• எண்மைப்பிகள் (Analog-to-Digital Converters)
  • அளவுப்பொறி மிகைப்பிகள் (In Amps)
  • இடையக மிகைப்பிகள் (Buffer Amps)
  • மின்னோட்டப் பின்னூட்டு செய்மிகைப்பிகள் (Current Feedback Opamps)
  • ஒப்புமைப்பிகள் (Digital-to-Analog Converters)
  • கட்டவடைகள் (PLLs)
  • திறன் மிகைப்பிகள் (Power Amplifiers)
  • துல்லிய மேற்கோள்கள்(Precision References)
  • மின்னழுத்தப் பின்னூட்டு செய்மிகைப்பிகள் (Voltage Feedback Opamps)