• சமலினாச்சமனிகள் (Baluns)
  • திசைப்பிணைப்பிகள் (Directional Couplers)
  • தாழிரைச்சல் மிகைப்பிகள்/தாழிரைச்சல் பட்டை கீழ்மாற்றிகள் (LNAs/LNBs)
  • கலப்பிகள் (Mixers)
  • கட்டப்பிரிப்பிகள் (Phase Spitters)
  • வானலை இருமுனையங்கள் (RF Diodes)
  • வானலை திரிதடையங்கள் (RF Transistors)
  • இசைப்பிகள் (Tuners)
  • இயங்கலைக்குழல்கள் (Travelling Wave Tubes)