  • ஊக்கு நிலைமாறு சீர்ப்பிகள் (Boost Switching Regulators)
  • இறக்கு நிலைமாறு சீர்ப்பிகள் (Buck Switching Regulators)
  • இறக்கூக்கு நிலைமாறு சீர்ப்பிகள் (Buck Boost Switching Regulators)