ஸ்பேன்ஷன் வரையறுப்பொறுப்பு நிறுமம் (Spansion LLC)

S29L064N, S29L032N 64-மெகாத்துணுக்கு, 32-மெகாத்துணுக்கு 3.0V-மட்டும் பக்கப்பாங்கு திடீர் நினைவகம் 100nm MirrorBit செய்முறைத் தொழில்நுட்பம் அம்சமுடன் (3.0-Volt only Page Mode Flash Memory Featuring 110 nm MirrorBit Process Technology)

தனிச்சிறந்த சிறப்பியல்புகள்

கட்டமைப்பு நிறைகள்
*ஒற்றைய மின்வழங்கல் இயக்கம்.
*110-nm MirrorBit தொழில்நுட்பத்தில் தயாரானது.
*பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு மண்டலம்(Secured Silicon Sector region)
    - 128-சொல்/256-எண்ணெண் பிரிவு, கட்டளை இடைமுகம் (command sequence) மூலம் அணுகத்தகு 8/16-சொல் சமவாய்ப்பு மின்னணு வரிசை எண் (Electronic Serial Number) மூலம் நிரந்திர மற்றும் பாதுகாப்பான அடையாளம்
    - தொழிற்சாலை அல்லது வாடிக்கையாளரால் நிரல்ப்பட்டது மற்றும் பூட்டப்பட்டது
*வளைமையுடைய பிரிவு கட்டமைப்பு (Flexible sector architecture)
    - 64Mb (சீரளவு பிரிவு போல்மங்கள்) : நூற்றிருபத்தெட்டு 32Kword (64KB) பிரிவுகள்
    - 64Mb (தொடக்கப் பிரிவு போல்மங்கள்) : நூற்றிருபத்தெட்டு 32Kword (64KB) பிரிவுகள் + எட்டு 4Kword (8KB) தொடக்கப்பிரிவுகள்
    - 32Mb (சீரளவு பிரிவு போல்மங்கள்) : அறுபத்துநான்கு 32Kword (64KB) பிரிவுகள்
    - 32Mb (தொடக்கப் பிரிவு போல்மங்கள்) : அறுபத்துமூன்று 32Kword (64KB) பிரிவுகள் + எட்டு 4Kword (8KB) தொடக்கப்பிரிவுகள்
*மேம்படுத்தப்பட்ட VersatileI/O™ கட்டுப்பாடு
    - அனைத்து உள்ளீடு மட்டங்கள் (முகவரி, கட்டுப்பாடு மற்றும் DQ உள்ளீடு மட்டங்கள் மற்றும் வெளியீடுகள் VIO உள்ளீட்டில் உள்ள மின்னழுத்தத்தால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது; VIO 1.65இலிருந்து VCC நெடுக்கத்தில் உள்ளது.
*JEDEC செந்தரங்களுடன் இணங்கல்
    - ஒற்றைய மின்வழங்கல் திடீர் நினைவகத்திற்கு முள்ளமைவு மற்றும் மென்பொருள் இணங்கல் மற்றும் மேன்மையானத் தற்செயல் எழுதல் காபந்து (superior inadvertant write protection)
*ஒவ்வொருப் பிரிவிற்கும் 100000 அழிப்புச் சுழற்சிகள் வழக்கம்
*20-வருட தரவு நினைவுகை வழக்கம்

செயல்வலிமைச் சிறப்பியல்புகள்
*உயர் செயல்வலிமை
    - 90ns அணுகல் நேரம்
    - 8-சொல்/16-சொல் பக்கப் படிப்பு இடையகம் (page-read buffer)
    - 25-ns பக்கப் படிப்பு நேரம்
    - 16-சொல்/32-எண்ணெண் எழுதல் இடையகம் பலசொல் இற்றைப்பாடுகளுக்கான (multiple-word updates) ஒட்டுமொத்த நிரல்பாடு நேரத்தைக் குறைக்கிறது
*தாழ்த்திறன் இயக்கம்
    - 25-mA வழக்கமான செயல்படு படிப்பு மின்னோட்டம்
    - 50-mA வழக்கமான அழிப்பு/நிரல்பாடு மின்னோட்டம்
    - 10-µA வழக்கமான துணைநிற்புப் பாங்கு மின்னோட்டம்
*பொதிய விழைவுகள்
    - 48-முள் TSOP
    - 56-முள் TSOP
    - 64-பந்து செறிவூட்டியப் பந்தணி(fortified BGA)
    - 48-பந்து சிறுபுரி பந்தணி(fine-pitch BGA)

மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் அம்சங்கள்
*மென்பொருள் அம்சங்கள்
    - மேன்மையான பிரிவுக் காபந்து: நீடித்த பிரிவுக் காபந்து (Persistent Sector Protection) மற்றும் கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்து (Password Sector Protection) ஆகியவற்றை அளிக்கிறது.
    - நிரல்பாடு தாற்காலிக நிறுத்தம் மற்றும் தொடரல்: நிரல்பாடு இயக்கம் முடிவதற்குள் பிற பிரிவுகளைப் படித்தல்.
    - அழித்தல் தாற்காலிக நிறுத்தம் மற்றும் தொடரல்: அழிப்பு இயக்கம் முடிவதற்குள் பிற பிரிவுகளைப் படித்தல்/நிரல்படுத்தல்.
    - Data# பதிவுக்கேட்பு (Polling) மற்றும் நிலைமாறு துணுக்கு நிலைமையை அளிக்கிறது.
    - CFI இடைமுகம் இணங்கல்; விருந்தோம்பு முறைமையை பல திடீர் நினைவக சாதனங்களையும் அடையாள காண்பித்து ஏற்கச்செய்கிறது.
    - பூட்டுநீக்கு நழுவல் நிரல்பாடு (Unlock Bypass Program) (கட்டளை ஒட்டுமொத்த பலசொல் நிரல்பாடு (Multi-word Programming) நேரத்தைக் குறைக்கிறது.
*வன்பொருள் அம்சங்கள்
    - WP#/ACC உள்ளீடு (உயர் மின்னழுத்தம் செலுத்தப்படும் போது) முறைமையின் உற்பத்தியில் அதிக செய்வீதத்திற்காக, நிரல்பாட்டு நேரத்தை விரைவுப்படுத்தும். சீரளவுப் பிரிவு போல்மங்களில் (uniform sector models) பிரிவுப் பாதுகாப்பு நிறுவமைவுகளை (sector protection settings) கருதாமல், முதல் அல்லது இறுதி பிரிவுகளைப் பாதுகாக்கிறது.
    - வன்பொருள் மீளமைவு உள்ளீடு (RESET#) சாதனத்தை மீளமைக்கிறது.
    - தயார்/பயனில் (RY/BY#) வெளியீடு நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் சுழற்சி நிறைவைக் கண்டுணர்கிறது.

பொது விவரம்
S29GL-N சாதனக் குடும்பம் என்பவை 3.0V ஒற்றைய மின்வழங்கல் 110-nm MirrorBit தொழில்நுட்பத்துடன் தயாரிக்கப்படும் திடீர் நினைவகம் ஆகும். S29GL064N என்பது 4,194,304 சொற்கள் அல்லது 8,388,608 எண்ணெண்கள் என்கிற அடுக்குமுறைக் கொண்டுள்ள 64-Mb சாதனம் ஆகும். S29GL032N என்பது 2,097,152 சொற்கள் அல்லது 4,194,304 எண்ணெண்கள் என்கிற அடுக்குமுறைக் கொண்டுள்ள 32-Mb சாதனம் ஆகும். போல்ம எண்ணைப் பொறுத்து, சாதங்கள் 16-துணுக்கு அகலம் மட்டும் கொண்டுள்ளத் தரவுப்பாட்டை அல்லது BYTE# உள்ளீட்டைப் பயன்படுத்தி 8-துணுக்காகவும் செயல்படும் 16-துணுக்கு தரவுப்பாட்டை என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளன.

90ns வரை வேகமான அணுகல் நேரங்கள் கிடைக்கின்றன. ஒவ்வொரு அணுகல் நேரமும் தயாரிப்புத் தேர்வு வழிகாட்டி (Product Selector Guide) , S29GL032N உத்தரவிடல் தகவல் (Ordering Information–S29GL032N) அல்லது S29GL064N உத்தரவிடல் தகவல் (Ordering Information–S29GL064N) ஆகியவற்றில் கூறப்பட்டுது போல், ஒரு குறிப்பிட்ட இயக்க மின்னழுத்த நெடுக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. போல்ம எண்ணைப் பொறுத்து, பொதிய அளிப்புகள் 48-முள் TSOP, 56-முள் TSOP, 48-பந்து சிறுபுரி பந்தணி (ball fine-pitch BGA) மற்றும் 64-பந்து செறிவூட்டியப் பந்தணி (Fortified BGA) ஆகியவற்றை உட்கொள்ளும். ஒவ்வொரு சாதனமும் தனிப்பட்ட சில்லு செயலாக்கு (CE#), எழுதல் செயலாக்கு (WE#), வெளியீடு செயலாக்கு (OE#) கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு சாதனம் எழுதல் மற்றும் படிப்பு செயற்கூறுகளுக்கு வெறும் ஒரு 3.0V மின்வழங்கலைத் தேவைப்படுகிறது. VCC உள்ளீட்டைத் தவிற்று உயர் மின்னழுத்த விரைந்த நிரல்பாடு அம்சம் WP/#ACC உள்ளீட்டில் அதிக மின்னோட்டத்தால் குறுகிய நிரல்பாடு நேரங்களை அளிக்கிறது. இந்த அம்சம் முறைமை உற்பத்தியின் போது, தொழிற்சாலையின் செயல்வீதத்தை மேம்படுத்த குறிக்கொண்டுள்ளது, எனினும் விருப்பப்பட்டால், களநிரல்பாட்டிலும் (field-programming) பயன்படுத்தலாம்.

இச்சாதனம் "JEDEC ஒற்றைய மின்வழங்கல் திடீர் நினைவகச் செந்தரம் (JEDEC single-power-supply Flash standard)" உடன் கட்டளைத் தொகுதி இணங்கல் (command set compatible) கொண்டுள்ளது. கட்டளைகள் சாதனத்திற்குள் வழக்கமான நுண்செயலி எழுதல் காலவியல் (standard write timing) கொண்டு எழுதப்படுகின்றன.

பிரிவு அழிப்புக் கட்டமைப்பு (sector erase architecture) நினைவகப் பிரிவுகளை மற்றப் பிரிவுகளின் அடக்கங்களைப் பாதிக்காமல் அழிக்கவும் மறுநிரல்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது. எழுதல் சுழற்சிகள் நிரல்பாடு மற்றும் அழிப்பு செயல்பாடுகளுக்கு உள்ளகமாக தரவு மற்றும் முகவரியை தாழிடுகிறது. சாதனம் கடல்முகப்படுத்தப்படும் போது, அழிந்த நிலையில் உள்ளது.

மேம்பட்ட பிரிவுக் காபந்து (Advanced Sector Protection) பல மட்டங்களான பிரிவுக் காபந்தை அம்சம் கொண்டுள்ளது, இது குறிப்பிட்டப் பிரிவுகளில் நிரல்பாடு அல்லது அழிப்பு செயல்பாடுகளை செயலிழக்க விடும். நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து (Persistent Sector Protection) முன்பிருந்த 12V கட்டுப்படுக் காபந்து முறையை மாற்றுகிறது. கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்து (Password Sector Protection) என்பது குறிப்பிட்டப் பிரிவுகளில் மாற்றங்களை அனுமதிப்பதற்கு முன் ஒரு கடவுச்சொல்லைத் தேவைப்படும் ஒரு மதிநுட்பமானக் காபந்து முறை.

சாதன நிரல்பாடு மற்றும் அழிப்பு கட்டளை வரிசையங்கள் மூலம் துவக்கப்படுகின்றன. நிரல்பாடு அல்லது அழிப்பு தொடங்கிவிட்டால், செயல்பாடு நிறைவுப்பெற்றதா என்பதை உறுதிசெய்ய, விருந்தோம்பி DQ7 (Data# Polling) அல்லது DQ6 (toggle/இருநிலைமாறி) நிலைமைத் துணுக்குகளை பதிவுக்கேட்பு செய்தால் அல்லது தயார்/பயனில் (RY/BY#) வெளியீட்டைக் கண்காணித்தால் மட்டும் போதும். நிரல்பாட்டிற்கு வசதி வகுக்க, பூட்டுநீக்கு நழுவல் (Unlock Bypass) பாங்கு தரவை நிரல்படுத்த நான்கிற்கு மாறாக வெறும் இரண்டு எழுதல் சுழற்சிகளைத் தேவைப்பட்டு கட்டளை வரிசையத்தின் மேற்செலவைக் குறைக்கிறது.

வன்பொருள் தரவுக் காபந்து (Hardware Sector Protection) தாழ்ந்த VCC கண்டுணரி மூலம் மின் திறன் நிலைத்திரிவுகளின் போது எழுதல் செயல்பாடுகளைத் தடைசெய்கிறது. வன்பொருள் தரவுக் காபந்து நிரல்பாடு மற்றும் அழிப்புச் செயல்பாடுள் இரண்டையும் பிரிவுகளின் சேர்ப்புகள் யாவிலும் செயலிழச் செய்கிறது. இதனை உள்முறைமை நிரல்பாடு அல்லது நிரல்பாடு தளவாடம் மூலம் சாதிக்கலாம்.

அழிப்புத் தாற்காலிக நிறுத்தம்/அழிப்புத் தொடரல் (Erase Suspend/Erase Resume) விருந்தோம்பு முறைமையை ஒரு தரப்பட்டப் பிரிவில் அழிப்பு செயற்பாட்டினை வேறொருப் பிரிவைப் படிக்க அல்லது நிரல்படுத்தும் பொருட்டு, சற்று நிறுத்த (Pause) அனுமதிக்து, பிறகு அழிப்பை நிறைவேற்றுகிறது. நிரல்பாடு தாற்காலிக நிறுத்தம்/நிரல்பாடு தொடரல் (Program Suspend/Program Resume) விருந்தோம்பு முறைமையை ஒரு தரப்பட்டப் பிரிவில் நிரல்பாடு செயற்பாட்டினை வேறொருப் பிரிவைப் படிக்கும் பொருட்டு, சற்று நிறுத்த (Pause) அனுமதிக்து, பிறகு நிரல்பாட்டை நிறைவேற்றுகிறது.

வன்பொருள் மீளமைவு RESET# முள் நிகழ்ந்திருக்கும் செயற்பாடு யாவையும் முடிப்பு செய்துவிட்டு, சாதனத்தை மீளமைக்கிறது, இதன் பிறகு சாதனம் ஒரு புதிய செயற்பாடிற்கு தயாராகிவிடுகிறது. RESET# முள் முறைமை மீளமைவுச் சுற்றமைப்புடன் கட்டப்படலாம். முறைமை மீளமைவு சாதனத்தையும் மீளமைக்கும், ஆகவே, விருந்தோம்பு முறைமை திடீர்நினைவகத்திலிருந்து நிலைபொருளைப் படிக்கச் செயலாக்குகிறது.

CE# மற்றும் RESET# முள்களில் குறிப்பிட்ட மின்னழுத்த மட்டங்களைக் கண்டுணரும் போது, அல்லது முகவரிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கு நிலைப்பாக இருக்கும் போது, சாதனம் துணைநிற்புப் பாங்கிற்கு (standby mode) சென்று, மின்திறன் நுகர்வைக் குறைக்கிறது.

எழுதல் காபந்து அம்சம் (Write Protect - WP#) WP#/ACC முள்ளில் தாழ் மட்டத்தை வலியுறுத்தி, போல்ம எண்ணைப் பொறுத்து, முதல் அல்லது இறுதி பிரிவைக் காக்கிறது. காபந்தானப் பிரிவு விரைந்த நிரல்பாட்டிலும் காக்கப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு (Secure Silicon Sector) ஒரு 128-சொல்/256-எண்ணெண் பகுதியை நிரந்திரமாக காக்க இயலும் நிரற்றொடர்க்காக (code) ஒதுக்குகிறது. இப்பிரிவு பாதுகாப்பிற்குட்டதும், வேறொரு மாற்றங்கள் யாவும் இப்பிரிவில் ஏற்பட இயல்வதில்லை.

ஸ்பேன்ஷன் MirrorBit திடீர்நினைவகத் தொழில்நுட்பம் பல்லாண்டுகளான தயாரிப்பு அனுபவத்தை மிக உயர் தரம். நம்பகம் மற்றும் விலைப்பாடு செயல்வலிமை ஆகியவற்றை அளிக்க ஒன்று சேர்க்கிறது. இச்சாதனம் ஒரு பிரிவில் உள்ள அனைத்துத் துணுக்குகளையும் வென் மின்குமிழி உதவு அழிப்பு (hot-hole assisted erase) மூலம் உடனிகழ்வாக அனைத்துகிறது. சாதனம் வென் எதிர்மின்னி உட்செலுத்தல் (hot electron injection) மூலம் நிரல்படுத்தப்படுகிறது.

தயாரிப்புத் தேர்வு வழிகாட்டி
பாகம் எண் S29GL064N S29GL032N
வேக விழைவு VCC = 2.7–3.6 V VIO = 2.7–3.6 V 90   90  
VIO = 1.65–3.6 V   110   110
பெரும அணுகல் நேரம் (ns) 90 110 90 110
பெரும CE# அணுகல் நேரம் (ns) 90 110 90 110
பெரும பக்க அணுகல் நேரம் (ns) 25 30 25 30
பெரும OE# அணுகல் நேரம் (ns) 25 30 25 30

செயற்கூறுப்படம்


இணைப்புப்படங்கள்

சிறப்பான பொதியம் கையாளல் வழிமுறைகள்
எழுதகப் பொதியங்கள் (TSOP மற்றும் BGA) ஆகியவற்றிலுள்ள திடீர் நினைவகத் தயாரிப்புகளுக்கு சிறப்பான கையாளல் தேவைப்படுகின்றன. பொதியத்தின் உடல் 150°Cக்கு மேலான வெப்பங்களில் நீடித்தக் காலங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டால், பொதியம் அல்லது தரவின் மேய்மை இழக்க நேரிடும்.
முள் விவரங்கள்
முள் விவரம்
A21–A0 22 முகவரி உள்ளீடுகள் (S29GL064N)
A20–A0 21 முகவரி உள்ளீடுகள் (S29GL032N)
DQ7–DQ0 8 தரவு உள்ளீடுகள்/வெளியீடுகள்
DQ14–DQ0 15 தரவு உள்ளீடுகள்/வெளியீடுகள்
DQ15/A-1 DQ15 தரவு உள்ளீடு/வெளியீடு (சொல் பாங்கு), A-1 (சிறுமமதிப்புத் துணுக்கு முகவரி உள்ளீடு, எண்ணெண் பாங்கு)
CE# சில்லு செயலாக்கு உள்ளீடு
OE# வெளியிடு செயலாக்கு உள்ளீடு
WE# எழுதல் செயலாக்கு உள்ளீடு
WP#/ACC வன்பொருள் எழுதல் காபந்து/நிரல்பாடு விரைதல் உள்ளீடு
ACC விரைதல் உள்ளீடு
WP# வன்பொருள் எழுதல் காபந்து உள்ளீடு
RESET# வன்பொருள் மீளமைவு முள் உள்ளீடு
RY/BY# தயார்/பயனில் வெளியீடு
BYTE# 8 அல்லது 16-துணுக்குப் பாங்கைத் தேர்ந்தெடுக்கும்
VCC 3.0V மட்டும் ஒற்றைய மின்வழங்கல் (தயாரிப்புத் தேர்வு வழிகாட்டியைக் காண்க)
VIO வெளியீடு இடையக மின்வழங்கல்
VSS சாதன நிலம்
NC உள்ளகமாக இணைப்புறா

ஏரணக் குறியீடுகள்உத்தரவிடல் தகவல் - S29GL032N
S29GL032N செந்தரமானத் தயாரிப்புகள்:
செந்தரமானத் தயாரிப்புகள் பல்வேறு பொதியங்கள் மற்றும் இயக்க மின்னழுத்தங்களில் கிடைக்கின்றன. உத்தரவிடல் எண் (செல்லுபடியான சேர்ப்பு) கீழ்வருமறுமெனவின் சேர்ப்புகளில் கட்டப்படுகிறது:


S29GL032N உத்தரவிடல் விழைவுகள்:
செல்லுபடி சேர்ப்புகள் பொதிய விவரம் (குறிப்புகள்)
சாதனம் எண் வேக விழைவு பொதியம், மூலதனம் மற்றும் வெப்ப நெடுக்கம் போல்ம எண் பொதிய வகை
S29GL032N 90 TFI 01, 02 0, 2, 3 (குறிப்பு 1) TSOP056 (குறிப்பு 2) TSOP
11 V1, V2
90 FFI 01, 02 LAA064 (குறிப்பு 3) செறிவூட்டியப் பந்தணி
11 V1, V2
90 TFI 03, 04 TS048 (குறிப்பு 2) TSOP
BFI VBK048 (குறிப்பு 3) சிறுபுரி பந்தணி
FFI LAA064 (குறிப்பு 3) செறிவூட்டியப் பந்தணி
குறிப்புகள்:
1. வகை-0 என்பது செந்தரம். மற்றதற்கெல்லாம் குறிப்பிடவும். TSOPகள் வகை-0 அல்லது வகை-3இல் சிப்பமிடப்படலாம்; பந்தணிகள் (BGA) வகை 0, 2 அல்லது 3இல் சிப்பமிடப்படலாம்.
2. TSOP பொதியக் குறியிடல் சிப்ப வகை அடையாளக்குறியீட்டை ஒத்தரவிடல் பாகம் எண்ணிலிருந்து விடுபடுத்துகிறது.
3. பந்தணி (BGA) பொதியக் குறியிடல் முந்தும் S29 மற்றும் சிப்ப வகை அடையாளக்குறியீட்டை விடுபடுத்துகிறது.
4. இழுதுச் சட்ட பாகங்களுக்கு உள்ளிட விற்பனையகத்தை நாடவும்.

செல்லுபடி சேர்ப்புகள்:
செல்லுபடி சேர்ப்புகள் ஆதரிக்கப்பட உத்தேசிக்கப்படும் செல்லுபடியான சேர்ப்புகளைப் பட்டியலிடுகின்றன. குறிப்பிட்ட செல்லுபடியான சேர்ப்புகளின் கிடைப்பிற்கு உள்ளிட விற்பனையகத்தை நாடவும்.

உத்தரவிடல் தகவல் - S29GL064N
S29GL064N செந்தரமானத் தயாரிப்புகள்:
செந்தரமானத் தயாரிப்புகள் பல்வேறு பொதியங்கள் மற்றும் இயக்க மின்னழுத்தங்களில் கிடைக்கின்றன. உத்தரவிடல் எண் (செல்லுபடியான சேர்ப்பு) கீழ்வருமறுமெனவின் சேர்ப்புகளில் கட்டப்படுகிறது:


S29GL032N உத்தரவிடல் விழைவுகள்:
செல்லுபடி சேர்ப்புகள் பொதிய விவரம் (குறிப்புகள்)
சாதனம் எண் வேக விழைவு பொதியம், மூலதனம் மற்றும் வெப்ப நெடுக்கம் போல்ம எண் பொதிய வகை
S29GL064N 90 TFI 03, 04, 06, 07 0, 2, 3 (குறிப்பு 1) TSOP048 (குறிப்பு 2) TSOP
11 V6, V7
90 01, 02 TSOP056 (குறிப்பு 2) TSOP
11 V1, V2
90 BFI 03, 04 VBK048 (குறிப்பு 3) சிறுபுரி பந்தணி
90 FFI 01, 02, 03, 04 LAA064 (குறிப்பு 3) செறிவூட்டியப் பந்தணி
11 V1, V2
குறிப்புகள்:
1. வகை-0 என்பது செந்தரம். மற்றதற்கெல்லாம் குறிப்பிடவும். TSOPகள் வகை-0 அல்லது வகை-3இல் சிப்பமிடப்படலாம்; பந்தணிகள் (BGA) வகை 0, 2 அல்லது 3இல் சிப்பமிடப்படலாம்.
2. TSOP பொதியக் குறியிடல் சிப்ப வகை அடையாளக்குறியீட்டை ஒத்தரவிடல் பாகம் எண்ணிலிருந்து விடுபடுத்துகிறது.
3. பந்தணி (BGA) பொதியக் குறியிடல் முந்தும் S29 மற்றும் சிப்ப வகை அடையாளக்குறியீட்டை விடுபடுத்துகிறது.
4. இழுதுச் சட்ட பாகங்களுக்கு உள்ளிட விற்பனையகத்தை நாடவும்.

செல்லுபடி சேர்ப்புகள்:
செல்லுபடி சேர்ப்புகள் ஆதரிக்கப்பட உத்தேசிக்கப்படும் செல்லுபடியான சேர்ப்புகளைப் பட்டியலிடுகின்றன. குறிப்பிட்ட செல்லுபடியான சேர்ப்புகளின் கிடைப்பிற்கு உள்ளிட விற்பனையகத்தை நாடவும்.

அறுதிப் பெரும செயல்வரம்புகள்
பண்பளவு செயல்வரம்பு
வைப்பு வெப்பம், நெகிழிப் பொதியங்கள் –65°C இலிருந்து +150°C
சுற்றுப்புற வெப்பம், மின்திறன் செலுத்தலுடன் –65°C இலிருந்து +125°C
நிலம் சார்ந்த மின்னழுத்தம் VCC (குறிப்பு 1) –0.5V இலிருந்து +4.0V
A9, OE#, ACC மற்றும் RESET# (குறிப்பு 2) –0.5V இலிருந்து +12.5V
ஏனைய முள்கள் (குறிப்பு 1) –0.5V இலிருந்து VCC+0.5V
வெளியீடு குறுக்குச்சுற்று மின்னோட்டம் (குறிப்பு 3) 200mA

சாதனப் பாட்டைச் செயற்பாடுகள்
இப்பிரிவு சாதனத்தின் பாட்டை இயக்கத்தின் வேட்புகளையும் பயன்களையும் விளக்குகிறது. இவை உள்ளகக் கட்டளைப் பதிவகம் (Internal Command Register) மூலமாக துவக்கப்படுகின்றன. கட்டளைப் பதிவகம் தானே ஒரு முகவரியிடத்தக்க நினைவக இருப்பிடத்திலும் திங்குவதில்லை. பதிவகமானது முகவரி, கட்டளைகள் மற்றும் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியத் தரவுத் தகுவல்களை சேமிக்கும் தாழ் ஆகும். இப்பதிவகத்தின் அடக்கங்கள் ஒரு நிலையியந்திரத்திற்கு (state machine) உள்ளீடுகளாக அமைகின்றன. நிலையியந்திரத்தின் வெளியீடுகள் சாதத்தின் செயற்கூறுகளை ஆணையிடுகின்றன. கீழுள்ள அட்டவணை பாட்டை செயற்பாடுகளை, உள்ளீடுகள், வேட்பானக் கட்டுப்பாடு மட்டங்கள் மற்றும் விளைவாகும் வெளியீடுகள் ஆகியவற்றினைப் பட்டியலிடுகிறது. பின்வரும் பிரிவுகள் ஒவ்வொரு செயல்பாட்டையும் விரிவாக விளக்குகின்றன.

சாதனப் பாட்டைச் செயற்பாடுகள்:
செயற்பாடு CE# OE# WE# RESET# WP# ACC முகவரிகள் DQ0-DQ7 DQ8-DQ15
BYTE# = VIH BYTE# = VIL
படித்தல் (Read) L L H H X X AIN DOUT DOUT DQ8-DQ14 = உயர் மின்மறுப்பு, DQ15 = A-1
எழுதல் (நிரல்பாடு/அழிப்பு) (Write (Program/Erase)) L H L H (குறிப்பு 1) X AIN (குறிப்பு 2) (குறிப்பு 2)
விரைந்த நிரல்பாடு (Accelerated Program) L H L H (குறிப்பு 1) VHH AIN (குறிப்பு 2) (குறிப்பு 2)
துணைநிற்பு (Standby) VCC ± 0.3V X X VCC ± 0.3V X H X உயர் மின்மறுப்பு உயர் மின்மறுப்பு உயர் மின்மறுப்பு
வெளியீடு செயலிழப்பு (Output Disable) L H H H X X X உயர் மின்மறுப்பு உயர் மின்மறுப்பு உயர் மின்மறுப்பு
மீளமைவு (Reset) X X X L X X X உயர் மின்மறுப்பு உயர் மின்மறுப்பு உயர் மின்மறுப்பு
குறிவிளக்கம்:
L: ஏரணத் தாழ்மட்டம் = VIL
H: ஏரணத் உயர்மட்டம் = VIH
VID = 11.5-12.5
VHH = 11.5-12.5
X: அக்கறையிலி
SA: பிரிவு முகவரி
AIN: முகவரி உள்
DIN: தரவு உள்
DOUT: தரவு வெளி
குறிப்புகள்:
1. WP# = VIL எனில், (சீரளவுச் சாதனங்களில்) முதல் அல்லது இறுதிப் பிரிவு காக்கப்படுகிறது மற்றும் (தொடக்கச் சாதனங்களில்) இரண்டு வெளிப் பிரிவுகள் காக்கப்படுகின்றன. WP# = VIH எனில், முதல் அல்லது இறுதிப் பிரிவு அல்லது இரண்டு வெளிப் பிரிவுகள் எழுதல் காபந்து (WP#)இல் விளக்கப்பட்டுள்ள முறைப்படி காக்கப்படுகின்றன அல்லது காவிலக்கப்படுகின்றன. தொழிற்சாலையிலிருந்து கடல்முகப்படுத்தப்படும் போது, அனைத்துப் பிரிவுகளும் காவிலக்கப்படுகின்றன (பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு-Secure Silicon Sector) கடல்முகப்படும் வடிவுருக்கேற்ப தொழிற்சாலைக் காபந்து இடப்படுகிறது).
2. DIN அல்லது DOUT, கட்டளை வரிசையம் (Command Sequence), தரவுப் பதிவுக்கேட்பு (Data Polling) அல்லது பிரிவுக் காபந்துப் படிமுறை (Data Protection Algorithm) ஆகியவற்றின் தேவைப்படி; தரவு பதிவுக்கேட்புப் படிமுறையை காண்க.

சொல்/எண்ணெண் உள்ளமைவு:
BYTE# முள் சாதனம் சொல் பாங்கு அல்லது எண்ணெண் பாங்கு இயங்குமா என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. BYTE# முள் ஏரண 1க்கு நிறுவமைக்கப்பட்டால், சாதனம் சொல் உள்ளமைவில் உள்ளது; DQ-DQ15 செயல்பட்டு CE# மற்றும் OE#ஆல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

BYTE# முள் ஏரண 0க்கு நிறுவமைக்கப்பட்டால், சாதனம் எண்ணெண் உள்ளமைவில் உள்ளது; DQ-DQ7 மட்டும் செயல்பட்டு CE# மற்றும் OE#ஆல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. DQ8-DQ14 மூன்றுநிலைப்படுத்தப்படுகின்றன. DQ15 முகவரியின் சிறுமமதிப்புத் துணுக்கு A-1இன் உள்ளீடாகச் செயல்படும்.

அணித் தரவுப் படிப்பு வேட்புகள் (Requirements for Reading Array Data)
வெளியீட்டிலிருந்து அணித் தரவுகளைப் படிக்க, முறைமை CE# மற்றும் OE# முள்களை VILக்கு ஓட்ட வேண்டும். CE# என்பது திறன்கட்டுப்பாடு மற்றும் சாதனத்தைத் தேர்வு செய்கிறது. OE# என்பது வெளியீடு கட்டுப்பாடு மற்றும் அணித் தரவுகளை வெளியீடு முள்களுக்கு வாயிலிடுகிறது. WE# VIHஇலேயே நீடிக்க வேண்டும்.

சாதனத் திறன்துவக்கம் அல்லது வன்பொருள் மீளமைவு போது, உள்ளக நிலையியந்திரம் அணித்தரவுப் படித்தல் நிலைக்கு நிறுவமைக்கப்படுகிறது. இது மின்திறன் நிலைத்திரிவின் போது, நினைவக அடக்கங்களின் பொய்கையான மாற்றுதலைத் தடுக்கிறது. அணித்தரவுகளைப் பெறுவதற்கு, ஒரு கட்டளையும் தேவையில்லை. செல்லுபடியான முகவரிகளை வலியுறுத்தும் செந்தரமான நுண்செயலி படிப்புச் சுழற்சிகள் சாதனத்தின் தரவு வெளியீடுகளில் செல்லுபடியானத் தரவுகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. கட்டளைப் பதிவகங்களின் அடக்கங்கள் மாற்றப்படும் வரை, சாதனம் படிப்பு அணுகல்களுக்குச் செயலாகப்படும்.

மேலும் தகவலுக்கு "அணித்தரவுப் படித்தல் (Reading Array Data)" பிரிவைக் காண்க. காலவியல் விவரக்கூற்றுகளுக்கான (Timing Specifications) மாறுதிசை படிப்பு மட்டும் செயற்பாடுகள் அட்டவணை (AC Read-only Operations Table) மற்றும் காலவியல் படம் (Timing Diagram) ஆகியவற்றினைக் காண்க. செயல்படு மின்னோட்ட விவரக்கூற்றிற்கு (active current specification) ஒருதிசை சிறப்பியல்புகள் அட்டவணையை (DC Characteristics table) காண்க.

பக்கப் பாங்கு படிப்பு (Page Mode Read)
சாதனம் வேகப் பக்கப் பாங்கு படிப்பு (fast page mode read) திறமையுடையது மற்றும் பக்கப் பாங்கு மறைப்புப் படிப்பு நினைவகத்தின் (page mode Mask ROM read) படிப்புச் செயற்பாடுடன் இணங்கல் கொண்டுள்ளது. இப்பாங்கு ஒரு பக்கத்தின் குறிப்பிலா இருப்பிடத்திலிருந்து இன்னும் வேகமான படிப்பு அணுகலை அளிக்கிறது. சாதனத்தின் பக்க அளவு 8 சொற்கல்/16 எண்ணெண்கள் ஆகும். தகுந்தப் பக்கம் உயர் முகவரி துணுக்குகள் A(max)-A3ஆல் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. சொல் பாங்கில் முகவரி துணுக்குகள் A2-A0 (எண்ணெண் பாங்கில் A2 - A-1) ஒரு பக்கத்தில் குறிப்பிட்டச் சொல்லைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.

குறிப்பிலா அல்லது துவக்கநிலை பக்க அணுகல் நேரம் tACC அல்லது tCE ஆகும் மற்றும் பின்தொடரும் பக்கப் படிப்பு அணுகல்கள் (நுண்செயலி குறிப்பிடும் இருப்பிடங்கள் அதே பக்கத்தில் விழும் வரை) tPACC நேரத்தை எடுக்கின்றன. CE# வலியுறுத்தகற்றமிட்டு பின்வரும் அணுகலுக்கு மறுவலியுறுத்தப்பட்டால், அணுகல் நேரம் tACC அல்லது tCE ஆகும். பக்கப் படிப்பு முகவரியை மாறாமல் வைத்து, உள்பக்க முகவரியை மாற்றுவதன் மூலம், வேகப் பக்கப் பாங்கு அணுகல்கள் பெறப்படுகின்றன.

கட்டளைகள்/கட்டளை வரிசையங்கள் எழுதல் (Writing Commands/Command Sequences)
ஒரு கட்டளை அல்லது கட்டளை வரிசையம் (சாதனத்திற்கு நிரல்பாடு தரவு, நினைவகப் பிரிவுகளின் அழிப்பு உட்கொள்ளும்) ஆகியவற்றினை எழுத, முறைமை WE# மற்றும் CE# ஆகியவற்றை VILக்கும் OE#ஐ VIHக்கும் ஓட்ட வேண்டும்.

வேகமான நிரல்பாட்டிற்கு, சாதனம் ஒரு "பூட்டுநீக்கு நழுவல் (Unlock Bypass)" பாங்கையும் அம்சம் கொண்டுள்ளது. இந்த பூட்டுநீக்கு நழுவல் (Unlock Bypass) பாங்கை நுழைந்ததும், நான்குக்கு மாறாக, வெறும் இரண்டே எழுதல் சுழற்சிகளில் ஒரு சொல்லை நிரல்படுத்தலாம். செந்தரப் பாங்கிலும் பூட்டுநீக்கு நழுவல் பாங்கிலும் சாதனத்தில் தரவுகளை நிரல்படுத்த "சொல் நிரல்பாடு கட்டளை வரிசையம் (Word Program Command Sequence) இன்னும் தகவலை அளிக்கின்றது.

ஒரு அழிப்புச் செயற்பாடு ஒரு பிரிவு, பல பிரிவுகள் அல்லது முழு சாதனத்தையும் அழிக்கலாம். ஒவ்வொரு பிரிவும் இடம்கொள்ளும் முகவரி வெளி கீழுள்ள அட்டவணைகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. எழுதல் பாங்கின் செயல்படு மின்னோட்ட விவரக்கூற்றிற்கு (active current specification) ஒருதிசை சிறப்பியல்புகள் அட்டவணையை (DC Characteristics table) காண்க. காலவியல் விவரக்கூற்றுகளுக்கான (Timing Specifications) மாறுதிசை படிப்பு மட்டும் செயற்பாடுகள் அட்டவணை (AC Read-only Operations Table) மற்றும் காலவியல் படம் (Timing Diagram) ஆகியவற்றினைக் காண்க.

எழுதல் இடையகம் (Write Buffer)
எழுதல் இடையக நிரல்பாடு முறைமையை ஒரே நிரல்பாடு செயற்பாட்டில் 16 சொற்கள்/32 எண்ணெண்களை எழுத அனுமதிக்கிறது. இது செந்தரமான படிமுறைகளை விட இன்னும் வேகமான செயல்படி நிரல்பாட்டை அளிக்கிறது.

விரைந்த நிரல்பாடு செயற்பாடு (Accelerated Program Operation)
சாதனம் ACC செயற்கூறு மூலம் விரைந்த நிரல்பாடு செயற்பாடுகளை அளிக்கிறது. போல்ம எண்ணைப் பொறுத்து, இது WP#/ACC அல்லது ACC முள் அளிக்கும் இரண்டில் ஒரு செயற்கூறு ஆகும். இது தொழிற்சாலையில் வேக செய்வீதத்தை அளிக்கும் நோக்கம் கொண்டது.

முறைமை இம்முள்ளில் VHHஐ வலியுறுத்தினால், சாதனம் தன்னியக்கமாக மேற்சொன்ன பூட்டுநீக்கு நழுவல் (Unlock Bypass) பாங்கிற்குள் நுழைந்து, தாற்காலிகாமாக காக்கப்பட்டப் பிரிவுகளை காவிலக்கி (Unprotect), முள்ளில் உள்ள இந்த உயர்ந்த மின்னழுத்தத்தைக் கொண்டு நிரல்பாடு நேரத்தைக் குறைக்கிறது. பூட்டுநீக்கு நழுவல் Unlock Bypass பாங்கில் தேவைப்படுவது படியே, இரண்டு சுழற்சி கொண்டுள்ள நிரல்பாடு கட்டளை வரிசையத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. போல்ம எண்ணைப் பொறுத்து, WP#/ACC அல்லது ACC முல்லிலிருந்து VHH அகற்றல், சாதனத்தை இயல்பு இயக்கத்திற்கு திருப்பி விடுகிறது. விரைந்த நிரல்பாடு தவிற்று இதர செயற்பாடுகளில் WP#/ACC அல்லது ACC முள்ளை VHHஇல் இருக்கக்கூடாது என்பதைக் கவனிக்கவும், இல்லையெனில் சாதனம் சேதமாகும். WP# முள் ஒரு உள்ளக மேலிழுப்பைக் கொண்டுள்ளது. இணைப்பிலா நிலையில், WP# VIHஇல் உள்ளது.

தன்தேர்ந்தெடுப்புச் செயற்கூற்றுகள் (Autoselect Functions)
முறைமை தன்தேர்ந்தெடுப்புக் கட்டளை வரிசையத்தை எழுதினால், சாதனம் தன்தேர்ந்தெடுப்புப் பாங்கை நுழைகிறது. இதன் பிறகு, முறைமை உள்ளகப் பதிவகத்திலிருந்து (நினைவக அணியிலிருந்து பிரிந்துள்ளது) தன்தேர்ந்தெடுப்புக் குறியீடுகளை DQ7-DQ0இல் படிக்க முடியும். செந்தரமான படிப்புச் சுழற்சிக் காலவியல் (Standard Read Timing) (tACC) இப்பாங்கில் செல்லும். மேலும் தகவல்களுக்கு தன்தேர்ந்தெடுப்புப் பாங்கு மற்றும் தன்தேர்ந்தெடுப்புக் கட்டளை வரிசையம் ஆகியவற்றினைக் காண்க.

துணைநிற்புப் பாங்கு (Standby Mode)
முறைமை சாதனத்திற்குள் எழுதவோ படிக்கவோ இல்லையென்றால், சாதனம் துணைநிற்பு நிலையில் வைக்கப்படலாம். இப்பாங்கில் மின்னோட்ட நுகர்வு மிகவும் குறைக்கப்படுகிறது மற்றும் வெளியீடுகள் உயர் மின்மறுப்பு நிலையில் OE# உள்ளீட்டின் சார்பில்லாமல் வைக்கப்படுகின்றன.

CE# மற்றும் RESET# உள்ளீடுகள் இரண்டும் VIO ± 0.3 Vஇல் வைக்கப்படும் போது, சாதனம் நிரப்பு மாழையுயிரகத் துணைநிற்புப் பாங்கிற்குள் (CMOS Standby Mode) செல்கிறது. (இது VIHஐ விட கட்டுப்பாட்டான மின்னழுத்த நெடுக்கம் என்பதை கவனிக்கவும்). CE# மற்றும் RESET# முள்கள் VIHஇல் வைக்கப்பட்டால், ஆனால் VIO± 0.3Vக்குள் அல்லாமல் இருந்தால், சாதனம் துணைநிற்புப் பாங்கில் இருக்கும், ஆனால் துணைநிற்பு மின்னோட்டம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். இவைகளில் ஏதேனும் துணைநிற்புப் பாங்கில், சாதனம் தரவைப் படிப்பதற்கு முன்பு, செந்தர அணுகல் நேரம் (tACC/tCE என்பவற்றைத் தேவைப்படுகிறது.

சாதனம் அழிப்பு அல்லது நிரல்பாட்டிற்கு இடையில் தேர்வகற்றப்பட்டால் (Deselected), செயற்பாடு முடியும் வரை செயல்படு மின்னோட்டத்தை (Active Current)இழுக்கும்.

துணைநிற்பு மின்னோட்ட விவரக்கூற்றுகளுக்கு ஒருதிசை சிறப்பியல்புகளைக (DC Characteristics) காண்க.

தன்னியக்க உறக்கப் பாங்கு (Automatic Sleep Mode)
தன்னியக்க உறக்கப் பாங்கு திடீர் நினைவக சாதனத்தின் ஆற்றல் நுகர்வை (energy consumption) சிறுமப்படுத்துகிறது. முகவரிகள் tACC + 30nsக்கு மேல் நிலைப்பாக இருந்தால், சாதனம் தன்னியக்கமாக இப்பாங்கை செயல்படுத்துகிறது. தன்னியக்க உறக்கப் பாங்கு CE#, WE# மற்றும் OE# கட்டுப்பாட்டுக் குறிகைகளுக்குச் சார்பின்றி உள்ளது. செந்தர முகவரி அணுகல் காலவியல்கள் (Standard address access timings) முகவரிகள் மாறும் போது, புதியத் தரவுகளை அளிக்கின்றன. உறக்கப் பாங்கில் உள்ள போது, வெளியீடு தரவு தாழிடப்பட்டு (latched) எப்போதும் முறைமைக்குக் கிடைப்பதாகவே உள்ளது. தன்னியக்க உறக்கப் பாங்கு மின்னோட்ட விவரக்கூற்றுகளுக்கு ஒருதிசை சிறப்பியல்புகளைக (DC Characteristics) காண்க.

RESET#: வன்பொருள் மீளமைவு முள்
RESET# முள் வன்பொருள் வழிமுறையாக சாதனத்தை அணித்தரவைப் படிக்த்தலுக்கு (reading array data) மீளமைக்கிறது. RESET# குறைந்தபடி tRP காலத்திற்கு தாழ்மட்டத்தில் ஓட்டப்பட்டால், சாதனம் உடனேயே நிகழ்வுபெறு செயற்பாடு யாவும் முடிப்பு செய்து, வெளியீடு முள்கள் உயர் மின்மறுப்பு (Hi-Z) நிலைக்குச் சென்று, அனைத்து எழுத்தல்/படித்தல் கட்டளைகளும் தவிர்க்கப்படுகின்றன. தரவு மேய்மையை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு, குறுக்கிடப்பட்ட அழிப்பு/நிரல்பாடு கட்டளைகள், சாதனம் இன்னொரு கட்டளை வரிசையத்தை ஏற்க தயார் நிலைக்கு வந்ததும், முறுதுவக்கப்பட வேண்டும்.

RESET# துடிப்பின் நீடிப்பின் போது, மின்னோட்டம் குறைக்கப்படுகிறது. RESET# VSS±0.3 Vஇல் வைக்கப்படும் போது, சாதனம் நிரப்பு மாழையுயிரகத் துணைநில் மின்னோட்டத்தை (CMOS standby current) இழுக்கிறது (ICC5).

வெளியீடு செயலிழப்புப் பாங்கு (Output Disable Mode)
OE# உள்ளீடு VIHஇல் வைக்கப்படும் போது, சாதனத்தின் வெளியீடு செயலிழக்கப்படுகிறது. வெளியீடு முள்கள் உயர் மின்மறுப்பு நிலையில் வைக்கப்படுகின்றன.
தன்தேர்வுப் பாங்கு (Autoselect Mode)
தன்தேர்வுப் பாங்கு தயாரிப்பாளர் மற்றும் சாதனத் தகவல், மற்றும் DQ7–DQ0இல் வெளியிடப்படும் அடையாளக் குறியீடுகள் (identifier codes) மூலம் பிரிவுக் காபந்து மெய்ப்பார்ப்பு (sector protection verification) ஆகியவற்றை அளிக்கிறது. நிரல்பாடு தளவாடங்கள் (programming equipment) தன்னியக்கமாக நிரல்படும் சாதனத்தை படிமுறை வாரியாக பொறுத்தம் ஏற்படுத்த இப்பாங்கு நோக்கம் கொண்டுள்ளது. எனினும், தன்தேர்வுக் குறியீடுகள் (autoselect codes) கட்டளைப் பதிவகம் மூலம் உள்முறைமையாகவும் அணுலாம்.

நிரல்பாடு தளவாடங்களைப் பயன்படுத்தும் போது, தன்தேர்வுப் பாங்கு முகவரி முள் A19இல் VID தேவைப்படுகிறது. முகவரி முள்கள் A6, A3, A2, A1, மற்றும் A0 கீழ்வரும் அட்டவணைப் படியே அமைய வேண்டும்.

சாதனப் பாட்டைச் செயற்பாடுகள்:
TABLE TO BE INSERTED HERE A6
விவரம் CE# OE# WE# AMAXஇலிருந்து A15 A14இலிருந்து A10 A9 A8இலிருந்து A7 A5இலிருந்து A4 A3இலிருந்து A2 A1 A0 DQ8-DQ15 DQ0-DQ7
போல்ம எண்
BYTE# = VIH BYTE# = VIL 01, 02, V1, V2 03, 04 06, 07, V6, V7
தயாரிப்பாளர் அடையாளம் (ஸ்பேன்ஷன் தயாரிப்புகள்) L L H X X VID X L X L L L 00 X 01H 01H 01H
S29GL064N சுழற்சி 1 L L H X X VID X L X L L L 00 X 7EH 7EH 7EH
சுழற்சி 2 H H L 22 X OCH 10H 13H
சுழற்சி 2 H H H 22 X 01h 00H (04, மேற்தொடக்கம்), 01H (03, கீழ்த்தொடக்கம்) 01H
S29GL032N சுழற்சி 1 L L H X X VID X L X L L L 00 X 7EH 7EH  
சுழற்சி 2 H H L 22 X 1DH 1AH  
சுழற்சி 2 H H H 22 X 00h 00H (04, மேற்தொடக்கம்), 01H (03, கீழ்த்தொடக்கம்)  
பிரிவுக் காபந்து மெய்ப்பார்ப்பு (Sector Protection Verification) L L H SA X VID X L X L H L X X 01H (காக்கப்பட்டது), 00H (காவிலக்கப்பட்டது)
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நிலைக்காட்டுத் துணுக்கு (Secured Silicon Sector Protection Indicator Bit) (DQ7), WP# பெரும முகவரிப் பிரிவைக் காக்கிறது L L H X X VID X L X L H H X X S29GL064N மற்றும் S29GL032N ஆகியவற்றில்: 9AH (தொழிற்சாலைப் பூட்டப்பட்டது), 1AH (தொழிற்சாலைப் பூட்டப்படாதது)
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நிலைக்காட்டுத் துணுக்கு (Secured Silicon Sector Protection Indicator Bit) (DQ7), WP# சிறும முகவரிப் பிரிவைக் காக்கிறது L L H X X VID X L X L H H X X S29GL064N மற்றும் S29GL032N ஆகியவற்றில்: 8AH (தொழிற்சாலைப் பூட்டப்பட்டது), 0AH (தொழிற்சாலைப் பூட்டப்படாதது)
குறிவிளக்கம்:
L: ஏரணத் தாழ்மட்டம் = VIL
H: ஏரணத் உயர்மட்டம் = VIH
SA = பிரிவு முகவரி (Sector Address)
X: அக்கறையிலி

மேம்பட்டப் பிரிவுக் காபந்து (Advanced Sector Protection)
சாதனம் பல மட்டங்களான பிரிவுக் காபந்தை அம்சம் கொண்டுள்ளது; இவை குறிப்பிட்டப் பிரிவுகளில் நிரல்பாடு மற்றும் அழிப்பு செயற்பாடுகளை செயலாக்கவோ செயலிழக்கவோ முடியும்.

நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து (Persistent Sector Protection)
ஒரு கட்டளை வழி காபந்து முறை முன்பிருந்த 12V கட்டுப்பாடு காபந்து முறையை மாற்றுகிறது.

கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்து (Password Sector Protection)
ஒரு மதிநுட்பமானக் காபந்து முறை குறிப்பிட்டப் பிரிவுகளுக்கு மாற்றங்கள் செய்வதை அனுமதிப்பதற்கு முன்பு ஒரு கடவுச்சொல்லைத் தேவைபடுகிறது.

WP# வன்பொருள் காபந்து (Hardware Protection
ஒரு எழுதல் காபந்து முள் வெளிப் பிரிவுகளில் நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் செயற்பாடுகளிலிருந்துக் காக்க இயல்கிறது.

WP# வன்பொருள் காபந்து அம்சம் மென்பொருள் மேலாண்மையானக் காபந்து முறைக்குச் சார்பின்றி கிடைக்கிறது.

பிரிவுக் காபந்துப் பாங்கின் தேர்வு (Selecting a Sector Protection Mode)
அனைத்துப் பாகங்களும் நீடித்தப் பிரிவு காபந்து பாங்கிற்கு முன்னிருப்புப்படுத்தப்படுகின்றன. பயனர் 'நீடித்தக் காபந்து' அல்லது 'கடவுச்சொல் காபந்து' ஆகியவற்றில் யாது விருப்பத்தக்கது என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். எந்த பிரிவுக் காபந்து முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை இரண்டு ஒரு முறை நிரல்படு இரண்டு அழிவுறு துணுக்குகள் வரையறுக்கின்றன. பயனர் நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து பாங்கைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த முடிவு செய்தால், அவர் நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து பூட்டுத் துணுக்கு (Persistent Sector Protection Mode Locking Bit) என்பதை நிறுவமைக்க வேண்டும். இது பாகத்தை நிரந்திரமாக நீடித்தப் பிரிவு காபந்தில் இயக்கச் செய்கிறது. பயனர் கடவுச்சொல் முறையைப் பயன்படுத்த முடிவெடுத்தால் கடவுச்சொல் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு (Password Mode Locking Bit) என்பதை நிறுவமைக்க வேண்டும். இது பாகத்தை நிரந்திரமாக கடவுச்சொல் பிரிவு காபந்தில் இயக்கச் செய்கிறது.

நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து துணுக்கு அல்லது கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்துத் துணுக்கு நிரந்திரமாக பிரிவுக் காபந்துப் பாங்கைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது என்பதை நினைவில் வைக்கவும். பூட்டுத் துணுக்கை நிறுவமைத்தப் பிறகு, இவ்விருண்டு முறைகளுக்கு இடையே நிலைமாறுவது இயலானதல்ல. சாதனம் முதல் முறையாக நிரல்படுத்தப்படும் போது, முன்னிருப்புப் பாங்கை மட்டும் சார்ந்திருப்பதற்கு மாறாக ஒரு பாங்கு வெளிப்படையாக தேர்வு செய்யப்படுறது என்பதை நினைவில் வைக்கவும்.இது ஒரு முறைமை நிரல் (system program) அல்லது நச்சுநிரல் (virus) பிறகு கடவுச்சொல் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கை நிறுவமைத்து. எதிர்ப்பாராமல் முன்னிருப்பான நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்துப் பாங்கிலிருந்து கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்துப் பாங்கிற்கு மாறுவதை தடுக்கிறது.

சாதனம் அனைத்துப் பிரிவுகளும் காக்கப்படாத நிலையில் கடல்முகப்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்பேன்ஷன் ExpressFlash™ சேவை மூலம் சாதனம் கடல்முகப்படுத்துவதற்கு முன் பிரிவுகளை தொழிற்சாலையிலேயே நிரல்படுத்த மற்றும் காபந்து செய்ய ஒரு விழைவை அளிக்கிறது. விவரங்களுக்கு உங்கள் விற்பனை பிரதிநிதியைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

ஒரு பிரிவு காக்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது காவிலக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் கண்டறிய இயலும். விவரங்களுக்கு 'தன்தேர்வு கட்டளை வரிசையம்' பகுதியைக் காண்க.

பூட்டுப் பதிவகம் (Lock Register)
பூட்டுப் பதிவகம் 3 துணுக்குகள் (DQ2, DQ1, மற்றும் DQ0) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. பூட்டுப் பதிவகத்தின் DQ2, DQ1, மற்றும் DQ0 துணுக்குகள் பயனரால் நிரல்படக்கூடியவை. பயனர்கள் DQ2 மற்றும் DQ1 துணுக்குகள் இரண்டையும் 0 நிலைக்கு நிரல்படுத்த அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. பயனர் பூட்டுப் பதிவகத்தின் DQ2 மற்றும் DQ1 துணுக்குகளை 00 நிலைக்கு எழுத முயன்றால்,சாதனம் இம்முயற்சியைப் புறக்கணித்து பூட்டுப் பதிவகத்தைத் திரும்ப முன்னிருப்பான 11 நிலைக்கே செல்கிறது. பூட்டுப் பதிவகத்தின் நிரல்பாடு நேரம் எழுதல் இடையகத்தைப் பயன்பாடமல் வழக்கமான சொல் நிரல்பாடு நேரம் (tWHWH1) என்பதற்குச் சமமானது. பூட்டுப் பதிவக நிரல்பாடு வரிசையத்தின் செயற்பாடின் போது, DQ7 இருநிலைமாறு துணுக்கு Toggle Bit I நிரல்பாட்டு நிலைமையைக் காட்டும் பொருட்டு, நிரல்பாடு முடிவடையும் வரை இருநிலைமாறிக்கொள்ளும். அனைத்து பூட்டுப் பதிவக துணுக்குகள் பூட்டு நிலைமையை பயனர்களால் சரிபார்ப்பதற்கு படிக்கத்தக்கவை.

வாடிக்கையாளரின் பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு காபந்து துணுக்கு (Customer Secured Silicon Sector Protection Bit) DQ0 ஆகும், நீடித்தக் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு (Persistent Protection Mode Lock Bit) DQ1 ஆகும், கடவுச்சொல் காபந்து முறை பூட்டுத் துணுக்கு (Password Protection Mode Lock Bit) DQ2 ஆகும்; இவை அனைத்துப் பயனர்களால் அணுகக்கூடியவை. இவை ஒவ்வொன்றும் அழிவுறாதவை. DQ15-DQ3 பதிவுறுதவை மற்றும் பயனர் பூட்டுப் பதிவகத்தின் DQ2, DQ1 மற்றும் DQ0 துணுக்குகளை நிரல்படுத்தும் போது இவைகளில் 1'கள் எழுத வேண்டும். பயனர் பூட்டுப் பதிவகத்தின் DQ2, DQ1 மற்றும் DQ0 துணுக்குகளை ஒரே நேரத்தில் நிரல்படுத்தத் தேவையில்லை. இது பயனர்களை தனித்தனி நேரங்கள் அல்லது காலக்கட்டங்களில் முதலில் பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை (Secure Silicon Sector ) பூட்டியப் பிறகு நிரந்திரமாக கடவுச்சொல் காபந்து பாங்கை நிறுவமைக்கவோ அல்லது நீடித்தக் காபந்து பாங்கை நிறுவமைத்து பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவைப் பூட்டவோ இயல்கிறது.

*பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு காபந்து (Secured Silicon Sector Protection) பயனரை பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவுப் பகுதியை (Secured Silicon Sector area) பூட்ட விடுகிறது.
*நீடித்தக் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு (Persistent Protection Mode Lock Bit) பயனரை சாதனத்தை நிரந்திரமாக நீடித்தக் காபந்துப் பாங்கில் இயங்க நிறுவமைக்க விடுகிறது.
*கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு (Password Protection Mode Lock Bit) பயனரை சாதனத்தை நிரந்திரமாக கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கில் இயங்க நிறுவமைக்க விடுகிறது.

பூட்டுப் பதிவகம்:
DQ15-3 DQ2 DQ1 DQ0
அக்கறையிலி கடவுச்சொல் காபந்து பூட்டுத் துணுக்கு (Password Protection Lock Bit) நீடித்தக் காபந்து பூட்டுத் துணுக்கு (Persistent Protection Lock Bit) பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவுக் காபந்துத் துணுக்கு (Secured Silicon Sector Protection Bit)

நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து (Persistent Sector Protection)
நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து முன்பிருந்த 12V கட்டுப்பாடு காபந்து முறைகை மாற்றிவிடுகிறது, அதே நேரத்தில் மூன்று வகைகளான பிரிவுக் காபந்து நிலைகளை அளித்து வளைமையை மேம்படுத்துகிறது.
இயங்குநிலையாகப் பூட்டுறு (Dynamically Locked) பிரிவு ஒரு எளிமையானக் கட்டளை மூலமாக காக்கப்படுகிறது மற்றும் மாற்றலாம்.
நீடித்தநிலையாகப் பூட்டுறு (Persistently Locked) பிரிவு ஒரு காக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் மாற்ற முடியாது.
பூட்டுறா (Unocked) பிரிவு காக்கப்படவில்லை ஒரு எளிமையானக் கட்டளை மூலமாக மாற்றலாம்.

இயங்குநிலைக் காபந்துத் துணுக்கு (Dynamic Protection Bit) (DYB)
ஒரு அழிவுறு காபந்துத் துணுக்கு ஒவ்வொரு பிரிவிற்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. திறன்துவக்கம் அல்லது வன்பொருள் மீளமைவிற்குப் பின். அனைத்து DYB அடக்கங்களும் 'காக்கப்படா' நிலையில் உள்ளன. ஒவ்வொரு DYBயும் தனித்தனியாக DYB Set Command கட்டளை அல்லது DYB Clear Command கட்டளை மூலம் மாற்றப்படியாக உள்ளது. DYB துணுக்குகள் மற்றும் நீடித்தக் காபந்து PPB துணுக்குகள் ஆகியப் பூட்டுத் துணுக்குகளும் தெளிவமைந்த நிலை அல்லது காவிலக்கிய நிலையில் திறன்துவங்க முன்னிருப்புப்படுத்தப்படுகின்றன - அதாவது, அனைத்து PPB துணுக்குகளும் மாற்றக்கூடியவை.

அனைத்துப் பிரிவுகளின் காபந்து நிலை அப்பிரிவின் PPB மற்றும் DYB ஆகியவற்றின் ஏரண அல்லது (logical OR) மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. PPB துணுக்குகள் தெளிவமைந்தப் பிரிவுகளில், DYB துணுக்குகள் பிரிவு காக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என உறுதிசெய்கிறது. DYB Set அல்லது DYB Clear கட்டளை வரிசையங்கள் செலுத்தபடுவதன் மூலம், DYB துணுக்குகள் காக்கப்பட்ட அல்லது காவிலக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து, பிரிவுகளை காக்கப்பட்ட அல்லது காவிலக்கப்பட்ட நிலையில் வைக்கிறது. இவை இயங்குநிலை பூட்டுறு அல்லது புட்டுறா நிலைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை காக்கப்பட்ட நிலை மற்றும் காவிலக்கப்பட்ட நிலைகளிலிருந்து முன்னும் பின்னும் நிலைமாற்றலாம் என்பதால் இவை இயங்குநிலை (dynamic states) நிலைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஆகவே, மென்பொருள் பிரிவுகளை தற்செயலான மாற்றங்களிருந்து காக்கிறது, இருப்பினும், மாற்றங்கள் தேவைப்படும் போது, எளிமையானக் காபந்து நீக்கத்தைத் தடுப்பதில்லை.

DYB துணுக்குகளை எவ்வளவு முறை வேண்டுமானாலும், தேவைக்கேற்ப நிறுவமைக்கவோ தெளிவமைக்கவோ செய்யலமாம். PPB துணுக்குகள் இன்னும் நிலைநிலையான மாற்றக்கடினமானக் காபந்து மட்டத்தை அளிக்கின்றன. PPB துணுக்குகள் அழிவுறாவாக இருப்பதால், திறன்சுழற்சிகளிலும் அவைகளில் நிலைகளை நினைவுகைப்படுத்திகின்றன. தனித்தனி PPB துணுக்குகள் நிரல்பாடு கட்டளை மூலம் நிறுவமைக்கப்படுகின்றன, எனினும் இவைகள் அனைத்தும் திரளாக ஒரு அழிப்புக் கட்டளைக் கொண்டு அழிக்கப்பட வேண்டும்.

PPB பூட்டுத் துணுக்கு இன்னும் கூடுதலான மட்டம் கொண்டக் காபந்தை அளிக்கின்றது. PPB துணுக்குகள் அனைத்தும் நிரல்பாடு செய்யப்பட்டதும், PPB பூட்டுத் துணுக்கு "உறை நிலை (freeze state) " என்பவற்றில் நிறுவமைக்கப்படலாம். PPB பூட்டுத் துணுக்கை உறை நிலைக்கு நிறுவமைத்தல் அழிவுறா PPB துணுக்குகளுக்கு அனைத்து நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புக் கட்டளைகளை செயலிழக்கச் செய்கிறது. எனவே, PPB பூட்டுத் துணுக்கு PPB துணுக்குளை தற்போதய நிலைக்குப் பூட்டுகிறது. PPB பூட்டுத் துணுக்கை "உறையற்ற நிலைக்கு (unfreeze state) " தெளிவமைத்தல் திறன்சுழற்சி (power cycle) அல்லது வன்பொருள் மீளமைவு (hardware reset) மூலம் தான். மென்பொருள் மீளமைவு PPB பூட்டுத் துணுக்கை "உறையற்ற நிலைக்கு" தெளிவமைப்பதில்லை. முறைமை நிரற்றொடர் PPB துணுக்களுக்கு மாற்றங்கள் தேவையா என உறுதி செய்யலாம், இதனால், உதாரணமாக, புதிய முறைமை நிரற்றொடரைக் கீழிறக்க விடலாம். முறைமை நிரற்றொடரில் மாற்றங்கள் தேவைப்படாவெனில், முறைமை இயக்கத்தில் PPB துணுக்குகளுக்கு மாற்றங்களை செயலிழக்க, PPB பூட்டுத் துணுக்கை நிறுவமைக்கவும்.

WP# எழுதல் காபந்து ஒரு இறுதி மட்ட வன்பொருள் காபந்தை அளிக்கிறது. இம்முள் தாழ்மட்டத்தில் இருக்கும் போது, WP# காக்கப்பட்டப் பிரிவுகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த இயல்வதில்லை. இப்பிரிவுகள் பொதுவாக தொடக்க நிரற்றொடரை (boot code) வைக்கின்றன. எனவே, WP# முள் தொடக்க நிரற்றொடரில் நிறுவமைக்கப்படும் போதான விழைவுகளை மேலாணைப்படுத்தும் (override) மாற்றங்களத் தடுக்கின்றது.

நீடிப்பாகப் பூட்டப்பட்டப் பிரிவுகள் மற்றும் இயங்குநிலை நிலையில் (dynamic state) விடப்பட்டப் பிரிவுகள் ஆகியவற்றை வைத்திருக்கலாம். இயங்குநிலைப் பிரிவுகள் அனைத்தும் காவிலக்கப்பட்டுள்ளவை. இவைகளில் சிலவற்றை காக்க வேண்டிதெனில், ஒரு எளிமையான DYB Set கட்டளை வரிசையம் மட்டும் போதும். இயங்குநிலைப் பிரிவுகளைக்கான DYB Set மற்றும் DYB Clear கட்டளைகள் முறையே, DYB துணுக்குகளை காக்கப்பட்ட மற்றும் காவிலக்கப்பட்ட நிலைகளின் வகைக்குறிப்புகளின் இடையே நிலைமாற்றுகிறது. நீடிப்பாகப் பூட்டியப் பிரிவுகளின் நிலைமையை மாற்ற வேண்டியதெனில், இன்னும் கொஞ்சம் படிகள் தேவைப்படுகின்றன. முதலில், PPB பூட்டுத் துணுக்கு "உறையற்ற நிலைக்கு" திறன்சுழற்சி அல்லது வன்பொருள் மீளமைவு மூலம் செயலிழக்கப்பட வேண்டும். பிறகு, PPB துணுக்குகள் விரப்பத்தற்கு ஏற்ப மாற்றலாம். PPB பூட்டுத் துணுக்கை மீண்டும் "உறை நிலை" நிறுவமைத்தல் PPB துணுக்குகளைப் பூட்டுகிறது, பின்பு சாதனம் இயல்பாக செயல்படுகிறது.

சிறந்தக் காபந்திற்காக, PPB Lock Bit Set கட்டளையை தொடக்க நிரற்றொடரில் முன்பாகவே செயல்படுத்தவு, பிறகு, WP# = VILஇல் வைத்து தொடக்க நிரற்றொடரைக் காக்கவும்.

நீடித்தக் காபந்துத் துணுக்கு (Persistent Protection Bit) (PPB)
ஒரு ஒற்றைய நீடித்த (அழிவுறா) காபந்துத் துணுக்கு ஒவ்வொருப் பிரிவிற்கும் ஒதுக்கப்படுகிறது. PPB Program கட்டளை மூலம் PPB துணுக்கு காபந்து நிலைக்கு நிரல்படுத்தப்பட்டால், அப்பிரிவானது அழிப்பு மற்றும் நிரல்பாட்டிலிருந்து காக்கப்படுகிறது மற்றும் படிப்பு மட்டும் நிலைக்குச் செல்கிறது. PPBஇல் அழிப்பு தேவைப்பட்டால், அனைத்துப் பிரிவு PPB துணுக்குகள் இணைநேரமாக All PPB Erase கட்டளைக் கொண்டு அழிக்கப்பட வேண்டும். All PPB Erase கட்டளை அனைத்து PPB துணுக்குகளையும் அழிப்பதற்கு முன்பு முன்னிரல்படுத்துகிறது (preprogram) . நிரல்பாட்டில் தனித்தனி PPB துணுக்குகள் நிரல்படக்கூடியதல்லமல், அழிப்பின் போது, அனைத்து PPB துணுக்குகளும் இணைநேரமாக அழிக்கப்படுகின்றன. PPB துணுக்குகள் திடீர் நினைவகப் பிரிவுகளின் சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கைக்கு வரம்பிடப்படுகிறது.

PPB துணுக்கின் நிரல்பாடு வழக்கமாக எழுதல் இடையகத்தின் பயனில்லாத சொல் நிரல்பாடு நேரத்தைத் தேவைப்படுகிறது. PPB துணுக்கின் நிரல்பாட்டின் போது மற்றும் அனைத்து PPB துணுக்குகளின் அழிப்பின் போது, DQ6 Toggle Bit I இருநிலைமாறு துணுக்கு PPB துணுக்கின் நிரல்பாடு அல்லது அனைத்து PPB துணுக்குகளின் அழிப்பு நிறைவு பெறும் வரை இருநிலைமாறிக் கொள்ளும், இவ்வாறு நிரல்பாடு அல்லது அழிப்பு நிலைமையை நிலைக்காட்டும். அனைத்து PPB துணுக்குகளின் ஒரேயடி அழிப்பு வழக்கமானப் பிரிவு அழிப்பு நேரத்தைத் தேவைப்படுகிறது. அனைத்து PPB துணுக்குகளின் அழிப்பின் போது DQ3 Sector Erase Timer துணுக்கு ஒரு 1ஐ வெளியிட்டு அனைத்து PPB துணுக்குகள் அழிப்பு செய்முறையில் உள்ளதை நிலைக்காட்டும். அனைத்து PPB துணுக்குகளின் அழிப்பு நிறைவுபெற்றதும் DQ3 Sector Erase Timer துணுக்கு ஒரு 0ஐ வெளியிட்டு அனைத்து துணுக்குகளின் அழிப்பு நிறைவுபெற்றது என நிலைக்காட்டும். PPB Status bit நிலைமைத் துணுக்கைப் படித்தல் சாதனத்தின் தொடக்க அணுகல் நேரம் (initial access time) என்பதைத் தேவைப்படுகிறது.


நீடித்தக் காபந்துத் துணுக்குப் பூட்டு(Persistent Protection Bit Lock) (PPB Lock Bit)
இது ஒரு முழுவிட அழிவுறு துணுக்கு. "உறை நிலை" என்பதற்கு நிறுவமைக்கப்படும் போது, PPB துணுக்குகளை மாற்ற முடியாது. "உறையற்ற நிலை" என்பதற்குத் தெளிவமைக்கப்படும் போது, PPB துணுக்குகள் மாற்றக்கூடியவை. ஒரு சாதனத்தில் ஒரே ஒரு PPB பூட்டுத் துணுக்கு உள்ளது. PPB பூட்டுத் துணுக்கு திறன்துவக்கம் அல்லது வன்பொருள் மீளவமைவின் போது, "உறையற்ற நிலை" என்பதற்கு தெளிவமைக்கப்படுகிறது. PPB பூட்டுத் துணுக்கை பூட்டகற்ற அல்லது "உறைநீக்க" கட்டளை வரிசையம் கிடையாது.

PPB பூட்டுத் துணுக்கை உறைநிலைக்கு உள்ளமைப்பதற்கு தோராயமாக 100ns தேவைப்படுகிறது. PPB Lock Status பூட்டு நிலைமையைப் படிக்க சாதனத்தின் தொடக்க அணுகல் நேரம் (tACC) என்பதை தேவைப்படுகிறது.

காபந்து நிலைகள் பிரிவு நிலை.
DYB துணுக்கு PPB துணுக்கு PPB பூட்டுத் துணுக்கு
காவிலக்கு காவிலக்கு உறைநீக்கு காவிலக்கப்பட்டது - PPB மற்றும் DYB மாற்றத்தக்கவை
காவிலக்கு காவிலக்கு உறை காவிலக்கப்பட்டது - PPB மாற்றத்தக்கத்தல்ல; DYB மாற்றத்தக்கது
காவிலக்கு காக்கு உறைநீக்கு காக்கப்பட்டது - PPB மற்றும் DYB மாற்றத்தக்கவை
காவிலக்கு காக்கு உறை காக்கப்பட்டது - PPB மாற்றத்தக்கத்தல்ல; DYB மாற்றத்தக்கது
காக்கு காவிலக்கு உறைநீக்கு காக்கப்பட்டது - PPB மற்றும் DYB மாற்றத்தக்கவை
காக்கு காவிலக்கு உறை காக்கப்பட்டது - PPB மாற்றத்தக்கத்தல்ல; DYB மாற்றத்தக்கது
காக்கு காக்கு உறைநீக்கு காக்கப்பட்டது - PPB மற்றும் DYB மாற்றத்தக்கவை
காக்கு காக்கு உறை காக்கப்பட்டது - PPB மாற்றத்தக்கத்தல்ல; DYB மாற்றத்தக்கது
மேலுள்ள அட்டவணை DYB துணுக்கு, PPB துணுக்கு, மற்றும் PPB பூட்டுத் துணுக்கின் பிரிவு நிலைமை தொர்புள்ள அனைத்து சேர்ப்புகளையும் அடங்கியுள்ளது. சுருக்கமாக, PPB துணுக்கு நிறுவமைக்கப்பட்டால், மேலும் நிறுவமைக்கப்பட்டால், பிரிவு காக்கப்படுகிறது மற்றும் இப்காபந்தை PPB பூட்டுத் துணுக்கை "உறை நிலைக்கு" தெளிவமைக்கும் அடுத்த திறன்சுழற்சி அல்லது வன்பொருள் மீளமைவு வரை நீக்க இயலாது. PPB துணுக்கு தெளிவமைக்கப்பட்டால், பிரிவு இயங்குநிலையாக பூட்டப்படுகிறது அல்லது பூட்டகற்றப்படுகிறது. அப்பொழுது, DYB துணுக்கு, பிரிவு காக்கப்படுகிறது அல்லது காவிலக்கப்படுகிறது என உறுதிசெய்கிறது. காக்கப்பட்டப் பிரிவை பயனர் நிரல்படுத்தவோ அழிக்கவோ முயன்றால், சாதனம் கட்டளையைப் புறக்கணித்து படிப்புப் பாங்கிற்கு திரும்புகிறது. ஒரு காக்கப்பட்டப் பிரிவிக்கான நிரல்பாடுக் கட்டளை 1μsக்கு நிலைமை பதிவுக்கேட்பை (polling) செயலாக்கி, பிறகு, சாதனம் காக்கப்பட்டப் பிரிவின் அடக்கங்களை மாற்றாமல் படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்புகிறது. ஒரு காக்கப்பட்டப் பிரிவிக்கான அழிப்புக் கட்டளை 50μsக்கு நிலைமை பதிவுக்கேட்பை செயலாக்கி, பிறகு, சாதனம் காக்கப்பட்டப் பிரிவின் அடக்கங்களை மாற்றாமல் படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்புகிறது. DYB துணுக்கு, PPB துணுக்கு, மற்றும் PPB பூட்டுத் துணுக்கு ஆகியவற்றை முறையே DYB Status Read, PPB Status Read, மற்றும் PPB Lock Status Read கட்டளைகள் மூலம் மெய்ப்பார்க்கலாம்.

தன்தேர்வு பிரிவுக் காபந்து மெய்ப்பார்ப்பு ஒவ்வொருப் பிரிவின் அடிப்படையிலான DYB துணுக்கு மற்றும் PPB துணுக்கு ஆகியவற்றின் அல்லதுச் சார்பை (OR function) வெளியீடு செய்கிறது. DYB துணுக்கு மற்றும் PPB துணுக்கு ஆகியவற்றின் அல்லதுச் சார்பு 1என இருப்பின், பிரிவு DYB அல்லது PPB அல்லது இரண்டினாலும் காக்கப்படுகிறது. DYB துணுக்கு மற்றும் PPB துணுக்கு ஆகியவற்றின் அல்லதுச் சார்பு 0என இருப்பின், பிரிவு DYB மற்றும் PPB இரண்டினாலும் காவிலக்கப்படுகிறது.

கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்து (Password Sector Protection)
கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்து நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்தை விட இன்னும் உயர் மட்டப் பாதுகாப்பு முறையை அளிக்கிறது. கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்து மற்றும் நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து முறைகளுக்கு இடையே இரண்டு முக்கியமான வேறுபாடுகள் உள்ளன.

*சாதனம் முதலுல் திறன்கொள்ளும் போது, அல்லது மீளமைச் சுழற்சியிலிருந்து வெளிவரும் போது, PPB பூட்டுத் துணுக்கு பூட்டற்ற நிலையில் தெளிவமையப்படுவதற்கு மாறாக, பூட்டிய நிலை அல்லது உறை நிலைக்கு நிறுவமைக்கப்படுகிறது.

*இதன் அர்த்தம், PPB பூட்டுத் துணுக்கை தெளிவமைக்க மற்றும் உறைநீக்க 64-துணுக்குக் கடவுச்சொல் தான் ஒரே வழி.

மற்றபடி, கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்து முறையும் நீடித்தப் பிரிவுக் காபந்து முறையும் முற்றொருமையானவை.

64-துணுக்குக் கடவுச்சொல் இம்முறையில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரே கூடுதலானக் கருவி.

கடவுச்சொல் திடீர்நினைவகத்திற்குப் புறமாக ஒரு ஒருமுறைநிரல்படு மண்டலத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது. ஒரு தடவை கடவுச்சொல் காபந்துத் துணுக்கு நிறுவமைக்கப்பட்டுவிட்டால், கடவுச்சொல் நிரந்திரமாக நிறுவமைக்கப்படுகிறது, எனவே, அதைப் படிக்கவோ, நிரல்படுத்தவோ, அழிக்கவோ வழி இல்லை. கடவுச்சொல் PPB பூட்டுத் துணுக்கைக் தெளிவமைக்க மற்றும் உறைநீக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Password Unlock கட்டளை கடவுச்சொல்லுடன் திடீர்நினைவகத்திற்குள் எழுதப்பட வேண்டும். திடீர்நினைவகச் சாதனம் உள்ளகமாக அளித்தக் கடவுச்சொல்லை முன்னிரல்படுத்தப்பட்டக் கடவுச்சொல்லுடன் ஒப்பிடுகிறது. இவைகள் பொறுந்தினால், PPB பூட்டுத் துணுக்கு உறைநீக்கு நிலைக்குத் தெளிவமைக்கப்படுகிறது. இவைகள் பொறுந்தவில்லையெனில், சாதனம் ஒன்றும் செய்வதில்லை. PPB பூட்டுத் துணுக்கைத் தெளிவமைக்க நுழைக்கப்பட்டக் கடவுச்சொல் சரிபார்ப்பிற்காக ஒரு உள்ளடைந்த 2 μs சுணக்கம் உறைநீக்கு நிலை எட்டும் வரை உள்ளது. இச்சுணக்கம் கடவுச்சொல்லை வலுப்புகுக்க (cracking password) அனைத்து சேர்ப்புகளின் முயற்சிகளை (trying all combinations) தடுத்து நிறுத்தும்.

கடவுச்சொல் மற்றும் கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு (Password and Password Protection Mode Lock Bit)
கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கைத் தேர்ந்தெடுக்க, பயனர் முதலில் கடவுச்சொல்லை நிரல்படுத்த வேண்டும். கடவுச்சொல் சாதனத்தின் தனித்தன்மையான மின்னணு வரிசையெண்ணுட எப்படுயோ ஒட்டுறவு வைக்கும் படி என ஸ்பேன்ஷன் பரிந்துரைக்கிறது. ஒவ்வொரு திடீர்நினைவகச் சாதனத்திலும் மின்ன்ணு வரிசையெண் வேறுபாட்டுடன் இருக்கும்; எனவே, ஒவ்வொரு சாதனத்திற்கு கடவுச்சொல் வெறுபாடுடன் இருக்க வேண்டும். கடவுச்சொல் மண்டலத்தில் நிரல்படுத்தும் போது, வாடிக்கையாளர் கடவுச்சொல் படிப்பு செயற்பாடுகளை செய்யக்கூடுவார். விருப்பத்தக்கக் கடவுச்சொல் நிரல்படுத்தப்பட்டதும், வாடிக்கையாளர் கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கை (Password Protection Mode) நிரல்படுத்த வேண்டும். இச்செயற்பாடு இரண்டு நோக்கங்களை சாதிக்கிறது:

1. இது நிரந்திரமாக சாதனத்தை கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கில் நிறுவமைக்கிறது. இச்செயற்பாட்டை மீள்படுத்த முடியாது.

2. கடவுச்சொல் மண்டலத்திற்கான இன்னுமானக் கட்டளைகளை செயலிழக்கச் செய்கிறது. அனைத்து நிரல்பாடு மற்றும் படிப்புச் செயற்பாடுகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன.

இவ்விரண்டு நோக்கங்களும் முக்கியமானவை, மற்றும் கவனமாகப் பரிசீலிக்கப்படவில்லையெனில் மிளவியலதாதப் பிழைகள் நேரிடலாம். பயனர், கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கை நிரல்படுத்தும் போது, கடவுச்சொல் பிரிவுக் காபந்து முறையில் உறுதிக்கொள்ள வேண்டும். இன்னும் முக்கியமாக, பயனர், கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கை நிரல்படுத்தும் போது, கடவுச்சொல் சரியென உறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். படிப்புச் செயற்பாடுகளின் செயலிழக்கத்தால், கடவுச்சொல் என்னவென்பதைப் படிப்பதற்கு வழி கிடையாது. கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கை நிரல்படுத்தப்பட்டப் பிறகு, கடவுச்சொல் தொலைந்துவிட்டால், PPB பூட்டுத் துணுக்கை தெளிவமைக்கவோ உறைநீக்கவோ வழி கிடையாது. கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு ஒருமுறை நிரல்படுத்தப்பட்டால், DQ பாட்டையில் 64-துணுக்குக் கடவுச்சொல்லின் படித்தலை தடுத்து, மேலும் கடவுச்சொல் நிரல்பாட்டையும் தடுக்கிறது. கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு அழிக்கத்தக்கதல்ல. கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு ஒருமுறை நிரல்படுத்தப்பட்டால், நீடித்தக் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு நிரல்பாட்டிலிருந்துச் செயலிழக்கப்படுகிறது, எனவே, காபந்துத் திட்டத்தில் மாற்றங்கள் விடப்படுவதில்லை என உத்தரவாதமளிக்கிறது.

64-துணுக்குக் கடவுச்சொல்
64-துணுக்குக் கடவுச்சொல் தனது சொந்த நினைவக வெளியில் அமைந்துள்ளது மற்றும் Password Program மற்றும் Password Read கட்டளைகள் மூலம் அணுகத்தக்கது. கடவுச்சொல் செயற்கூறு கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கின் உடந்தையாகப் பணிபுரிகிறது. கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு நிரல்படுத்தப்படும் போது, Password Read கட்டளையை சாதன முள்களிருந்து கடவுச்சொல் படித்தலைத் தடுக்கிறது.

நீடித்தக் காபந்துத் துணுக்குப் பூட்டு(Persistent Protection Bit Lock) (PPB Lock Bit)
இது ஒரு முழுவிட அழிவுறு துணுக்கு. PPB பூட்டுத் துணுக்கு என்பது திறன்தொக்கத்திற்குப் பிறகு கடவுச்சொல் காபந்துப் பூட்டுத் துணுக்குப் நிலையைக் காட்டும் துணுக்கு. கடவுச்சொல் நிரல்பாட்டின் பிறகு, கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கும் நிரல்படுத்தப்பட்டால், வன்பொருள் மீளமைவு (RESET# வலியுறுத்தல்) அல்லது திறன்தொடக்க மீளமைவின் பிறகு, PPB பூட்டுத் துணுக்கை தெளிவமைக்க மற்றும் உறைநீக்க Password Unlock கட்டளை விடுக்கப்பட வேண்டும். Password Unlock கட்டளையின் வெற்றிகரமானச் செயல்படுத்தல் PPB பூட்டுத் துணுக்கை தெளிவமைக்கவும் உறைநீக்கவும் செய்து PPB துணுக்குகளை மாற்றம் செய்ய விடுகிறது. Password Unlock கட்டளையின் விடுப்பின்றி, RESET#ஐ வலியுறுத்தி சாதனத்தை திறன்தொடக்க மீளமைவில் எடுத்துசெல்லுதல் அல்லது PPB Lock Bit Set கட்டளையை விடுத்தல் PPB பூட்டுத் துணுக்கை உறைநிலையில் நிறுவமைக்கிறது.

கடவுச்சொல் காபந்துப் பாங்கு பூட்டுத் துணுக்கு நிரல்படுத்தப்படவில்லையெனில், சாதனம் நீடித்தக் காபந்துப் பாங்கிற்கு முன்னிருப்புப்படபடுகிறது. நீடித்தக் காபந்துப் பாங்கில், திறன்தொடக்கம் அல்லது PPB பூட்டுத் துணுக்க "உறையற்ற நிலைக்கு" தெளிவமைக்கப்படுகிறது. PPB பூட்டுத் துணுக்கு PPB Lock Bit Set கட்டளை மூலம் உறைநிலைக்கு நிறுவமைக்கப்படுகிறது. உறைநிலைக்கு நிறுவமைக்கப்பட்டதும், PPB பூட்டுத் துணுக்கை உறையற்ற நிலைக்குத் தெளிவமைக்க ஒரே வழி வன்பொருள் அல்லது திறன்தொடக்க மீளமைவு ஆகும். Password Unlock கட்டளை நீடித்தக் காபந்துப் பாங்கில் புறக்கணிக்கப்படுகிறது.

PPB பூட்டுத்துணுக்கைப் படித்தல் 200 ns அணுகல் நேரத்தைத் தேவைப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு திடீர்நினைவக மண்டலம் (Secured Silicon Sector Flash Memory Region)
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு மின்னணு வரிசையெண் மூலம் நிரந்திரமன பாகம் அடையாளத்தை ஒரு திடீர்நினைவக மண்டலம் வழியாக அளிக்கிறது. பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு 256 எண்ணெண்கள் நீளம் கொண்டு, ஒரு பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நிலைக்காட்டுத் துணுக்கு (Secured Silicon Sector Indicator Bit) (DQ7) மூலம் பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு தொழிற்சாலையிலிருந்து கடல்முகப்படும் போது பூட்டப்பட்டுள்ளதா இல்லையா என நிலைக்காட்டுகிறது. இத்துணுக்கு தொழிற்சாலையில் நிரந்திரமாக நிறுவமைக்கப்படுகிறது மற்றும் மாற்றத்தக்கதல்ல, எனவே, பாகத்தைப் போல்மப்படுவதை (cloning) தடுக்கிறது. இது கடல்முகப்படுத்தப்படும் பாகத்தின் மின்னணு வரிசையெண்ணின் பாதுகாப்பை உறுதியளிக்கிறது.

தொழிற்சாலை சாதனைத்தை பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு வாடிக்கையாளால் பூட்டப்படுவது (செந்தரக் கடல்முக விழைவு) அல்லது தொழிற்சாலையில் பூட்டப்படுகிறது (AMD விற்பனைப் பிரதிநிதியைத் தொடர்புக்கொள்ளவும்)ஆகிய விழைவுகளில் அளிக்கிறது. வாடிக்கையாளர் பூட்டப்படும் வடிவுரு தொழிற்சாலையிலிருந்து பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு பாதுகாப்பற்ற நிலையில் கடல்முகப்படுகிறது, எனவே, வாடிக்கையாளரை சாதனத்தைப் பெற்றப் பிறகு, இப்பிரிவைப் பூட்ட விடுகிறது. வாடிக்கையாளர் பூட்டப்படும் வடிவுரில் பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நிலைக்காட்டுத் துணுக்கு நிரந்திரமாக 0 ஆக நிறுவமைக்கப்படுகிறது. தொழிற்சாலை பூட்டப்படும் வடிவரு நிரந்திரமாக பாதுகாப்பு நிலையில் தொழிற்சாலையிலிருந்து கடல்முகப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நிலைக்காட்டுத் துணுக்கு நிரந்திரமாக 1 நிறுவமைக்கப்படுகிறது. எனவே, பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நிலைக்காட்டுத் துணுக்கானது வாடிக்கையாளர் பூட்டுச் சாதனங்களை தொழிற்சாலை பூட்டியச் சாதங்களை மாற்றத் தடுக்கிறது.

பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவின் முகவரி வெளி கீழ்வருமாறு ஒதுக்கப்படுகிறது:
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு முகவரி நெடுக்கம் வாடிக்கையாளர் பூட்டுத்தகுமை மின்னணு வரிசையெண் தொழிற்சாலைப் பூட்டு நிலை ExpressFlash தொழிற்சாலைப் பூட்டு நிலை
000000h–000007h வாடிக்கையாளரால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது மின்னணு வரிசையெண் மின்னணு வரிசையெண் அல்லது வாடிக்கையாளரால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது
000008h–00007Fh கிடைக்காது வாடிக்கையாளரால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது

முறைமை பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை ஒரு கட்டளை வரிசையம் மூலம் அணுகுகிறது (எழுதல் காபந்து - (WP# /ACC) பிரிவைக் காண்க). முறைமை Enter Secured Silicon Sector கட்டளை வரிசையத்தை எழுதியப் பிறகு, அது பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை வழக்கமாக முதல் பிரிவு (SA0) என்பது தங்கும் முகவரியில் படிக்கலாம். இப்பாங்கு, முறைமை Exit Secured Silicon Sector கட்டளை வரிசையம் விடுக்கும் அல்லது மின்திறன் சாதனத்திலிருந்து அகற்றப்படும் வரை செல்லும். திறன்துவக்கம் அல்லது வன்பொருள் மீளமைவுப் பிறகு, சாதனம் பிரிவு SA0க்குக் கட்டளைகள் அனுப்பு நிலைக்குத் திரும்புகிறது.

வாடிக்கையாளர் பூட்டுத்தகுமை: பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு தொழிற்சாலையில் நிரல்படவில்லை அல்லது பூட்டப்படவில்லை (Customer Lockable: Secured Silicon Sector NOT Programmed or Protected At the Factory)
மாறாகக் குறிப்பிடவில்லையெனில், வாடிக்கையாளார் 256-எண்ணெண் பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை நிரல்படுத்தவும் மற்றும் பாதுகாக்கவும் நிலையில் சாதனம் கடல்முகப்படுத்தப்படுகிறது.

முறைமை பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை செந்தரக் கட்டளை வரிசையத்தைத் தவிற்று எழுதல் இடையகம், விரைந்த. பூட்டுநீக்கு நழுவல் ஆகிய வழிமுறைகளிலும் நிரல்படுத்தலாம். கட்டளை வரையறுக்களைக் காண்க.

பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை நிரல்படுத்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் கவனத்துடன் செய்யப்பட வேண்டும், ஏனென்றால் பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை காவிலக்க வழ்யே இல்லை மற்றும் பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவில் உள்ள துணுக்குகளை மாற்ற முடியாது.

பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை கீழ்வரும் முறைகளில் பாதுகாக்கலாம்.

*மூன்று சுழற்சி Enter Secured Silicon Sector Region கட்டளையை எழுதல்.

*பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவின் காபந்து/காவிலக்கு நிலையை மெய்ப்பார்க்க, படிமுறையைப் பின்பற்றவும்.

பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நிரல்பட்டதும், பூட்டப்பட்டதும் மற்றும் மெய்ப்பார்க்கப்பட்டதும், முறைமை Exit Secured Silicon Sector Region கட்டளை வரிசையம் மூலம் மீதியுள்ள அணியை எழுதும் மற்றும் படிக்கும் நிலைக்குத் திரும்பப்படுகிறது.

தொழிற்சாலைப் பூட்டப்பட்டது: பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு தொழிற்சாலையில் நிரல்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் காக்கப்பட்டுள்ளது (Factory Locked: Secured Silicon Sector Programmed and Protected At the Factory)
மின்னணு வரிசையெண் (ESN) சாதனம் தொழிற்சாலையிலிருந்துக் கடல்முகப்படுத்தப்படும் போது, காக்கப்படுகிறது. பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை எம்முறையிலும் மாற்றத்தக்கதல்ல. தொழிற்சாலையில் பூட்டப்பட்டச் சாதனம் ஒரு 16-எண்ணெண் சமவாய்ப்பு மின்னணு வரிசையெண் 000000h–000007h நெடுக்கத்தில் கொண்டுள்ளது. தொழிற்சாலைப் பூட்டிய மின்னணு வரிசையெண் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்வதில் தங்கள் விற்பனைப் பிரிதிநிதியைத் தொடர்புக் கொள்ளவும்.

வாடிக்கையாளர் தங்கள் குறியீட்டை தொழிற்சாலையில் ExpressFlash (விரைந்த தொழிற்சாலை பூட்டியத் திடீர்நினைவகம்) சேவை மூலம் நிரல்படுத்த விருப்பப்படலாம். பிறகு, சாதங்கள் தொழிற்சாலையிலிருந்து பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நிரந்திரமாகப் பூட்டிய நிலையில் கடல்முகப்படுத்தப்படுகிறது. ExpressFlash சேவை விவரங்களுக்கு தங்கள் விற்பனைப் பிரதிநிதியை நாடவும்.

எழுதல் காபந்து (WP#/ACC) (Write Protect)
எழுதல் காபந்து வன்பொருள் முறையாக முதல் அல்லது இறுதி பிரிவை VID இல்லாமல் காக்கிறது. எழுதல் காபந்து WP#/ACCஇல் இரண்டு செயற்கூற்றில் ஒன்றாகும்.
முறைமை WP#/ACCமுள்ளில் VIL வலியுறுத்தினால், சாதனம் முதல் மற்றும் இறுதி பிரிவுகளில் அவைகள் காக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதற்கு சார்பில்லாமல் நிரல்பாடு மற்றும் அழிப்புச் செயற்பாடுகளை செயலிழக்கச் செய்கிறது. WP#/ACC துணைநிற்புப் பாங்கில் VIL விலிய்றுத்தப்பட்டால், பெரும உள்ளீடு சுமை மின்னோட்டம் அதிகரிக்கப்படுகிறது. ஒருதிசை சிறப்பியல்புகள் அட்டவணையைக் காண்க.

முறைமை WP#/ACCமுள்ளில் VIH வலியுறுத்தினால், சாதனம் மேம்பட்டப் பிரிவுக் காபந்து என்கிறப் பகுதியில் விவரிக்கப்பட்டது போல் முதல் அல்லது இறுதி பிரிவு காக்கப்பட்டது என்கிற நிலைக்குத் திரும்பச் செல்கிறது. WP#/ACC ஒரு உள்ளக மேலிழுப்பு மின்தடையத்தைக் கொண்டுள்ளதால், இணையா நிலையில், WP#/ACC VIHஇல் உள்ளது என்பதை கவனிக்கவும்.

வன்பொருள் தரவுக் காபந்து (Hardware Data Protection)
நிரல்பாடு அல்லது அழிப்பு ஆகியவற்றிற்கான பூட்டகற்றுக் கட்டளை வரிசையம் தற்செயலான எழுதல்களைத் தடுக்கிறது (கட்டளை வரையறு அட்டவணைகளைக் காண்க). மேலும், வன்பொருள் தரவுக் காபந்து நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுதல் VCC திறன்தொடக்கம் அல்லது திரிவுகளால் ஏற்படும் பொய்கையான முறைமை மட்டக் குறிகைகள் அல்லது முறைமை இரைச்சல் ஆகியவை ஏற்படும் தற்செயல் அழிப்பு அல்லது நிரல்பாட்டினைத் தடுக்கிறது.

குறை VCC எழுதல் தடுப்பு (Low VCC Write Inhibit)
VCC VLKOயை விட குறைவாக இருக்கும் போது, சாதனம் எழுதல் சுழற்சிகளை ஏற்பதில்லை. இது, VCCயின் திறன்தொடக்கம் மற்றும் திறனகற்றத்தின் போது, தரவைக் காக்கிறது. கட்டளைப் பதிவகம் மற்றும் அனைத்து உள்ளக நிரல்பாடு/அழிப்பு சுழற்சிகளும் செயலிகப்படுகின்றன மற்றும் சாதனம் படிப்புப் பாங்கிற்கு மீளமைகிறது. பின்தொடரும் எழுதல்கள் VCC VLKOயை விட பெரிதாகம் வரை புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. VCC VLKOயை விட அதிகமாக உள்ள போது, தற்செயல் அழிப்புகளைத் தவிர்க்க, முறைமை கட்டுபாடு முள்களுக்கு சரியானக் குறிகைகளை அளிக்க வேண்டும்.

எழுதல் துடிப்பு மின்தடுமாற்றக் காபந்து (Write Pulse Glitch Protection)
OE#, CE# அல்லது WE# ஆகியவற்றில் 3 nsக்குக் கீழ் குறைவான இரைச்சல் துடிப்புகள் எழுதல் சுழற்சியைத் துவக்குவதில்லை.

ஏரணவாரி தடுப்பு (Logical Inhibit)
OE# = VIL, WE# = VIH, CE# = VIH ஆகியவையில் ஏதேனும் ஒன்று பிடிக்கப்பட்டால், எழுதல் சுழற்சிகள் தடுக்கப்படுகின்றன. எழுதல் சுழற்சியைத் துவக்க, CE# மற்றும் WE# ஏரண சுழியத்திலும் OE# ஏரண ஒன்றிலும் இருத்தல் வேண்டும்.

திறன்தொடக்க எழுதல் தடுப்பு (Power-Up Write Inhibit)
திறன் தொடக்கத்தில், WE# = CE# VIL, OE# = VIH, என இருந்தால், WE# எழு விளிம்பில் சாதனம் கட்டளைகளை ஏற்பதில்லை. உள்ளக நிலையியந்திரம் தன்னியக்கமாக திறன்தொடக்கத்தின் போது படிப்புப் பாங்கிற்கு மீளமைக்கப்படுகிறது.

CFI - பொது திடீர்நினைவக இடைமுகம் (Common Flash Interface)
CFI - பொது திடீர்நினைவக இடைமுக விவரக்கூறு சாதனம் மற்றும் விருந்தோம்பி முறைமை மென்பொருள் வினவல் கைக்குலுக்கலை (host system software interrogation handshake) விவரிக்கிறது, எனவே, விற்பனையாளர் விவரித்த படிமுறைகளை (vendor-specified algorithms) முழு சாதனக் குடும்பங்களுடன் பயன்படுத்த விடுகிறது. மென்பொருள் ஆதரவு அப்பொழுது சாதனம் சார்பற்றதாகவும், JEDEC அடையாளம் சார்பற்றதாகவும் மற்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திடீர்நினைவகக் குடும்பங்களுடன் முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு இணைவொத்ததாகவும் இருக்க முடியும். திடீர்நினைவக விற்பனையாளர்கள் நீண்டகால இணைவொத்தத்திற்காக, அவர்கள் வைத்திருக்கும் இடைமுகங்களை செந்தரப்படுத்த முடியும்.
சாதனம் எந்நேரமும் அணித்தரவு படிப்பிற்கு தயார்நிலையில் உள்ள போது, முறைமை சாதனத்திற்குள் CFI Query (வினவல்) கட்டளை, 98h முகவரி 55hஇல் எழுதினால், சாதனம் CFI Query பாங்கிற்குள் நுழைகிறது. முறைமை CFI தகவலை அட்டவணைகளில் கொடுத்துள்ள முகவரிகளிலிருந்து படிக்கலாம். CFI தரவுப் படித்தலை முடிப்பு செய்வதற்கு, முறைமை மீளமைக் கட்டளையை எழுத வேண்டும்.
CFI Query (வினவல்) அடையாளச் சரம்.
முகவரிகள் (x16) முகவரிகள் (x8) தரவு விவரம்
10h 20h 0051h தனித்தன்மையான ASCII சரம் “QRY” என்பதை வினவல் செய்தல்
11h 22h 0052h
12h 24h 0059h
13h 26h 0002h முதன்மை அசல் தளவாடத் தயாரிப்பாளர் கட்டளைத் தொகுப்பு (Primary OEM Command Set)
14h 28h 0000h
15h 2Ah 0040h முதன்மை விரிவு அட்டவணைக்கான முகவரி
16h 2Ch 0000h
17h 2Eh 0000h மாற்றான் அசல் தளவாடத் தயாரிப்பாளர் கட்டளைத் தொகுப்பு (00 = ஒன்றுமில்லை)
18h 30h 0000h
19h 32h 0000h மாற்றான் அசல் தளவாடத் தயாரிப்பாளர் விரிவு அட்டவணையின் (Address for Alternate OEM Extended Table) முகவரி (00 = ஒன்றுமில்லை)
1Ah 34h 0000h
1Bh 36h 0027h VCCMin (எழுதல்/அழிப்பு)
D7 - D4: Volt, D3 - D0: Millivolt
1Ch 38h 0036h VCCMax (எழுதல்/அழிப்பு)
D7 - D4: Volt, D3 - D0: Millivolt
1Dh 3Ah 0000h VPPMin (00 = VPP முள் இல்லை)
1Eh 3Ch 0000h VPPMax (00 = VPP முள் இல்லை)
1Fh 3Eh 0007h எதிர்க்காலப் பயன்பாட்டிற்குப் பதிரிவுறு
20h 40h 0007h சிறும அளவு இடையக எழுதலுக்கான (Min. size buffer write) வழக்கமானக் காலமுடிவு 2N μs (00h = ஆதரிக்கப்படவில்லை)
21h 42h 000Ah தனித்தனிக் கோட்ட அழிப்பிற்கான (individual block erase) வழக்கமானக் காலமுடிவு 2N ms
22h 44h 0000h முழு சில்லு அழிப்பிற்கான வழக்கமானக் காலமுடிவு 2N ms (00h = ஆதரிக்கப்படவில்லை)
23h 46h 0003h எண்ணெண்/சொல் நிரல்பாடு 2N தடவை வழக்கமானப் பெருமக் காலமுடிவு
24h 48h 0005h இடையக எழுதல் 2N தடவை வழக்கமானப் பெருமக் காலமுடிவு
25h 4Ah 0004h 2N தடவை தனித்தனிக் கோட்ட அழிப்பிற்கான (individual block erase) வழக்கமானக் காலமுடிவு
26h 4Ch 0000h 2N தடவை முழு சில்லு அழிப்பிற்கான வழக்கமானக் காலமுடிவு (00h = ஆதரிக்கப்படவில்லை)
27h 4Eh 00xxh சாதன அளவு = 2N எண்ணெண்
0017h = 64 Mb, 0016h = 32 Mb
28h 50h 00xxh திடீர்நினைவகச் சாதனம் இடைமுக விவரம் (CFI publication 100ஐக் காண்க)
0001h = x16 மட்டும் பாட்டைச் சாதனங்கள்
0002h = x8/x16 பாட்டைச் சாதனங்கள்
29h 52h 0000h
2Ah 54h 0005h பல எண்ணெண் எழுதலில் (multi-byte write) பெரும எண்ணிக்கையான எண்ணெண் = 2N (00h = ஆதரிக்கப்படவில்லை)
2Bh 56h 0000h
2Ch 58h 00xxh சாதனத்திலுள்ள அழிப்புக் கோட்ட மண்டலங்கள் (Erase Block Regions) எண்ணிக்கை (01h = சமச்சீர் சாதனம், 02h = தொடக்கச் சாதனம்)
2Dh 5Ah 00xxh அழிப்புக் கோட்ட மண்டலம் 1 தகவல் (CFI specification or CFI publication 100 ஆகியவற்றை மேற்கோளிடவும்)
007Fh, 0000h, 0000h, 0001h = 64 Mb (01, 02, 06, 07, V1, V2, V6, V7)
007h, 0000h, 0020h, 0000h = 64 Mb (03, 04)
003Fh, 0000h, 0000h, 0001h = 32 Mb (01, 02, V1, V2)
0007h, 0000h, 0020h, 0000h = 32 Mb (03, 04)
2Eh 5Ch 000xh
2Fh 5Eh 000xh
30h 60h 000xh
31h 60h 00xxh அழிப்புக் கோட்ட மண்டலம் 2 தகவல் (CFI publication 100 என்பதை மேற்கோளிடவும்)
0000h, 0000h, 0000h, 0000h = 64 Mb (01, 02, 06, 07, V1, V2, V6, V7)
007Eh, 0000h, 0000h, 0001h = 64 Mb (03, 04)
0000h, 0000h, 0000h, 0000h = 32 Mb (01, 02, V1, V2)
003Eh, 0000h, 0000h, 0001h = 32 Mb (03, 04)
32h 64h 0000h
33h 66h 0000h
34h 68h 000xh
35h 6Ah 0000h அழிப்புக் கோட்ட மண்டலம் 3 தகவல் (CFI publication 100 என்பதை மேற்கோளிடவும்)
36h 6Ch 0000h
37h 6Eh 0000h
38h 70h 0000h
39h 72h 0000h அழிப்புக் கோட்ட மண்டலம் 4 தகவல் (CFI publication 100 என்பதை மேற்கோளிடவும்)
3Ah 74h 0000h
3Bh 76h 0000h
3Ch 78h 0000h
40h 80h 0050h தனித்தன்மை வினவல் ASCII சரம் "PRI"
41h 82h 0052h
42h 84h 0049h
43h 86h 0031h பெருமைப் பதிப்பெண், ASCII
44h 88h 0033h சிறுமைப் பதிப்பெண், ASCII
45h 8Ah 00xxh முகவரி உணர்ச்சிகரமானப் பூட்டகற்றம் (துணுக்குகள் 1-0)
0 = தேவை, 1 = தேவையில்லை
செய்முறைத் தொழில்நுட்பம் (துணுக்குகள் 7-2) 0100b = nm MirrorBit
0011h = x8-மட்டும் பாட்டைச் சாதனங்கள்
0010h = இதரச் சாதனங்கள்
46h 8Ch 0002h அழிப்பு தாற்காலிகநிறுத்தம்
0 = ஆதரிக்கப்படவில்லை, 1 = படிப்பதற்கு மட்டும், 2= எழுதவும் படிப்பதற்கும்
47h 8Eh 0001h பிரிவுக் காபந்து
0 = ஆதரிக்கப்படவில்லை, X = சிறுமப் பிரிவில் பிரிவுகள் எண்ணிக்கை
48h 90h 0000h பிரிவு தாற்காலிகக் காவிலக்கு
00 = ஆதரிக்கப்படவில்லை, 01 = ஆதரிக்கப்படுகிறது
49h 92h 0008h பிரிவுக் காபந்து/காவிலக்குத் திட்டம்
0008h = மேம்பட்டப் பிரிவுக் காபந்து
4Ah 94h 0000h உடனிகழ்வுச் செயற்பாடு
00 = ஆதரிக்கப்படவில்லை, 01 = ஆதரிக்கப்படுகிறது
4Bh 96h 0000h வெடிப்புப் பாங்கு (Burst Mode) வகை
02 = 8-சொல் பக்கம்
4Dh 9Ah 00B5h ACC (விரைதல்) சிறும மின்வழங்கல்
00 = ஆதரிக்கப்படவில்லை, D7-D4 D4: Volt, D3-D0: 100 mV
4Eh 9Ch 00C5h ACC (விரைதல்) பெரும மின்வழங்கல்
00 = ஆதரிக்கப்படவில்லை, D7-D4 D4: Volt, D3-D0: 100 mV
4Fh 9Eh 00xxh மேல்/கீழ் தொடக்கப் பிரிவுக் கொடி
02 = கீழ்ப் பிரிவு தொடக்கச் சாதனம், 03 = மேற் பிரிவு தொடக்கச் சாதனம், 04 = சமச்சீர் பிரிவு கீழ் WP# காபந்து, 05 = சமச்சீர் பிரிவு மேல் WP# காபந்து,
50h A0h 0001h நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தம்
00 = ஆதரிக்கப்படவில்லை, 01 = ஆதரிக்கப்படுகிறது

கட்டளை வரையறுகள் (Command Definitions)
குறிப்பிட்ட முகவரிகள் அல்லது தரவுக் கட்டளைகள் அல்லது வரிசையங்கள் ஆகியவற்றைக் கட்டளைப் பதிவகங்களில் எழுதல் சாதனச் செயற்பாடுகளைத் தூண்டும். கட்டளை வரையறு அட்டவணைகள் செல்லுபடியானப் பதிவகக் கட்டளை வரிசையங்களைக் குறிப்பிடுகின்றன. சரியற்ற முகவரி மற்றும் தரவு மதிப்புகளை முறையற்ற வரிசையத்தில் எழுதுதல், சாதனத்தை அறியாத நிலையில் வைக்கலாம். அப்போது, சாதனத்தை அணித்தரவுப் படித்தல் (reading array data) நிலைக்குக் கொண்டுவர, ஒரு மீளமைவுக் கட்டளை தேவைப்படும்.

அனைத்து முகவரிகள் WE# அல்லது CE#, இவற்றில் எது தாமதமோ, அதனின் விழும் விளிம்பில் தாழிடப்படுகின்றன. அனைத்து தரவுகள் WE# அல்லது CE#, இவற்றில் எது முந்தையோ, அதனின் எழும் விளிம்பில் தாழிடப்படுகின்றன. காலவியல் படங்களுக்கு மாறுதிசை சிறப்பியல்புகள் பகுதியைக் காண்க.

அணித்தரவுப் படித்தல் (Reading Array Datas)
சாதனம் திறன்தொடக்கத்தில் தன்னியக்கமாக அணித்தரவுப் படித்தல் நிலையில் நிறுவமைக்கப்படுகிறது. தரவுகளை மீட்டெடுப்பதற்கு கட்டளைகள் தேவையில்லை. பதிநிரல்பாடு (Embedded Program) அல்லது பதியழிப்பு (Embedded Erase) படிமுறையை நிறைவேற்றியதும், சாதனம் அணித்தரவுப் படிப்பதற்கு ஆயத்த நிலையில் உள்ளது.

சாதனம் Erase Suspend கட்டளளையை ஏற்றப் பிறகு, சாதனம் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்புப் பாங்கிற்குள் (erase-suspend-read mode) நுழைகிறது. இதன் பிறகு முறைமை ஏதேனும் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தமிடப்படாதப் பிரிவிலிருந்து தரவைப் படிக்கலாம். அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கில் நிரல்பாடு செயற்பாடு நிறைவடைந்ததும், முறைமை அதே விதிவிலக்குடன் மீண்டும் அணித்தரவைப் படிக்கலாம். அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தம்/அழிப்புத் தொடர்ச்சி கட்டளைகளைக் காண்க.

செயல்படும் அழிப்பு அல்லது நிரல்பாடு செயற்பாட்டின் போது, DQ5 உயரச் சென்றால், அல்லது சாதனம் தன்தேர்வுப் பாங்கில் இருந்தால், சாதனத்தை படிப்பு அல்லது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்பு பாங்கிற்கு திரும்பிவிட, முறைமை ஒரு மீளமைக் கட்டளையைப் பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும். அடுத்தப் பகுதி, மீளமைவுக் கட்டளை என்பதைக் காண்க.

மேலும் தகவல்களுக்கு, சாதனப் பாட்டை செயற்பாடுகள் பகுதியில் அணித்தரவுப் படித்தல் வேட்புகள் என்பவற்றைக் காண்க. படிப்பு மட்டும் செயற்பாடுகள் - மாறுதிசை சிறப்பியல்புகள் படிப்புப் பண்பளவுகளை அளிக்கின்றன. படிப்புச் செயற்பாடு காலவியல் படத்தையும் காண்க.

மீளமைவுக் கட்டளை (Reset Command)
மீளமைவுக் கட்டளையை எழுதுதல் சாதனத்தை படிப்பு அல்லது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்பிற்கு மீளமைக்கிறது. இக்கட்டளைக்கு முகவரி துணுக்குகள் அக்கறையிலியாக (don’t cares)உள்ளன.

மீளமைவுக் கட்டளை அழிப்புக் கட்டளை வரிசையத்திற்குள் வரிசைய சுழற்சிகளுக்கு நடுவில் அழிப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பு எழுதப்படலாம். இது சாதனத்தை படிப்புப் பாங்கிற்கு மீளமைக்கிறது. அழித்தல் தொடங்கியதும், சாதனம், செயற்பாடு முடியும் வரை மீளமைவுக் கட்டளைகளைப் புறக்கணிக்கும்.

மீளமைவுக் கட்டளை நிரல்பாடுக் கட்டளை வரிசையத்திற்குள் வரிசைய சுழற்சிகளுக்கு நடுவில் நிரல்பாடு தொடங்குவதற்கு முன்பு எழுதப்படலாம். இது சாதனத்தை படிப்புப் பாங்கிற்கு மீளமைக்கிறது. அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்தின் பொது, அழிப்புக் கட்டளை வரிசையம் எழுதப்பட்டால், மீளமைவுக் கட்டளையை எழுவது சாதனத்தை அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்பிற்கு திருப்பிவிடும். எனினும், நிரல்பாடு தொடங்கிவிட்டால், செயற்பாடு முடியும் வரை, சாதனம் மீளமைவுக் கட்டளைகளைப் புறக்கணிக்கும்.

மீளமைவுக் கட்டளை தன்தேர்வுக் கட்டளை வரிசையத்திற்குள் வரிசைய சுழற்சிகளுக்கு நடுவில் நிரல்பாடு தொடங்குவதற்கு முன்பு எழுதப்படலாம். தன்தேர்வுப் பாங்கில் நுழைந்தப் பிறகு, படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்புவதற்கு, மீளமைவுக் கட்டளை எழுதப்பட வேன்டும். சாதனம் அழிப்புத் தாற்கலிகநிறுத்தப் பாங்கில் தன்தேர்வுப் பாங்கில் நுழைந்தால், மீளமைவுக் கட்டளையை எழுதுதால் சாதனத்தை அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்திற்கு திருப்பிவிடும்.

நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் செயற்பாட்டின் போது, DQ5 உயரச் சென்றால், மீளமைவுக் கட்டளையை எழுதுதல் சாதனத்தை படிப்புப் பாங்கிற்கு (அல்லது, அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கில் இருந்தால், அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்திற்கு) திருப்பிவிடும்.

எழுதல் இடையம் நிரல்பாடு செயற்பாட்டின் போது, DQ1 உயரச் சென்றால், சாதனத்தை அடுத்த செயற்பாட்டிற்கு மீளமைக்க, முறைமை Write-to- Buffer-Abort Reset எழுத வேன்டும்.

தன்தேர்வுக் கட்டளை வரிசையம் (Autoselect Command Sequence)
தன்தேர்வுப் பாங்கு விருந்தோம்பு முறைமையை குறிப்பிட்ட முகவரிகளில் பல அடையாளக் குறியீடுகளைப் படிக்க விடுகிறது.
CFI Query (வினவல்) அடையாளச் சரம்.
அடையாளக் குறியீடு A7:A0
(x16)
A6:A-1
(x8)
தயாரிப்பாளர் அடையாளம் 00h 00h
சாதனம் அடையாளம், சுழற்சி 1 01h 02h
சாதனம் அடையாளம், சுழற்சி 2 0Eh 1Ch
சாதனம் அடையாளம், சுழற்சி 3 0Fh 1Eh
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவுக் காபந்து (Secured Silicon Sector Factory Protect) 03h 06h
பிரிவுக் காபந்து மெய்ப்பார்ப்பு (Sector Protect Verify) (SA)02h (SA)04h
குறிப்பு
சாதனம் மூன்று சுழற்சிகளில் படிக்கப்படுகிறது. SA = பிரிவு முகவரி (Sector Address)

தன்தேர்வுக் கட்டளை வரிசையம் முதலில் பூட்டகற்றத்தில் எழுதி (இரன்டு சுழற்சிகள்) தொடக்கப்படுகிறது. இது, தன்தேர்வுக் கட்டளைக் கொண்டுள்ள மூன்றாவது சுழற்சியால் பின்தொடரப்படுகிறது. சாதனம், அப்பொழுது, தன்தேர்வுப் பாங்கில் நுழையும். முறைமை எந்த முகவரியையும் எவ்வளவோ முறையும் இன்னொரு தன்தேர்வுக் கட்டளையைத் தொடக்காமல் படிக்கலாம்.

முறைமை, சாதனத்தை படிப்புப் பாங்கிற்கு (அல்லது, அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கில் இருந்தால், அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்புப் பாங்கிற்கு) திருப்புவதற்கு. மீளமைவுக் கட்டளையை எழுத வேன்டும்.

பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நுழைதல்/வெளியேறுதல் கட்டளை வரிசையம் (Enter/Exit Secured Silicon Sector Command Sequence)
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு 8-சொல்/16-சொல் மின்னணு வரிசையெண் அடங்கிய ஒரு பாதுகாப்பான தரவுப் பகுதியை அளிக்கிறது. முறைமை மூன்று சுழற்சி Enter Secured Silicon Sector கட்டளை வரிசையத்தைப் பிறப்பித்து பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவை அணுக இயல்கிறது. முறைமை நான்கு சுழற்சி Exit Secured Silicon Sector கட்டளை வரிசையத்தைப் பிறப்பிக்கும் வரை பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவைத் தொடர்ந்து அணுகிறது. Exit Secured Silicon Sector கட்டளை வரிசையம் சாதனத்தை இயல்பியக்கத்திற்கு திருப்பிவிடுகிறது. கட்டளை வரையறு அட்டவணைகள் கட்டளை வரிசையங்களுக்கான முகவரி மற்றும் தரவு வேட்புகளைக் காண்பிக்கின்றன. பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு பகுதியையும் மேலும் தகவலுக்குக் காண்க. பூட்டுநீக்கு நழுவல் பாங்கு (unlock bypass mode) மற்றும் விரைந்த நிரல்பாடு செயற்கூறு (ACC function) பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு செயலாக்கப்படும் போது கிடைக்கப்பெறுவதில்லை.

சொல் நிரல்பாடு கட்டளை வரிசையம் (Word Program Command Sequence)
நிரல்பாடு என்பது ஒரு நான்கு பாட்டை சுழற்சி செயற்பாடு. நிரல்பாடு கட்டளை வரிசையம் இரண்டு பூட்டுநீக்கு எழுதல் சுழற்சிகள் (unlock write cycles), இதற்குப் பின்தொடர, நிரல்பாடு ஏற்படுத்தல் கட்டளை (program set-up command.) என்பவை மூலம் துவக்கப்படுகின்றன. நிரல்பாடு முகவரி மற்றும் தரவு அடுத்ததாக எழுதப்படுகிறது, இவை தன் பங்குகளாக பதிநிரல் படிமுறையை (Embedded Program algorithm) துவக்குகின்றன. முறைமை, மேற்கொண்டு கட்டுப்பாடுகள் அல்லது காலவியல்களை அளிக்கத் தேவையில்லை. சாதனம், தன்னியக்கமாக, உள்ளகமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நிரல்துடிப்புகளை அளித்து நிரல்படு கல இடைவெளியை (programmed cell margin) மெய்ப்பார்க்கிறது (verifies). கட்டளை வரையறு அட்டவணைகள் கட்டளை வரிசையங்களுக்கான முகவரி மற்றும் தரவு வேட்புகளைக் காண்பிக்கின்றன.

பதிநிரல் படிமுறை நிறைவடைந்ததும், சாதனம் படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்பிவிடுகிறது மற்றும் முகவரிகள் மேற்கொண்டுத் தாழிடப்படுவதில்லை. முறைமை DQ7 அல்லது DQ6உடன் நிரல்பாடு செயற்பாடு நிலைமையை உறுதிப்படுத்தலாம். இந்த நிலைமைத் துணுக்குகள் பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு எழுதல் செயற்பாடு நிலைமை பகுதியைக் காண்க. பதிநிரல் படிமுறையின் போது, சாதனத்திற்கு எழுதப்படும் கட்டளைகள் யாவும் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு, தன்தேர்வு, CFI செயற்கூற்றுகள் ஆகியவை நிறல்பாடு செயற்பாட்டில் உள்ள வரை கிடைப்பதில்லை என்பதை கவனிக்கவும். வன்பொருள் மீளமைவு நிரல்பாடு செயற்பாட்டை உடனடியாக முடிப்பு செய்கிறது என்பதை கவனிக்கவும். சாதனம் படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்பும் போது, தரவு மெய்மையை உறுதிசெய்ய, நிரல்பாடு கட்டளை வரிசையத்தை மறுதுவக்க வேண்டும்.

நிரல்பாடு முகவரி இருப்பிட வரிசயங்கள் யாவிலும் பிரிவு எல்லைகளுக்குக் குறுக்கிலும் அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஒரே சொல் முகவரிக்கு இடைப்பட்ட அழிப்புகள் இல்லாமல் நிரல்படுத்துதல் (ஏற்றத்திற்குரியத் துணுக்கு நிரல்பாடு) ஒரு மாறுபட்ட நிரல்பாடு முறையைத் தேவைப்படுகிறது. இது போன்றப் பயனக வேட்புகளுக்கு உங்கள் உள்ளிட ஸ்பேன்ஷன் பிரதிநிதியுடன் தொடர்புகொள்ளவும். சொல் நிரல்பாடு நடப்பில் உள்ள திடீர்நினைவக இயக்கமென்பொருளின் (Flash driver software) பின்னோக்கு இணைவொத்தலுக்காக (backward compatibility) மற்றும் அரிதான சூழ்நிலைகளில் தனிப்பட்டச் சொற்களை எழுதுதலுக்காக ஆதரிக்கப்படுகிறது. பல சொற்களுக்கு மேல் நிரல்படுத்த வேண்டியிருப்பின், எழுதல் இடையக நிரல்பாடு வன்மையாக பொது நிரல்பாடு பயன்களுக்கு வன்மையாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எழுதல் இடையகத்தைப் பயன்படுத்தும் போது, உண்டான செயல்படியான சொல் நிரல்பாடு நேரம் (effective word programming time) ஒற்றையச் சொல் நிரல்பாடு நேரத்தை (single word programming time) விட நான்கு மடங்கு உள்ளது.

சொல்லில் எந்தத் துணுக்கும் 0இலிருந்து திரும்ப 1க்கு நிரல்படுத்த இயலாது. இதை முயன்றுதல் சாதனம் DQ5=1 என நிறுவமைக்கச் செய்யும், அல்லது DQ7 மற்றும் DQ6 நிலைமைத் துணுக்குகள் வெற்றியடைந்தச் செயற்பாட்டை நிலைக்காட்டச் செய்யும், எனினும் ஒரு பின்தொடரும் படிப்பு தரவு 0ஆகவே உள்ளது என காட்டும். அழிப்புச் செயற்பாடுகள் மட்டும் தான் 0ஐ 1ஆக மாற்ற இயல்கின்றன.

பூட்டுநீக்கு நழுவல் கட்டளை வரிசையம் (Unlock Bypass Command Sequence)
பூட்டுநீக்கு நழுவல் பாங்கு முறைமையை சொற்களை செந்தர நிரல்பாடு கட்டளை வரிசையத்தை விட வேகமாக நிரல்படுத்த விடுகிறது. பூட்டுநீக்கு நழுவல் பாங்கு முதலில் இரண்டு பூட்டுநீக்கு சுழற்சிகளை எழுதுவதன் மூலம் துவக்கப்படுகிறது. இது மூன்றாவது சுழற்சியில் பூட்டுநீக்கு நழுவல் கட்டளை, 20h என்பவற்றால் பின்தொடரப்படுகிறது. சாதனம், பூட்டுநீக்கு நழுவல் பாங்கை நுழைகிறது. இப்பாங்கில் நிரல்படுத்த வெறும் ஒரு இரண்டு சுழற்சி பூட்டுநீக்கு நழுவல் (unlock bypass mode) கட்டளை வரிசையம் மட்டும் தேவைப்படுகிறது. இவ்வரிசையத்தில் முதல் சுழற்சி பூட்டுநீக்கு நழுவல் கட்டளை, A0H என்பதைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டாவது சுழற்சி நிரல்பாடு முகவரி மற்றும் தரவைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலானத் தரவு அதே முறையில் நிரல்படுத்தப்படுகிறது. இப்பாங்கு செந்தரப் பாங்கில் தேவையான முதல் இரண்டு கடிகை சுழற்சிகளை விலக்குகிறது, எனவே, இன்னும் வேகமான மொத்த நிரல்பாடு நேரத்தை விளைவிக்கிறது. கட்டளை வரையறு அட்டவணைகளைக் காண்க.

பூட்டுநீக்கு நழுவல் பாங்கு காரணத்தால், பூட்டுநீக்கு நிரல்பாடு மற்றும் பூட்டுநீக்கு மீளமைவு கட்டளைகள் மட்டும் செல்லத்தக்கவாகின்றன. பூட்டுநீக்குப் பாங்கிலிருந்து வெளியேற, முறைமை இரண்டு சுழற்சி பூட்டுநீக்கு நழுவல் மீளமைவு (unlock bypass reset) கட்டளை வரிசையத்தைப் பிறப்பிக்க வேண்டும். முதல் சுழற்சி தரவு, 90H என்பதை கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது சுழற்சி தரவு, 00H என்பதைக் கொள்ள வேண்டும். சாதனம் பிறகு படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்புகிறது.

எழுதல் இடையக நிரல்பாடு (Write Buffer Programming)
எழுதல் இடையக நிரல்பாடு முறைமையை ஒரே நிரல்பாடு செயற்பாட்டில் பெருமமாக 16 சொற்கள்/32 எண்ணெண்களை எழுத விடுகிறது. இது செந்தர நிரல்பாடு படிமுறைகளை விட விரைந்த செயல்படி நிரல்பாட்டை அளிக்கிறது. எழுதல் இடைய நிரல்பாடு கட்டளை வரிசையம் முதலில் இரண்டு பூட்டுநீக்கு சுழற்சிகள் எழுதி துவக்கப்படுகிறது. இது நிரல்பாடு ஏற்படும் பிரிவில் எழுதப்படும் Write Buffer Load கட்டளை கொண்ட மூன்றாவது சுழற்சியால் பின்தொடரப்படுகிறது. நான்காவது சுழற்சி பிரிவு முகவரி மற்றும் நிரல்படுத்த வேண்டிய ஒன்று குறைய சொல் இருப்பிடங்கள் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை நிரல்படுத்துகிறது. உதாரணமாக, முறைமை ஆறு தனித்தன்மையான முகவரி இருப்பிடங்களை நிரல்படுத்தினால், 05H அப்பொழுது சாதனத்தில் எழுதப்பட வேண்டும். இது சாதனத்திடம் எத்தனை எழுதல் இடையக முகவரிகள் தரவை சுமக்கின்றன, எனவே எப்போது Program Buffer to Flash கட்டளையை எதிர்ப்பார்க்கலாம் என சொல்கிறது. நிரல்படுத்த வேண்டிய இருப்பிடங்கள் எழுதல் இடையகத்தின் அளவை மீறக் கூடாது, இல்லையென்றால் செயற்பாடு கைவிடும்.
ஐந்தாம் சுழற்சி நிரல்படுத்த வேண்டிய முதல் முகவரி மற்றும் தரவை எழுதுகிறது. எழுதல் இடையகப் பக்கம் முகவரி துணுக்குகள் AMAX-A4ஆல் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அனைத்துப் பின்வரும் முகவரி/தரவு இரட்டைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எழுதல் இடையகப் பக்கத்திற்குள் வரவேண்டும். முறைமை பிறகு மீதியுள்ள முகவரி/தரவு இரட்டைகளை எழுதல் இடையகத்திற்குள் எழுதுகிறது. எழுதல் இடையக இருப்பிடங்கள் எந்த வரிசையிலும் ஏற்றப்படலாம்.
எழுதல் இடையகப் பக்க முகவரி எழுதல் இடையத்தில் ஏற்றப்படும் அனைத்து முகவரி/தரவு இரட்டைகளில் சமமாக இருக்க வேண்டும். (இது என்னவென்றால் எழுதல் இடையக நிரல்பாடு வெவ்வேறு எழுதல் இடையகப் பக்கங்களுக்குக் குறுக்கே செய்ய இயல்வதில்லை). மேலும், இது என்னவென்றால், எழுதல் இடையக நிரல்பாடு வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்குக் குறுக்கே செய்ய இயலாது. முறைமை நிரல்படு தரவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டப் பக்கத்திற்குப் புறமாக ஏற்ற முயன்றால், செயற்பாடு கைவிடும்.
ஒரு எழுதல் இடையக முகவரி இருப்பிடம் பல முறை ஏற்றப்பட்டால், முகவரி/தரவு இரட்டை எண்ணி ஒவ்வொரு தரவேற்றச் செயற்பாட்டிலும் எண்ணிறக்கப்படுகிறது (decrement). விருந்தோம்பி முறைமை ஒன்றுக்கு மேல் தடவையாக எழுதல் இடையக இருப்பிடத்தை ஏற்றுதலை கணக்கிட வேண்டும். எண்ணியானது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட எழுதல் இடையக முகவரி இருப்பிடம் அல்லாமல், ஒவ்வொரு தரவு ஏற்றத்திற்கும் எண்ணிறங்குகிறது. ஒரு முகவரி இருப்பிடம் ஒன்றுக்கு மேல் தடவையாக இடையத்திற்கு ஏற்றப்பட்டால், அந்த முகவரியில் இறுதி தரவு நிரல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனிக்கவும்.
குறிப்பிடப்பட்ட எழுதல் இடையக இருப்பிடங்கள் ஏற்றப்பட்டதும், முறைமை Program Buffer to Flash கட்டளையை பிரிவு முகவரியில் எழுத வேண்டும். வேறு எந்த முகவரி மற்றும் தரவு சேர்ப்புகளும் எழுதல் இடையக நிரல்பாட்டைக் கைவிடும். சாதனம் பிறகு நிரல்படுத்தத் துவங்குகிறது. தரவுப் பதிவுக்கேட்பு கடைசி முகவரி எழுதல் இடையகத்திற்குள் ஏற்றப்படுவதைக் கண்காணிக்கும் போது, பயன்படுத்த வேண்டும். எழுதல் இடையக நிரல்பாட்டில் சாதன நிலைமை உறுதிப்படுத்த, DQ7, DQ6, DQ5, மற்றும் DQ1 துணுக்குகள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.
எழுதல் இடையக நிரல்பாடு செயற்பாடு செந்தர நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தம்/தொடர் கட்டளைகளால் தாற்காலிகநிறுத்தப்படலாம். எழுதல் இடையக நிரல்பாட்டின் வெற்றிகரமான நிறைவேற்றத்தில். சாதனம் அடுத்தக் கட்டளையை செயற்படுத்த ஆயத்த நிலையில் உள்ளது.
எழுதல் இடையக நிரல்பாடு வரிசையம் கீழ்வரும் விதங்களில் கைவிடப்படலாம்:
*நிரல்படுத்த வேண்டிய இருப்பிடங்களை ஏற்றும் படியில் இடையகப் பக்க அளவை விட அதிகமான மதிப்பை ஏற்றுதல்.
*Write-Buffer-Load கட்டளையில் குறிப்பிடப்பட்ட பிரிவுக்கு மாறானப் பிரிவில் உள்ள முகவரிக்கு எழுதுதல்.
*எழுதல் இடையகத் தரவு ஏற்றும் படியில் துவக்க முகவரிக்கு மாறான எழுதல் இடையகப் பக்கத்திற்கு முகவரி/தரவு இரட்டையை எழுதுதல்.
*குறிப்ப்ட்டத் தரவு ஏற்ற சுழற்சிகள் ஆனதும் உறுதிப்படுத்தல் கட்டளைக்கு மாறான தரவை எழுதுதல்.

கைவிடல் நிலைமை DQ1 = 1, DQ7 = DATA#, DQ6 = இருநிலைமாறல், DQ5 = 0 ஆகியவற்றால் உறுதிப்படுத்தது (கடைசியில் ஏற்றப்பட்டக் கட்டளைக்கானது). சாதனத்தை அடுத்த செயற்பாட்டிற்கு மீளமைக்க Write-to-Buffer-Abort Reset கட்டளை வரிசையம் எழுதப்பட வேண்டும்.

பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவில், நிரல்பாடு செயற்பாடு இடம்பெறும் போது, தன்தேர்வு, மற்றும் CFI செயற்கூறுகள் கிடைப்பதில்லை. திடீரிநினைவக சாதனமாது ஒரே எழுதல் இடையகத்தில் இடையிடப்பட்ட அழிப்பு செயற்பாடுகள் இல்லாமல் பல எழுதல் இடையக நிரல்பாடு செயற்பாடுகளை கையாளும் திறமைக் கொண்டுள்ளது. எண்ணேற்றத் துணுக்கு நிரல்பாடு (incremental bit programming) தேவைப்படும் பயனகங்களில், ஒரு மாற்றியமைக்கப்பட்ட நிரல்பாடு முறை தேவைப்படுகிறது; தங்கள் உள்ளிட ஸ்பேன்ஷன் விற்பனைப் பிரதிநிதியைத் தொடர்புக்கொள்க. எழுதல் இடையக முகவரி நெடுக்கத்தில் உள்ள எந்தத் துணுக்கும் 0இலிருந்து திரும்ப 1க்கு நிரல்படுத்த இயலாது. இதை முயன்றுதல் சாதனம் DQ5=1 என நிறுவமைக்கச் செய்யும், அல்லது DQ7 மற்றும் DQ6 நிலைமைத் துணுக்குகள் வெற்றியடைந்தச் செயற்பாட்டை நிலைக்காட்டச் செய்யும், எனினும் ஒரு பின்தொடரும் படிப்பு தரவு 0ஆகவே உள்ளது என காட்டும். அழிப்புச் செயற்பாடுகள் மட்டும் தான் 0ஐ 1ஆக மாற்ற இயல்கின்றன.

விரைந்த நிரல்பாடு (Accelerated Program)
குறிப்பிட்டத் தயாரிப்பைப் பொறுத்து, சாதனமானது WP#/ACC அல்லது ACC முள்கள் கொண்டு விரைந்த நிரல்பாடு செயற்பாடுகளை அளிக்கிறது. முறைமை WP#/ACC அல்லது ACC முள்களில் VHH வலியுறுத்தினால், சாதனம் இந்த உயர்ந்த மின்னழுத்தத்தைக் கொண்டு நிரல்பாட்டை விரைவு செய்கிறது. WP#/ACC முள் விரைந்த நிரல்பாடு தவிற்று இதர செயற்பாடுகளில் VHHஇல் இருக்கக்கூடாது, இல்லையென்றால் சாதனம் சேதம் நேரிடலாம். WP# ஒரு மேலிழுப்பைக் கொண்டுள்ளது, இணையா நிலையில், WP# VIHஇல் அமையும்.
கீழுள்ள எழுதல் இடையக நிரல்பாடு பாய்வுப்படம் நிரல்பாடு செயற்பாட்டின் படிமுறையை விவரிக்கிறது. பண்பளவுகளுக்கு மாறுதிசை சிறப்பியல்புகளை (AC Characteristics) காண்க. காலவியலுக்கு பக்கப் படிப்புக் காலவியல் (Page Read Timings) படத்தைக் காண்க.

குறிப்புகள்
1. பிரிவு முகவரி குறிப்பிடப்பட்டதெனில், தேர்ந்தெடுத்தப் பிரிவில் எந்த முகவரியும் ஏற்கத்தக்கது. எனினும், எழுதல் இடையக இருப்பிடங்களில் தரவை ஏற்றும் போது, அனைத்து முகவரிகளும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எழுதல் இடையகப் பக்கத்திற்குள் விழ வேண்டும்.
2. DQ7 DQ5 உடன் உடனிகழ்வாக மாறலாம், ஆகையால் DQ7 சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.
3. பாய்வுப்படத்தில் இந்த இடம் DQ5= 1 காரணத்தால் எட்டப்பட்டால், சாதனம் தோல்வியுற்று, இந்த இடம் DQ1= 1 காரணத்தால் எட்டப்பட்டால், இடையகத்திற்கு எழுதல் செயற்பாடு கைவிட்டது. யாவும் சூழ்நிலையிலும், சாதனம் வேறொரு செயற்பாடு துவங்குவதற்கு முன்பு சரியான மீளமைவு கட்டளை எழுதப்பட வேண்டும், DQ1= 1 என இருப்பின், Write-Buffer-Programming-Abort-Reset கட்டளையை எழுதவும், DQ5 = 1 என இருப்பின், Reset கட்டளையை எழுதவும்.
4. இடையக நிரல்பாட்டிற்கு கட்டளை வரையறு அட்டவணைகளையைக் காண்க.

குறிப்பு
நிரல்பாடு கட்டுப்பாடு வரிசையத்திற்கு, கட்டளை வரிசைய அட்டவணைகளைக் காண்க.

நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தம்/நிரல்பாடு தொடர்ச்சி (Write Buffer Programming)
Program Suspend கட்டளை முறைமையை நிரல்பாடு செயற்பாடு அல்லது இடையத்திற்கு எழுதல் நிரல்பாடு செயற்பாடு ஆகியவற்றைக் குறுக்கிட்டு தரவை தாற்காலிகநிறுத்தமாகாதப் பிரிவிலிருந்து படிக்க அனுமதிக்கிறது. நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தக் கட்டளை நிரல்பாடு செய்முறையின் போது எழுதப்படும் போது, சாதனம் அதிகபட்சமாக 20 μsக்குள் நிரல்பாடு செயற்பாட்டை நிறுத்தி, நிலைமைத் துணுக்குகளை இற்றைப்படுத்துகிறது. நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தக் கட்டளையை எழுதும் போது, முகவரிகள் தேவையில்லை.

நிரல்பாடு செயற்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்டதும், முறைமை ஏதேனும் தாற்காலிகநிறுத்தமாகாதப் பிரிவிலிருந்து அணித்தரவைப் படிக்கலாம். Program Suspend கட்டளை அழிப்பு தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்டு, நிரல்பாடு செயற்பாட்டின் போது, பிறப்பிக்கப்படலாம். இச்சூழ்நிலையில், தரவு அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தம் அல்லது நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தம் ஆகியவற்றில் இல்லாத ஏதேனும் முகவரியிலிருந்துப் படிக்கலாம். பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு (ஒரு முறை நிரல்பாடு) பகுதியிலிருந்து படிப்பு தேவைப்பட்டால், பயனர் இம்மண்டலத்தை நுழையவும் வெளியேறவும் சரியான கட்டளை வரிசையங்களைப் பிறப்பிக வேண்டும். பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு, தன்தேர்வு மற்றும் CFI செயற்கூற்றுகள் நிரல்பாடு செயற்பாடு நடைபெறும் போது, கிடைப்பதில்லை.

சாதனம் நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கில் உள்ள போது, முறைமை தன்தேர்வு கட்டளை வரிசையத்தை எழுதக் கூடலாம். முறைமை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் தன்தேர்வு குறியீடுகளை தேவைப்படி படிக்கலாம். சாதனம் தன்தேர்வுப் பாங்கை வெளியேறும் போது, நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்குற்குத் திரும்பும் மற்றும் வேறொரு செல்லத்தக்க செயற்பாடிற்குத் தயாராகும். தன்தேர்வுக் கட்டளை வரிசையப் பகுதியைக் காண்க.

Program Resume கட்டளை எழுதுயப் பிறகு, சாதனம் நிரல்பாட்டிற்குத் திரும்பும். முறைமை DQ7 அல்லது DQ6 துணுக்குகளைக் கொண்டு, செந்தர நிரல்பாடு செயற்பாட்டில் போல், நிரல்பாடு செயற்பாட்டின் நிலைமையை உறுதிப்படுத்தலாம். எழுதல் செயற்பாடு நிலைமை பகுதியைக் காண்க.

நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கை வெளியேற மற்றும் நிரல்பாடு செயற்பாட்டைத் தொடர, முறைமை Program Resume கட்டளையை (முகவரித் துணுக்குகள் அக்கறையிலியாக உள்ளன) எழுத வேண்டும். இன்னும் Resume கட்டளைகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. சாதனம் நிரல்பாட்டை தொடர்ந்தப் பிறகு, இன்னொரு Program Suspend கட்டளை எழுதப்படலாம்.


சில்லு அழிப்பு கட்டளை வரிசையம் (Chip Erase Command Sequence)
சில்லு அழிப்பு என்பது ஒரு ஆறு சுழற்சி செயற்பாடு. சில்லு அழிப்பு இரண்டு பூட்டுநீக்கு சுழற்சிகள், பின்தொடர, ஏற்படுத்தல் கட்டளை ஆகியவற்றால் துவக்கப்படுகிறது. இரண்டு கூடுதலான பூட்டுநீக்கு சுழற்சிகள், பின்தொடர, சில்லு அழிப்பு கட்டளை, தன் பங்காக பதியழிப்புப் படிமுறையைத் தூண்டுகிறது. சாதனம் அழிப்பதற்கு முன் முறைமை முன்னிரல்பாடு (preprogram) செய்ய கட்டாயப்படுவத்துவதில்லை. பதியழிப்புப் படிமுறை தன்னியக்கமாக முன்னிரல்படு செய்து, மொத்த நினைவகத்தையும் அனைத்து சுழிய வகுதி (all-zero pattern) உள்ளதா, என மின்னியல் அழிப்பிற்கு முன்னதாக உறுதி செய்கிறது. இந்த செயற்பாட்டின் போது, முறைமை கட்டுப்பாடுகள் அல்லது காலவியல்கள ஒன்றையும் அளிக்கத் தேவையில்லை. கட்டளை வரையறுகளைக் காண்க.

பதியழிப்புப் படிமுறை (Embedded Erase Algorithm) நிறைவடைந்ததும், சாதனம் படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்பிவிடுகிறது மற்றும் முகவரிகள் இனி தாழிடப்படுவதில்லை. முறைமை DQ7, DQ6, அல்லது DQ2 ஆகியவற்றால், அழிப்பு செயற்பாட்டின் நிலைமையை உறுதிசெய்யலாம். நிலைமைத் துணுக்குகள் (status bits) பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, எழுதல் செயற்பாடு நிலைமை பகுதியைக் காண்க.

சில்லு அழிப்புச் செயற்பாட்டின் போது, கட்டளைகள் யாவும் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. எனினும், ஒரு வன்பொருள் மூளமைவு அழிப்புச் செயற்பாட்டை உடனேயே முடிப்பு செய்கிறது. இது ஏற்பட்டால், தரவு மேய்மையை உறுதிசெய்ய, சாதனம் அணித்தரவு படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்பும் போது, சில்லு அழிப்புச் செயற்பாடு மறுதுவக்கப்பட வேண்டும்.
அழிப்புச் செயற்பாடு கீழுள்ளப் பாய்வுப்படத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அழிப்புப் பண்பளவுகள் மற்றும் அழிப்புக் காலவியல் ஆகியவற்றையும் காண்க.

குறிப்புகள்:
1. கட்டளை வரையறு அட்டவணைகளைக் காண்க.
2. பிரிவு அழிப்புக் காலப்பி பற்றி தகவலுக்கு DQ3 பற்றியானப் பகுதியைக் காண்க.

பிரிவு அழிப்பு கட்டளை வரிசையம் (Sector Erase Command Sequence)
பிரிவு அழிப்பு என்பது ஒரு ஆறு சுழற்சி செயற்பாடு. பிரிவு அழிப்பு இரண்டு பூட்டுநீக்கு சுழற்சிகள், பின்தொடர, ஏற்படுத்தல் கட்டளை (setup command) ஆகியவற்றால் துவக்கப்படுகிறது. இரண்டு கூடுதலான பூட்டுநீக்கு சுழற்சிகள் எழுதப்பட்டு, அழிக்கப்படவுள்ளப் பிரிவு முகவரி மற்றும் பிரிவு அழிப்புக் கட்டளை ஆகியவை பின்தொடர்கின்றன. கட்டளை வரையறு அட்டவணைகளைக் காண்க.

சாதனம் அழிப்பதற்கு முன் முறைமையை முன்னிரல்பாடு செய்ய கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. பதியழிப்புப் படிமுறை தன்னியக்கமாக முன்னிரல்படு செய்து, மொத்த நினைவகத்தையும் அனைத்து சுழிய வகுதி உள்ளதா, என மின்னியல் அழிப்பிற்கு முன்னதாக உறுதி செய்கிறது. இந்த செயற்பாட்டின் போது, முறைமை கட்டுப்பாடுகள் அல்லது காலவியல்கள ஒன்றையும் அளிக்கத் தேவையில்லை.

கட்டளை வரிசையம் எழுதியப் பிறகு, 50 μs காலமுடிவுக் காலம் (timeout period) ஏற்படுகிறது. காலமுடிவுக் காலத்தின் போது, கூடுதலான பிரிவு முகவரிகள் மற்றும் பிரிவு அழிப்புக் கட்டளைகள் எழுதப்படலாம். பிரிவு அழிப்பு இடையகம் எந்த வரிசையத்தில் வேண்டுமானாலும் ஏற்றப்படலாம் மற்றும் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை ஒன்றிலிருந்து அனைத்துப் பிரிவுகள் வரையிலும் இருக்கலாம். இக்கூடுதலான சுழற்சிகளுக்கு இடையே உள்ள நேரம் 50 μsஐ விடக் குறைவாக இருக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் அழிப்பு தொடங்கக்கூடும். மீறியக் காலமுடிவுக் காலத்தைப் பின்தொடரும் பிரிவு அழிப்பு முகவரி மற்றும் கட்டளை ஏற்றப்பட மாட்டாது. அனைத்துக் கட்டளைகள் ஏற்கத்தக்கப்படி, செயலியின் இடையூறுக்கள் (interrupts) செயலிழக்கப்படுவது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. கடைசி பிரிவு அழிப்புக் கட்டளைக்குப் பிறகு, இடையூறுக்கள் மறுசெயலாக்கப்படலாம். பிரிவு அழிப்பு அல்லது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தம் தவிற்று இதரக் கட்டளைகள் காலமுடிவுக் காலத்தின் போது, சாதனத்தைப் படிப்புப் பாங்கிற்கு மீளமைக்கும். பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு, தன்தேர்வு மற்றும் CFI செயற்கூற்றுகள் அழிப்புச் செயற்பாட்டின் போது கிடைப்பதில்லை என்பதை கவனிக்கவும். முறைமை கட்டளை வரிசையம் மற்றும் கூடுதலான முகவரிகள் மற்றும் கட்டளைகளை மறுஎழுத வேண்டும்.

அழிப்புக் காலப்பி (Erase Timer) காலமுடிவு ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை முறைமை DQ3ஐக் கண்காணித்து உறுதிப்படுத்தலாம். (DQ3 ஆழிப்புக் காலப்பி பற்றியப் பகுதியைக் காண்க). காலமுடிவு கட்டளை வரிசையத்தின் இறுதி WE# துடிப்பின் எழுவிளிம்பில் துவங்குகிறது.

அழிப்புக் காலப்பி காலமுடிவு ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை முறைமை DQ3ஐக் கண்காணித்து உறுதிப்படுத்தலாம். (DQ3 ஆழிப்புக் காலப்பி பற்றியப் பகுதியைக் காண்க). காலமுடிவு கட்டளை வரிசையத்தின் இறுதி WE# துடிப்பின் எழுவிளிம்பில் துவங்குகிறது.

பதியழிப்புப் படிமுறை நிறைவடைந்ததும், சாதனம் படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்பிவிடுகிறது மற்றும் முகவரிகள் இனி தாழிடப்படுவதில்லை. முறைமை அழிக்கப்படும் பிரிவில் DQ7, DQ6 அல்லது DQ2 ஆகியவற்றைப் படிப்பதன் மூலம் அழிப்புச் செயற்பாட்டின் நிலைமையை உறுதிசெய்யலாம். இந்நிலைமைத் துணுக்குகள் பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, எழுதல் செயற்பாடு நிலைமைப் பகுதியைக் காண்க.

அழிப்புச் செயற்பாடு துவங்கியதும், அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தக் கட்டளை மட்டும் தான் செல்லத்தக்கது. இதரக் கட்டளைகள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. எனினும், ஒரு வன்பொருள் மீளமைவு உடனேயே அழிப்புச் செயற்பாட்டை முடிப்பு செய்கிறது. அது நிகழ்ந்தால், தரவு மேய்மையைக் காக்க, சாதனம் அணித்தரவு படிப்பிற்குத் திரும்பியதும், பிரிவு அழிப்புக் கட்டளை மறுதுவக்கப்பட வேண்டும். அழிப்புச் செயற்பாட்டின் பாய்வுப்படத்தையும் அழிப்புச் செயற்பாடு பண்பளவு அட்டவணையும் காண்க.

அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தம்/அழிப்புத் தொடர்ச்சிக் கட்டளைகள் (Erase Suspend/Erase Resume Commands)
அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தம், கட்டளை B0h, முறைமையை பிரிவு அழிப்பு செயற்பாட்டைக் குறிக்கிட்டு, தரவை அழிப்பிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படாதப் பிரிவிலிருந்துப் படிக்கவோ நிரல்படுத்தவோ அனுமதிக்கிறது. இக்கட்டளை 50 μs காலமுடிவுக் காலம் உட்பட, பிரிவு அழிப்பு செயற்பாட்டின் போது மட்டும் தான் செல்லத்தக்கது. சில்லு அழிப்புச் செயற்பாட்டின் போது அல்லது பதிநிரல்பாடு (Embedded Program) படிமுறையின் போது, அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தக் கட்டளை புறக்கணிக்கப்படுகிறது.

அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தக் கட்டளை அழிப்புச் செயற்பாட்டின் போது எழுதப்படும் பொது, சாதனம் அழிப்புச் செயற்பாட்டை தாற்காலிகநிறுத்தம் செய்ய வழக்கமாக 5 μs (பெருமமாக 20 μs) தேவைப்படுகிறது.

அழிப்புச் செயற்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தம் செய்யப்பட்டதும், சாதனம் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்புப் பாங்கை (Erase Suspend Read Mode) நுழைகிறது. முறைமை அழிப்பிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத எந்தப் பிரிவையும் நிரல்படுத்தவோ அழிக்கவோ இயலும். (முறைமை அழிப்பிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்துப் பிரிவுகளையிம் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தம் செய்கிறது). அழிப்புத் தாற்கலிகநிறுத்தம் செய்யப்பட்டப் பிரிவுகளைப் படித்தல் DQ7 - DQ0 நிலைமைத் தகவலை அளிக்கிறது. முறைமை DQ7 அல்லது DQ6 மற்றும் DQ2 சேர்ந்து ஒரு அழிப்பு செயல்பாட்டில் உள்ளதா அல்லது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தம் செய்யப்பட்டதா என உறுதிசெய்கிறது. மேலும் தகவலுக்கு எழுதல் செயற்பாடு நிலைமைப் பற்றியப் பகுதியைக் காண்க.

அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்ட நிரல்பாடு செயற்பாடு நிறைவடைந்ததும், சாதனம் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்புகிறது. செந்தர சொல் நிரல்பாட்டில் போல், முறைமை அழிக்கப்படும் பிரிவில் DQ7 அல்லது DQ6 நிலைமைத் துணுக்குகள் ஆகியவற்றைப் படிப்பதன் மூலம், நிரல்பாடு செயற்பாட்டின் நிலைமையை உறுதிசெய்யலாம். மேலும் தகவலுக்கு எழுதல் செயற்பாடு நிலைமைப் பற்றியப் பகுதியைக் காண்க.
அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தச் செயற்பாட்டை மீண்டும் தொடர, முறைமை அழிப்புத் தொடர்ச்சி கட்டளையை எழுத வேண்டும். மேலுமான தொடச்சிக் கட்டளைகள் எழுதுதல் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. சில்லு அழித்தலைத் துவங்கியதும், அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தக் கட்டளையை எழுதலாம்.

அழிப்புச் செயற்பாட்டின் போது, திடீர் நினைவகச் சாதனம் முறைமைக்குத் தோன்றாத பல உள்ளகச் செயற்பாடுகளை செய்கிறது. அழிப்புச் செயற்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்டதும், முழுமையாக முடிவுறாத உள்ளச் செயற்பாடுகள் மறுதுவக்கப்பட வேண்டும். எனவே, திடீர் நினைவகச் சாதனம் தொடர்ந்து தாற்காலிகநிறுத்தம்/தொடர் கட்டளைகள் உடனுக்குடன் பிறப்பிக்கப்பட்டால், அழிப்புச் செயற்பாட்டின் முன்னேற்றம் தாற்காலிகநிறுத்தங்களின் எண்ணிக்கையால் தடங்கல் ஏற்படப்படுகிறது. இதன் விளைவு, தாற்காலிகநிறுத்தம் இல்லாத சூழ்நிலையைவிட நீண்ட ஒட்டுமொத்த அழிப்பு நேரம். கூடுதலானத் தாற்காலிகநிறுத்தங்கள் சாதனத்தின் நம்பகம் அல்லது எதிர்கால செயல்வலிமையைப் பாதிப்பதில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. பெரும்பாலுமான முறைமைகளில் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்த நடைமாட்டம் குறுகியக்கால அளவில் மட்டும் ஏற்படுகிறது. இச்சூழ்நிலைகளில் செயல்வலிமை கணிசமாகப் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

கட்டளை வரையறுக்கள் (Command Definitions)
கட்டலை வரையறுக்கள் (x16 பாங்கு, BYTE# = VIH) அடையாளச் சரம்.
கட்டளை வரிசையம் (குறிப்பு 1) சுழற்சிகள் பாட்டைச் சுழற்சிகள் (குறிப்புகள் 2 - 5)
முதல் இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது ஐந்தாவது ஆறாவது
படிப்பு (குறிப்பு 5) 1 RA RD                    
மீளமைவு (குறிப்பு 6) 1 XX F0                    
தன்தேர்வு (குறிப்பு 7) தயாரிப்பாளர் அடையாளம் 4 555 AA 2AA 55 555 90 X00 0001        
சாதன அடையாளம் (குறிப்பு 8) 6 555 AA 2AA 55 555 90 X01 227E        
சாதன அடையாளம் 46 555 AA 2AA 55 555 90 X01 (குறிப்பு 17)        
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு தொழிற்சாலைக் காபந்து 46 555 AA 2AA 55 555 90 X03 (குறிப்பு 9)        
பிரிவுக் காபந்து சரிபார்ப்பு (குறிப்பு 10) 4 555 AA 2AA 55 555 90 (SA)X02 00/01        
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நுழைவு 3 555 AA 2AA 55 555 88            
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு வெளியேறல் 4 555 AA 2AA 55 555 90 XXX 00        
நிரல்பாடு 4 555 AA 2AA 55 555 A0 PA PD        
இடையகத்திற்கு எழுதல் (குறிப்பு 11) 3 555 AA 2AA 55 SA 25 SA WC PA PD WBL PD
இடையகத்தை திடீர்நினைவகத்திற்கு நிரல்படுத்துதல் 1 SA 29                    
இடையகத்தை எழுதல் முறிப்பு மீளமைவு (குறிப்பு 12) 3 555 AA 2AA 55 555 F0            
பூட்டுநீக்கு நழுவல் நிரல்பாடு (குறிப்பு 13) 2 XXX A0 PA PD                
பூட்டுநீக்கு நழுவல் மீளமைவு (குறிப்பு 14) 2 XXX A0 XXX 00                
சில்லு அழிப்பு 6 555 AA 2AA 55 555 80 555 AA 2AA 55 555 10
பிரிவு அழிப்பு 6 555 AA 2AA 55 555 80 555 AA 2AA 55 SA 30
நிரல்பாடு/அழிப்பு தாற்காலிகநிறுத்தம் (குறிப்பு 15) 1 XXX B0                    
நிரல்பாடு/அழிப்பு தொடர்ச்சி (குறிப்பு 16) 1 XXX 30                    
CFI வினவல் (குறிப்பு 17) 1 55 98                    
குறிவிளக்கம்:
X: அக்கறையிலி
RA = படிக்க வேண்டிய நினைவக இருப்பிடத்தின் படிப்பு முகவரி (Read Address)
RD = இருப்பிடம் RAஇலிருந்து படிக்கப்படும் படிப்புத் தரவு (Read Data)
PA = நிரல்பாடு முகவரி, முகவரி WE# அல்லது CE# துடிப்பு விழு விளிம்பில் முந்தையதில் தாழிடப்படுகிறது
PD = PA இருப்பிடத்திற்கான நிரல்பாடு தரவு, தரவு WE# அல்லது CE# துடிப்பு விழு விளிம்பில் பிந்தையதில் தாழிடப்படுகிறது
SA = சரிபார்க்க வேண்டிய அல்லது அழிக்கபிரிவு முகவரி (Sector Address). முகவரித் துணுக்குகள் தனித்தன்மையாக ஒரு பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.
WBL = எழுதல் இடையக இருப்பிடம். முகவரி PAஇலு உள்ள அதே எழுதல் இடையகத்தில் இருக்க வேண்டும்.
WC: சொல் எண்ணிக்கை. எழுதல் இடையக இருப்பிடங்கள் சய 1.

குறிப்புகள்.
1. சாதனப் பாட்டை செயற்பாடுகள் அட்டவணையைக் காண்க.
2. அனைத்து மதிப்புகள் பதினறுமம் ஆகும்.
3. நிழலிட்டக் கட்டங்கள் படிப்புச் சுழற்சிகளைக் குறிப்பிடுகின்றன. இதர அனைத்தும் எழுதல் சுழற்சிகள்
4. பூட்டுநீக்கு மற்றும் கட்டளைச் சுழற்சிகளில், குறைந்தத் துணுக்குகள் அட்டவணையில் காண்பித்தது போல் 555 அல்லது 2AA ஆக உள்ள போது, A11க்கு மேலான முகவரித் துணுக்குகள் மற்றும் DQ7க்கு மேலான தரவுத் துணுக்குகள் அக்கறையிலி ஆகின்றன.
5. சாதனம் படிப்புப் பாங்கில் உள்ள போது, பூட்டுநீக்கு அல்லது கட்டளைச் சுழற்சிகள் தேவையில்லை.
6. சாதனம் தன்தேர்வுப் பாங்கில் உள்ள போது, மீளமைவுக் கட்டளை படிப்புப் பாங்கிற்கு (அல்லது முன்பாக அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்தில் இருந்தால், அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்புப் பாங்கிற்கு) திரும்பிவிட வேண்டும்.
7. நான்காவது சுழற்சி தன்தேர்வு கட்டளை வரிசையம் ஒரு படிப்பு சுழற்சி ஆகும். தரவுத் துணுக்குகள் DQ15-DQ8 என்பவை அக்கறையிலி ஆகின்றன. RD, PD மற்றும் WC தவிற்று. மேலும் தகவலுக்கு தன்தேர்வு கட்டளை வரிசையம் பகுதியைக் காண்க.
8. S29GL064N மற்றும் S29GL032N ஆகியவைக்கு, சாதன அடையாளம் மூன்று சுழற்சிகளில் படிக்கப்பட வேண்டும்.
9. பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு காபந்து நிலைமைத் தரவை அறிய தன்தேர்வுக் குறியீடுகள் அட்டவணையைக் காண்க.
10. காபந்தற்றப் பிரிவிற்கு தரவு 00h ஆகும், காபந்தானப் பிரிவிற்கு தரவு 01h ஆகும்.
11. கட்டளை வரிசையத்தில் உள்ள மொத்த சுழற்சிகள் எழுதல் இடையகத்திற்கு எழுத உள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையை சார்ந்துள்ளது. கட்டளை வரிசையத்தில் பெருமமான சுழற்சிகள் இடையத்தை திடீர்நினைவகத்திற்கு நிரல்படுத்தல் கட்டளையை உட்பட 21 ஆகும்.
12. கட்டளை வரிசையம் முறிக்கப்பட்ட இடையகத்திற்கு எழுதல் செயற்பாட்டிற்குப் பிறகு சாதனத்தை மீளமைக்கிறது.
13. பூட்டுநீக்கு நழுவல் கட்டளை பூட்டுநீக்கு நழுவல் நிரல்படுத்தல் கட்டளைக்கு முன்பு தேவைப்படுகிறது.
14. பூட்டுநீக்கு நழுவல் பாங்கில் உள்ள சாதனத்தை படிப்புப் பாங்கிற்குத் திருப்பிவிட, பூட்டுநீக்கு நழுவல் மீளமைவுக் கட்டளை தேவைப்படுகிறது.
15. அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கில், முறைமை அழிப்பில் உள்ளாதப் பிரிவுகளை எழுதவோ நிரல்படுத்தவோ செய்யலாம் அல்லது தன் தேர்வுப் பாங்கை நுழையலாம். அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தக் கட்டளை பிரிவு அழிப்பு செயற்பாட்டின் போது மட்டு தான் செல்லத்தக்கது.
16. அழிப்புத் தொடர்ச்சிக் கட்டளை பிரிவு அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கின் போது மட்டு தான் செல்லத்தக்கது.
17. சாதனம் அணித்தரவைப் படிக்கத் தயார்நிலையில் உள்ள போது அல்லது தன்தேர்வுப் பாங்கில் உள்ள போது, கட்டளை செல்லத்தக்கது.
18. தலா சாதனக் கொள்ளளவிற்கான தனிப்பட்ட சாதன அடையாளங்கு தேர்வுக் குறியீடுகள் அட்டவணையைக் காண்க.

பிரிவுக் காபந்துக் கட்டளைகள் (x16)
கட்டளை வரிசையம் (குறிப்புகள்) சுழற்சிகள் பாட்டைச் சுழற்சிகள் (குறிப்புகள் 2 - 5)
முதல் இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது ஐந்தாவது ஆறாவது ஏழாவது
முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு
பூட்டுப் பதிவகத் துணுக்குகள் கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 555 AA 2AA 55 555 40                
நிரல்படுத்துதல் (குறிப்பு 6) 1 XX A0 XXX தரவு                    
படித்தல் (குறிப்பு 6) 1 00 தரவு                        
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XX 90 XX 90                    
கடவுச்சொல் காபந்து கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 555 AA 2AA 55 555 60                
நிரல்படுத்துதல் (குறிப்பு 8) 2 XX A0 PWAx PWDx                    
படித்தல் (குறிப்பு 6) 4 XXX PWD0 01 PWD1 02 PWD2 03 PWD3            
பூட்டுநீக்கல் (குறிப்பு 6) 7 00 25 00 03 00 PWD0 01 PWD1 02 PWD2 03 PWD3 00 29
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XX 90 XX 90                    
அழிவுறாப் பிரிவுக் காபந்து (PPB) கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 555 AA 2AA 55 555 C0                
PPB நிரல்படுத்துதல் (குறிப்பு 11) 2 XX A0 SA 00                    
அனைத்து PPB அழிப்பு (குறிப்புகள் 11, 12) 2 XX 80 00 30                    
PPB நிலைமை படித்தல் (குறிப்பு 1) 1 SA RD(0)                        
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XX 90 XX 00                    
முழுவிட அழிவுறு பிரிவுக் காபந்து உறைநிலையாக்கல் (PPB பூட்டு) கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 555 AA 2AA 55 555 50                
PPB பூட்டுத் துணுக்கு நிறுவமைத்தல் (குறிப்பு 11) 2 XX A0 XX 00                    
PPB பூட்டுத் துணுக்கு நிலைமை படித்தல் 1 XXX RD(0)                        
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XX 90 XX 00                    
அழிவுறு பிரிவுக் காபந்து உறைநிலையாக்கல் (DYB) கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 555 AA 2AA 55 555 E0                
DYB நிறுவமைத்தல் 2 XX A0 SA 00                    
DYB தெளிவமைத்தல் 2 XX A(0) SA 01                    
DYB நிலைமை படித்தல் 1 SA RD(0)                        
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XX 90 XX 00                    
குறிவிளக்கம்:
X: அக்கறையிலி
RA = படிக்க வேண்டிய நினைவக இருப்பிடத்தின் படிப்பு முகவரி (Read Address)
SA = சரிபார்க்க வேண்டிய அல்லது அழிக்கபிரிவு முகவரி (Sector Address). முகவரித் துணுக்குகள் தனித்தன்மையாக ஒரு பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.
PWA = கடவுச்சொல் முகவரி, முகவரி துணுக்குகள் A1 மற்றும் A0 64-துணுக்கு நுழைப்பாட்டின் ஒவ்வொரு 16-துணுக்கு பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.
PWD = கடவுச்சொல் தரவு.
RD(0) = DQ0 காபந்து துணுக்கு; காபந்திடப்பட்டால், DQ0 = 1 ஆகும்; காபந்திடப்படவில்லையெனில், DQ0 = 0 ஆகும்.

குறிப்புகள்.
1. அனைத்து மதிப்புகள் பதினறுமம் ஆகும்.
2. நிழலிட்டக் கட்டங்கள் படிப்புச் சுழற்சிகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.
3. இவ்வட்டவணை, குறிவிலக்கம் அல்லது குறிப்புகளில் குறிப்பிடப்படாத முகவரி அல்லது தரவுத் துணுக்குகள் அக்கறையிலி ஆகும் (ஒவ்வொரு பதினறும் இலக்கம் 4 துணுக்குகள் ஆகும்).
4. சரியற்ற முகவரி அல்லது தரவு மதிப்புகளை எழுதுதல் அல்லது அவைகளை சரியற்ற வரிசையத்தில் எழுதுதல் சாதனத்தை அறியா நிலையில் வைத்துவிடும். முறைமை சாதனத்தை அணித்தரவு படிக்கும் நிலைக்குத் திரும்புமாறு மீளமைவுக் கட்டளையை எழுத வேண்டும்.
5. குறிப்பிட்டப் பாங்குகள் அல்லது குறித்தப் பாங்குகளில் மட்டும் கிடைக்கப்பெறும் கட்டளைகளையை செயல்படுத்த நுழைவுக் கட்டளைகள் தேவைப்படுகின்றன.
6. அணித்தரவு படிப்புப் பாங்கில் எந்தப் பூட்டுநீக்கு அல்லது கட்டளைச் சுழற்சிகளும் தேவையில்லை.
7. சாதனத்தை படிப்புப் பாங்கிற்கு மீளமைக்க வெளியேறல் கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
8. கடவுச்சொல்லின் ஒவ்வொருப் பகுதிக்கும் முழு இரண்டு பாட்டைச் சுழற்சி வரிசையம் நுழைக்கப்பட வேண்டும்.
9. கடவுச்சொல்லைப் படிக்க முழு முகவரி நெடுக்கம் தேவைப்படுகிறது.
10. கடவுச்சொல் எந்த வரிசைமுறையிலும் பூட்டப்பட அல்லது படிக்கப்படலாம். பூட்டுநீக்கல் முழு கடவுச்சொல்லை தேவைப்படுகிறது (ஏழு சுழற்சிகள்).
11. PPB அல்லது DYB ஆகியவற்றை நிறுவமைக்கப்படும் போது, ACC VIHஇல் இருக்க வேண்டும்.
12. அனைத்து PPB அழிப்புக் கட்டவளை அனைத்து PPB துணுக்குகளையும் மிகையழிப்பை (Preprograms) தடுக்க முன்னிரல்படுத்துகிறது. (Preprogram)

கட்டளை வரையறுக்கள் (x8 பாங்கு, BYTE# = VIL)
கட்டளை வரிசையம் (குறிப்பு 1) சுழற்சிகள் பாட்டைச் சுழற்சிகள் (குறிப்புகள் 2 - 5)
முதல் இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது ஐந்தாவது ஆறாவது
படிப்பு (குறிப்பு 6) 1 RA RD                    
மீளமைவு (குறிப்பு 7) 1 XX F0                    
தன்தேர்வு (குறிப்பு 8) தயாரிப்பாளர் அடையாளம் 4 AAA AA 555 55 AAA 90 X00 01        
சாதன அடையாளம் (குறிப்பு 9) 6 AAA AA 555 55 AAA 90 X02 7E X1C (குறிப்பு 17) X1E (குறிப்பு 17)
சாதன அடையாளம் 4 AAA AA 555 55 AAA 90 X02 (குறிப்பு 10)        
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு தொழிற்சாலைக் காபந்து 4 AAA AA 555 55 AAA 90 X06          
பிரிவுக் காபந்து சரிபார்ப்பு (குறிப்பு 10) 4 AAA AA 555 55 AAA 90 SA(X04) 00/01        
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு நுழைவு 3 AAA AA 555 55 AAA 88            
பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு வெளியேறல் 4 AAA AA 555 55 AAA 90 XXX 00        
நிரல்பாடு 4 AAA AA 555 55 AAA A0 PA PD        
இடையகத்திற்கு எழுதல் (குறிப்பு 11) 3 AAA AA 555 55 SA 25 SA BC PA PD WBL PD
இடையகத்தை திடீர்நினைவகத்திற்கு நிரல்படுத்துதல் 1 SA 29                    
இடையகத்தை எழுதல் முறிப்பு மீளமைவு (குறிப்பு 13) 3 AAA AA 555 55 AAA F0            
சில்லு அழிப்பு 6 AAA AA 555 55 AAA 80 AAA AA 555 55 AAA 10
பிரிவு அழிப்பு 6 AAA AA 555 55 AAA 80 AAA AA 555 55 SA 30
பூட்டுநீக்கு நழுவல்   AAA AA 555 55 AAA 20            
பூட்டுநீக்கு நழுவல் நிரல்பாடு   AAA A0 PA PD                
பூட்டுநீக்கு நழுவல் மீளமைவு   XXX 90 XXX 00                
நிரல்பாடு/அழிப்பு தாற்காலிகநிறுத்தம் (குறிப்பு 14) 1 XXX B0                    
நிரல்பாடு/அழிப்பு தொடர்ச்சி (குறிப்பு 15) 1 XXX 30                    
CFI வினவல் (குறிப்பு 16) 1 AA 98                    
குறிவிளக்கம்:
X: அக்கறையிலி
RA = படிக்க வேண்டிய நினைவக இருப்பிடத்தின் படிப்பு முகவரி (Read Address)
RD = இருப்பிடம் RAஇலிருந்து படிக்கப்படும் படிப்புத் தரவு (Read Data)
PA = நிரல்பாடு முகவரி, முகவரி WE# அல்லது CE# துடிப்பு விழு விளிம்பில் முந்தையதில் தாழிடப்படுகிறது
PD = PA இருப்பிடத்திற்கான நிரல்பாடு தரவு, தரவு WE# அல்லது CE# துடிப்பு விழு விளிம்பில் பிந்தையதில் தாழிடப்படுகிறது
SA = சரிபார்க்க வேண்டிய அல்லது அழிக்கபிரிவு முகவரி (Sector Address). முகவரித் துணுக்குகள் தனித்தன்மையாக ஒரு பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.
WBL = எழுதல் இடையக இருப்பிடம். முகவரி PAஇலு உள்ள அதே எழுதல் இடையகத்தில் இருக்க வேண்டும்.
WC: சொல் எண்ணிக்கை. எழுதல் இடையக இருப்பிடங்கள் சய 1.

குறிப்புகள்.
1. சாதனப் பாட்டை செயற்பாடுகள் அட்டவணையைக் காண்க.
2. அனைத்து மதிப்புகள் பதினறுமம் ஆகும்.
3. நிழலிட்டக் கட்டங்கள் படிப்புச் சுழற்சிகளைக் குறிப்பிடுகின்றன. இதர அனைத்தும் எழுதல் சுழற்சிகள்
4. பூட்டுநீக்கு மற்றும் கட்டளைச் சுழற்சிகளில், குறைந்தத் துணுக்குகள் அட்டவணையில் காண்பித்தது போல் 555 அல்லது 2AA ஆக உள்ள போது, A11க்கு மேலான முகவரித் துணுக்குகள் அக்கறையிலி ஆகும்.
5. மாறாகக் குறிப்பிடப்படவில்லையெனில், A21-A11 அக்கறையிலி ஆகும்.
6. சாதனம் படிப்புப் பாங்கில் உள்ள போது, பூட்டுநீக்கு அல்லது கட்டளைச் சுழற்சிகள் தேவையில்லை.
7. சாதனம் தன்தேர்வுப் பாங்கில் உள்ள போது அல்லது DQ5 நிலைமைத் தகவலை அளிக்கும் போது, உயரச் சென்றால், மீளமைவுக் கட்டளை படிப்புப் பாங்கிற்கு (அல்லது முன்பாக அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்தில் இருந்தால், அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்புப் பாங்கிற்கு) திரும்பிவிட வேண்டும்.
8. நான்காவது சுழற்சி தன்தேர்வு கட்டளை வரிசையம் ஒரு படிப்பு சுழற்சி ஆகும். தரவுத் துணுக்குகள் DQ15-DQ8 என்பவை அக்கறையிலி ஆகின்றன. மேலும் தகவலுக்கு தன்தேர்வு கட்டளை வரிசையம் பகுதியைக் காண்க.
9. S29GL064N மற்றும் S29GL032N ஆகியவைக்கு, சாதன அடையாளம் மூன்று சுழற்சிகளில் படிக்கப்பட வேண்டும்.
10. பாதுகாப்பு மண்ணியப் பிரிவு தொழிற்சாலை முன்னிருப்பு நிலைமையைக் காட்டும் தகவலுக்கு தன்தேர்வுக் குறியீடுகள் அட்டவணையைக் காண்க.
11. காபந்தற்றப் பிரிவிற்கு தரவு 00h ஆகும், காபந்தானப் பிரிவிற்கு தரவு 01h ஆகும்.
12. கட்டளை வரிசையத்தில் உள்ள மொத்த சுழற்சிகள் எழுதல் இடையகத்திற்கு எழுத உள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையை சார்ந்துள்ளது. கட்டளை வரிசையத்தில் பெருமமான சுழற்சிகள் இடையத்தை திடீர்நினைவகத்திற்கு நிரல்படுத்தல் கட்டளையை உட்பட 37 ஆகும்.
13. கட்டளை வரிசையம் முறிக்கப்பட்ட இடையகத்திற்கு எழுதல் செயற்பாட்டிற்குப் பிறகு சாதனத்தை மீளமைக்கிறது.
14. அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கில், முறைமை அழிப்பில் உள்ளாதப் பிரிவுகளை எழுதவோ நிரல்படுத்தவோ செய்யலாம் அல்லது தன் தேர்வுப் பாங்கை நுழையலாம். அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தக் கட்டளை பிரிவு அழிப்பு செயற்பாட்டின் போது மட்டு தான் செல்லத்தக்கது.
15. அழிப்புத் தொடர்ச்சிக் கட்டளை பிரிவு அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கின் போது மட்டு தான் செல்லத்தக்கது.
16. சாதனம் அணித்தரவைப் படிக்கத் தயார்நிலையில் உள்ள போது அல்லது தன்தேர்வுப் பாங்கில் உள்ள போது, கட்டளை செல்லத்தக்கது.
17. தலா சாதனக் கொள்ளளவிற்கான தனிப்பட்ட சாதன அடையாளங்கு தேர்வுக் குறியீடுகள் அட்டவணையைக் காண்க.

பிரிவுக் காபந்துக் கட்டளைகள் (x8)
கட்டளை வரிசையம் (குறிப்புகள்) சுழற்சிகள் பாட்டைச் சுழற்சிகள் (குறிப்புகள் 2 - 5)
முதல் இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது ஐந்தாவது ஆறாவது ஏழாவது
முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு முகவரி தரவு
பூட்டுப் பதிவகத் துணுக்குகள் கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 AAA AA 555 55 AAA 40                
நிரல்படுத்துதல் (குறிப்பு 6) 2 XXX A0 XXX தரவு                    
படித்தல் (குறிப்பு 6) 1 00 தரவு                        
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XXX 90 XXX 00                    
கடவுச்சொல் காபந்து கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 AAA AA 555 55 AAA 60                
நிரல்படுத்துதல் (குறிப்பு 8) 2 XXX A0 PWAx PWDx                    
படித்தல் (குறிப்பு 9) 8 00 PWD0 01 PWD1 02 PWD2 03 PWD3 04 PWD4 05 PWD5 06 PWD6
07 PWD7                        
பூட்டுநீக்கல் (குறிப்பு 10) 11 00 25 00 03 00 PWD0 01 PWD1 02 PWD2 03 PWD3 04 PWD4
05 PWD5 06 PWD6 07 PWD7 00 29            
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XXX 90 XXX 00                    
அழிவுறாப் பிரிவுக் காபந்து (PPB) கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 AAA AA 555 55 AAA C0                
PPB நிரல்படுத்துதல் (குறிப்பு 11) 2 XX A0 SA 00                    
அனைத்து PPB அழிப்பு (குறிப்புகள் 11, 12) 2 XX 80 00 30                    
PPB நிலைமை படித்தல் (குறிப்பு 1) 1 SA RD(0)                        
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XX 90 XX 00                    
முழுவிட அழிவுறு பிரிவுக் காபந்து உறைநிலையாக்கல் (PPB பூட்டு) கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 AAA AA 555 55 AAA 50                
PPB பூட்டுத் துணுக்கு நிறுவமைத்தல் (குறிப்பு 11) 2 XXX A0 XXX 00                    
PPB பூட்டுத் துணுக்கு நிலைமை படித்தல் 1 XXX RD(0)                        
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XXX 90 XX 00                    
அழிவுறு பிரிவுக் காபந்து உறைநிலையாக்கல் (DYB) கட்டளைத் தொகுப்பு நுழைவு (குறிப்பு 5) 3 AAA AA 555 55 555 E0                
DYB நிறுவமைத்தல் 2 XXX A0 SA 00                    
DYB தெளிவமைத்தல் 2 XXX A0 SA 01                    
DYB நிலைமை படித்தல் 1 SA RD(0)                        
கட்டளைத் தொகுப்பு வெளியேறல் (குறிப்பு 7) 2 XXX 90 XXX 00                    
குறிவிளக்கம்:
X: அக்கறையிலி
RA = படிக்க வேண்டிய நினைவக இருப்பிடத்தின் படிப்பு முகவரி (Read Address)
SA = சரிபார்க்க வேண்டிய அல்லது அழிக்கபிரிவு முகவரி (Sector Address). முகவரித் துணுக்குகள் தனித்தன்மையாக ஒரு பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.
PWA = கடவுச்சொல் முகவரி, முகவரி துணுக்குகள் A1 மற்றும் A0 64-துணுக்கு நுழைப்பாட்டின் ஒவ்வொரு 16-துணுக்கு பகுதியைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றன.
PWD = கடவுச்சொல் தரவு.
RD(0) = DQ0 காபந்து துணுக்கு; காபந்திடப்பட்டால், DQ0 = 1 ஆகும்; காபந்திடப்படவில்லையெனில், DQ0 = 0 ஆகும்.

குறிப்புகள்.
1. அனைத்து மதிப்புகள் பதினறுமம் ஆகும்.
2. நிழலிட்டக் கட்டங்கள் படிப்புச் சுழற்சிகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.
3. இவ்வட்டவணை, குறிவிலக்கம் அல்லது குறிப்புகளில் குறிப்பிடப்படாத முகவரி அல்லது தரவுத் துணுக்குகள் அக்கறையிலி ஆகும் (ஒவ்வொரு பதினறும் இலக்கம் 4 துணுக்குகள் ஆகும்).
4. சரியற்ற முகவரி அல்லது தரவு மதிப்புகளை எழுதுதல் அல்லது அவைகளை சரியற்ற வரிசையத்தில் எழுதுதல் சாதனத்தை அறியா நிலையில் வைத்துவிடும். முறைமை சாதனத்தை அணித்தரவு படிக்கும் நிலைக்குத் திரும்புமாறு மீளமைவுக் கட்டளையை எழுத வேண்டும்.
5. குறிப்பிட்டப் பாங்குகள் அல்லது குறித்தப் பாங்குகளில் மட்டும் கிடைக்கப்பெறும் கட்டளைகளையை செயல்படுத்த நுழைவுக் கட்டளைகள் தேவைப்படுகின்றன.
6. அணித்தரவு படிப்புப் பாங்கில் எந்தப் பூட்டுநீக்கு அல்லது கட்டளைச் சுழற்சிகளும் தேவையில்லை.
7. சாதனத்தை படிப்புப் பாங்கிற்கு மீளமைக்க வெளியேறல் கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
8. கடவுச்சொல்லின் ஒவ்வொருப் பகுதிக்கும் முழு இரண்டு பாட்டைச் சுழற்சி வரிசையம் நுழைக்கப்பட வேண்டும்.
9. கடவுச்சொல்லைப் படிக்க முழு முகவரி நெடுக்கம் தேவைப்படுகிறது.
10. கடவுச்சொல் எந்த வரிசைமுறையிலும் பூட்டப்பட அல்லது படிக்கப்படலாம். பூட்டுநீக்கல் முழு கடவுச்சொல்லை தேவைப்படுகிறது (ஏழு சுழற்சிகள்).
11. PPB அல்லது DYB ஆகியவற்றை நிறுவமைக்கப்படும் போது, ACC VIHஇல் இருக்க வேண்டும்.
12. அனைத்து PPB அழிப்புக் கட்டவளை அனைத்து PPB துணுக்குகளையும் மிகையழிப்பை (Preprograms) தடுக்க முன்னிரல்படுத்துகிறது. (Preprogram)


எழுதல் செயற்பாடு நிலைமை (Write Operation Status)
இச்சாதனம் நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் செயற்பாட்டின் நிலைமையை அறிய பல துணுக்குகள் : DQ2, DQ3, DQ5, DQ6, மற்றும் DQ7 ஆகியவற்றை அளிக்கிறது. எழுதல் செயற்பாடு அட்டவணை மற்றும் பின்வரும் துணைப்பிரிவுகள் இத்துணுக்குகளின் செயற்கூற்றை விளக்குகின்றன. DQ7 மற்றும் DQ6 ஒவ்வொன்றும் நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் செயற்பாடு நிறைவடைந்துள்ளதா அல்லது நிகழ்வில் உள்ளதா என்பதை அறிய ஒரு செயல்முறையை அளிக்கின்றன. சாதனம், மேலும், பதிநிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் செயற்பாடு நிறைவடைந்துள்லதா என்பதை அறிய ஒரு வன்பொருள் குறிகை, RY/BY# என்பதை அளிக்கிறது.


DQ7: Data# தரவுப் பதிவுக்கேட்பு (DQ7: Data# Polling)
தரவுக்கேட்புத் துணுக்கு DQ7 பதிநிரல்பாடு அல்லது அழிப்புப் படிமுறை நிகழ்வில் உள்ளதா அல்லது நிறைவடைந்துள்ளதா அல்லது சாதனம் தாறகலிகநிறுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதனை நிலைக்காட்டும். தரவுப் பதிவுக்கேட்பு இறுதி WE# துடிப்பின் எழு விளிம்பிற்குப் பிறகு செல்லத்தக்கது.

பதியழிப்பிப் படிமுறையின் போது, சாதனம் DQ7இல், DQ7இல் நிரல்படுத்தப்பட்டத் தரவின் நிரப்பை வெளிப்படுத்தும். DQ7 நிலைமை அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்தின் போது நிரல்படுத்துதலின் போதும் செல்லத்தக்கது. பதிநிரல்பாடு படிமுறை நிறைவடைந்ததும், சாதனம் DQ7இல் நிரல்படுத்தப்பட்டத் தரவை வெளிப்படுத்தும். DQ7இல் செல்லுபடியான நிலைமைத் தகவலைப் படிக்க, முறைமை செல்லுபடியான நிரல்பாடு முகவரியை அளிக்க வேண்டும். நிரல்பாடு முகவரி காபந்திடப்பட்டப் பிரிவிற்குள் விழுந்தால், தரவுப் பதிவுக்கேட்பு தோராயமாக 1µsக்கு செயல்படும், பிறகு சாதனம் படிப்புப் பாங்கிற்குத் திரும்பும்.

பதியழிப்புப் படிமுறையின் போது, தரவுப் பதிவுக்கேட்பு DQ7இல் ஒரு 0ஐ ஏற்படுத்தும். பதிநிரல்பாடு படிமுறை நிறைவடைந்ததும் அல்லது சாதனம் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கை நுழைந்தால், தரவுப் பதிவுக்கேட்பு DQ7 ஒரு 1'ஐ ஏற்படுத்தும். அழிப்புப்பாடு செல்லுபடியான நிலைமைத் தகவலை DQ7இல் படிக்க, முறைமை ஏதேனும் பிரிவுகளில் செல்லுபடியான முகவரியை அளிக்க வேண்டும்.

ஒரு அழிப்புக் கட்டளை வரிசையம் எழுதியப் பிறகு, அழிக்கத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்துப் பிரிவுகளும் காபந்திடப்பட்டிருந்தால், DQ7இல் தரவுப் பதிவுக்கேட்ப்பு தோராயமாக 100µsக்கு செயல்படும். அனைத்துப் பிரிவுகளும் காபந்திடப்படவில்லையென்றாலும், பதியழிப்புப் படிமுறை காபந்திடப்பட்டப் பிரிவுகளை மற்றும் அழிக்கும் மற்றும் காபந்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டப் பிரிவுகளை விலக்கும். எனினும், முறைமை காபந்திடப்பட்டப் பிரிவு முகவரியில் DQ7ஐப் படித்தால், நிலைமை செல்லத்தக்கதல்லாமல் இருக்கக்கூடும்.

ஒரு பதிநிரல்பாடு அல்லது அழிப்பு நிறைவேற்றத்திற்கு சற்று முன்பு, OE# (Output Enable/வெளியீடு செயலாக்கம்) தாழ்நிலையில் வலியுறுத்தப்படும் போது, DQ7 ஒத்தியங்காவாக (asynchronously) DQ0-DQ6 உடன் மாறுபடலாம். அதாவது, சாதனம் நிலைமைத் தகவல் அளிப்பதுவிலிருந்து DQ7இல் செயல்படியானத் தரவை அளிப்பதற்கு மாறலாம். முறைமை எப்பொழுது DQ7ஐ மாதிரியெடுக்கிறது என்பதைப் பொறுத்து, அது நிலைமை அல்லது செயல்படு தரவைப் படிக்கக்கூடும். சாதனம் நிரல்பாடு செயற்பாட்டை நிறைவேற்றிருந்தாலும் மற்றும் DQ7 செல்லுபடியானத் தரவைக் கொண்டிருந்தாலும் கூட, DQ0-DQ6 தரவு செல்லுபடியற்ற நிலையில் அமையலாம். DQ0-DQ6இல் செல்லுபடியானத் தரவு அடுத்தடுத்தப் படிப்புச் சுழற்சிகளில் தோன்றும். எழுதல் செயற்பாடு அட்டவணை DQ7இல் தரவுப் பதிவுக்கேட்பு வெளியீடுகளைக் காண்பிக்கிறது. கீழுள்ளப் படம் படிமுறையைக் காண்பிக்கிறது.


குறிப்புகள்.
1. VA = நிரல்படுத்துவதற்கான செல்லத்தக்க முகவரி. பிரிவு அழிப்புச் செயற்பாட்டின் போது, செல்லுபடியான முகவரி என்பது அழிக்கப்படும் பிரிவில் உள்ள யாவும் பிரிவு முகவரி ஆகும். சில்லு அழிப்பின் போது, செல்லுபடியான முகவரி என்பது யாவும் காபந்திடப்படாதப் பிரிவு ஆகும்.
2. DQ = 5 இருந்தாலும், DQ7 மறுசரிபார்ப்பு செய்யப்பட வேண்டும், ஏனென்றா; DQ7 DQ5 உடன் உடனுகழ்வாக மாறலாம்.
காலவியல் படம் பதிவுக்கேட்பின் காலப்படத்தைக் காண்பிக்கிறது.


RY/BY# ஆயத்தநிலை/பயனிலை துணுக்கு (RY/BY#: Ready/Busy# Bit)
RY/BY# என்பது பதிப்படிமுறை நிகழ்வில் உள்ளதா அல்லது நிறைவடைந்துள்ளதா என்பதை நிலைக்காட்டு ஒரு தனித்தொதுக்கப்பட்ட திறந்த வடிவாய் வெளியீடு முள். RY/BY# நிலைமை கட்டளை வரிசையத்தின் இறுதி WE# குறிகையின் எழு விளிம்பிற்குப் பிறகு செல்லத்தக்கது. RY/BY# ஒரு திறந்த வடிவாய் வெளியீடாக உள்ளதால், பல RY/BY# முள்கள் சேர்ந்து இணையாக VCCக்கு ஒரு மேலிழுப்பு மின்தடையத்துடன் கட்டப்படலாம்.

வெளியீடு தாழ் மட்டத்தில் இருந்தால் (பயனிலை), சாதனம் செயல்படியாக அழிப்பு அல்லது நிரல்பாட்டில் உள்ளது. (இது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப்பாங்கில் நிரல்பாட்டையும் உட்கொள்ளும்). வெளியீடு உயர் மட்டத்தில் இருந்தால் (ஆயத்தநிலை), சாதனம் படிப்புப் பாங்கில், துணைநிற்புப் பாங்கில் அல்லது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்புப் பாங்கில் உள்ளது. எழுதல் செயற்பாடு நிலைமை அட்டவணையைக் காண்க.

DQ6 இருநிலைமாறு துணுக்கு I (DQ6: Toggle Bit I)
DQ6இல் உள்ள இருநிலைமாறு துணுக்கு I பதிநிரல்பாடு அல்லது அழிப்பு செயற்பாடு நிகழ்வில் உள்ளதா அல்லது நிறைவடைந்துள்ளதா அல்லது சாதனம் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கை நுழைந்துள்ளதா என்பதை நிலைக்காட்டும். இருநிலைமாறு துணுக்கு I எந்த முகவரியிலும் படிக்கப்படலாம் மற்றும் கட்டலை வரிசையத்தின் இறுதி WE# துடிப்பி எழு விளிம்பிற்குப் பிறகு (நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் செயற்பாட்டிற்கு முன்பாக) மற்றும் பிரிவு அழிப்பு காலமுடிவின் போது செல்லத்தக்கது.

பதிநிரல்பாடு அல்லது அழிப்புப் படிமுறை செயற்பாட்டின் போது, ஏதேனும் முகவரிக்கு அடுத்தடுத்த படிப்புச் சுழற்சிகள் DQ6ஐ இருநிலைமாறச் செய்கின்றன. முறைமை OE# அல்லது CE# ஆகியவற்றைக் கொண்டு படிப்புச் சுழற்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம். செயற்பாடு முடிவடையும் போது, DQ6 இருநிலைமாறுவதை நிறுத்திவிடும்.

அழிப்புக் கட்டளை வரிசையம் எழுதப்பட்டதும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்துப் பிரிவுகளும் காபந்திடப்பட்டுரிந்தால், DQ6 தோராயமாக 100ms இருநிலைமாறும், பிறகு அணித்தரவு படித்தலுக்குத் திரும்பும். அனைத்துப் பிரிவுகள் காபந்தில்லையெனில், பதியழிப்புப் படிமுறை காபந்திடப்படாதப் பிரிவுகளை அழிக்கும் மற்றும் காபந்திடப்பட்டப் பிரிவுகளைப் புறக்கணிக்கும்.

முறைமை DQ6 மற்றும் DQ2 இரண்டையும் சேர்த்து ஒரு பிரிவு செயல்படியாக அழிப்பில் உள்ளதா அல்லது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்தில் உள்ளதா என உறுதிப்படுத்தலாம். சாதனம் செயல்படியாக அழித்துக்கொண்டிருந்தால் (அதாவது பதியழிப்புப் படிமுறை நிகழ்வில் இருந்தால்), DQ6 இருநிலைமாறும். சாதனம் அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கில் நுழைந்ததும் DQ6 இருநிலைமாறுவதை நிறுத்தி விடும். எனினும் முறைமை எந்தப் பிரிவுகள் தாற்காலிநிறுத்தத்தில் உள்ளன என்பதைக் கண்டறிய, DQ2ஐயும் பயன்படுத்த வேண்டும். மாறாக, முறைமை DQ7ஐயும் பயன்படுத்தலாம். (DQ7 பதிவுக்கேட்புப் பகுதியைக் காண்க).

ஒரு நிரல்பாடு முகவரி ஒரு காபந்திடப்பட்டப் பிரிவிற்குள் விழுந்தால், கட்டளை வரிசையம் எழுதியப் பிறகு, DQ6 தோராயமாக 1 µs இருநிலைமாறும், பிறகு, அணித்தரவு படித்தலுக்குத் திரும்பும்.

DQ6 அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்த நிரல்பாடு பாங்கிலும் இருநிலைமாறும் மற்றும் பதிநிரல்பாடு படிமுறை நிறைவடைந்ததும் நிற்கும்.

அழிப்புக் செயற்பாடு நிலைமை அட்டவணை DQ6இலுள்ள இருநிலைமாறு துணுக்கு-Iஇன் வெளியீட்டைக் காண்பிக்கிறது. இருநிலைமாறு துணுக்கு படிமுறை படம் இத்துணுக்கின் நடைமுறையைக் காண்பிக்கிறது. DQ2 எ. DQ6 படம் இத்துணுக்குகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை வரையல்வாரியாகக் சுட்டுகிறது.


குறிப்பு : DQ5 = 1ஆக இருந்தாலும், முறைமை இருநிலைமாறலை சரிபார்க்க வேண்டும், ஏனென்றால் இருநிலைமாறல் DQ5 1ஆக மாறியதும் நின்றுவிடும். DQ6 மற்றும் DQ2 துணைப்பிரிவுகளைக் காண்க.

DQ6 இருநிலைமாறு துணுக்கு II (DQ6: Toggle Bit II)
DQ2இல் உள்ள இருநிலைமாறு துணுக்கு-II DQ6 உடன் பயன்படுத்தப்படும் போது, ஒரு குறிப்பிட்டப் பிரிவு செயல்படியாக அழிக்கப்பட்டு வருகிறதா (அதாவது, பதியழிப்புப் படிமுறை நிகழ்வில் உள்ளதா) அல்லது பிரிவு அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை நிலைக்காட்டும். இருநிலைமாறு துணுக்கு கட்டளை வரிசையத்தில் இறுதி WE# துடிப்பின் எழு விளிம்பிற்குப் பிறகு செல்லத்தத்கது.

முறைமை அழிப்பிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டப் பிரிவுகளின் முகவரிகளைப் படிக்கும் போது, DQ2 இருநிலைமாறும். முறைமை OE#ஐயோ அல்லது CE#ஐயோ கொண்டு படிப்புச் சுழற்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம். ஆனால், DQ2 என்பது பிரிவு செயல்பாட்டில் அழிக்கிறதா அல்லது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்தில் உல்லதா என்பதை வேறுபடுத்த இயல்வதில்லை. மாறாக, DQ6 என்பது, ஒரு பிரிவு செயல்படியாக அழித்துக்கொண்டிருக்கிறதா அல்லது அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தத்தில் உள்ளதா என்பதை நிலைக்காட்டும், ஆனால் எந்தெந்தப் பிரிவுகள் அழிப்பிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை வேறுபடுத்த இயல்வதில்லை. எனவே, இரண்டு நிலைமைத் துணுக்குகளும் பிரிவு மற்றும் பாங்கு தகவல்களுக்குத் தேவைப்படுகின்றன. எழுதல் செயற்பாடு நிலைமை அட்டவணையைக் காண்க. இருநிலைமாறு துணுக்கு படிமுறை, இருநிலைமாறு துணுக்கு காலவியல் படம், DQ2 எதிர் DQ6 வேறுபாடு படம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

DQ6/DQ2 இருநிலைமாறு துணுக்குகளைப் படித்தல் (Reading Toggle Bits DQ6/DQ2)
பின்வரும் விளக்கத்திற்கு இருநிலைமாறு துணுக்கு படிமுறையைக் காண்க. முறைமை முதலில் இருநிலைமாறு துணுக்கு நிலைமையைப் படிக்கும் போது, இருநிலைமாறு துணுக்கு இருநிலைமாறுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, அது DQ7-DQ0ஐ குறைந்தது இருமுறையாவது படிக்க வேண்டும். வழக்கமாக, முறைமை முதல் படிப்பிற்குப் பிறகு இருநிலைமாறு துணுக்கின் மதிப்பைக் குறித்து பதிவு செய்யும். இரண்டாம் படிப்பிற்குப் பிறகு, முறைமை இருநிலைமாறு துணுக்கின் புதிய மதிப்பை முதலுடன் ஒப்பிடும். இருநிலைமாறு துணுக்கு இருநிலைமாறவில்லையென்றால், சாதனம் நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் செயற்பாட்டை நிறைவுற்றது. சாதனம் பின்வரும் படிப்புச் சுழற்சியில் DQ7-DQ0ஐப் படிக்கலாம்.

எனினும், இரண்டுத் துவக்கச் சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு முறைமை இருநிலைமாறு துணுக்கு இன்னமும் இருநிலைமாறுவதை கண்டுணர்ந்தால், முறைமை DQ5 உயர்நிலையில் உள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும். அவ்வாறு இருந்தால், முறைமை மறுபடியும் இருநிலைமாறு துணுக்கு இருநிலைமாறுகிறதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும், ஏனென்றால் DQ5 உயர சென்ற நேரத்தில், இருநிலைமாறு துணுக்கு நின்றிருக்கலாம். இருநிலைமாறு துணுக்கு இருநிலைமாறவில்லையென்றால், முறைமை வெற்றிகரமாக செயற்பாட்டை நிறைவேற்றவில்லை, எனவே, அணித்தரவுப் படிப்பிற்குத் திரும்ப, முறைமை ஒரு மீளமைவுக் கட்டளையைப் பிறப்பிக்க வேண்டும்.

மீதமுள்ள இருப்புநிலை என்பது முறைமை துவக்கத்தில் இருநிலைமாறு துணுக்கு இருநிலைமாறுகிறது என்பதைக் கண்டுணர்ந்து DQ5 உயர செல்லவில்லை. முறைமை தொடர்ந்து இருநிலைமாறு துணுக்கு மற்றும் DQ5ஐ அடுத்தடுத்தப் படிப்புச் சுழற்சிகளில் கண்காணித்து, முன்பானப் பத்தியில் விளக்கப்பட்டுது போல் நிலைமையை உறுதிப்படுத்தலாம். மாறாக, அது இதர முறைமைப் பணிகளை செய்ய முடிவெடுக்கலாம். அவ்வாறு என்றால், முறைமை செயற்பாட்டின் நிலைமையை உறுதிப்படுத்தத் திரும்பும் போது, படிமுறையின் துவக்கத்தில் தொடங்க வேண்டும் (இருநிலைமாறு துணுக்குப் படிமுறையின் மேல்பகுதி).

DQ5: கால வரம்புகள் மீறுதல் (DQ5: Exceeding Time Limits)
DQ5 ஒரு நிரல்பாடு, அழிப்பு அல்லது இடையகத்திற்கு எழுதல் ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளக துடிப்பு எண்கை வரம்பை (Internal Pulse Count Limit) மீறியுள்ளதா என்பதை நிலைக்காட்டும். இச்சூழ்நிலைகளில் DQ5 ஒரு 1ஐ உற்பத்தி செய்கிறது மற்றும் நிரல்பாடு அல்லது அழிப்புச் சுழற்சி வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படவில்லையென நிலைகாட்டும்.

முறைமை முன்பு 0ஆக நிரல்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் 1ஐ நிரல்படுத்த முயன்றால், சாதனம் DQ5இல் ஒரு 1ஐ வெளியிடக்கூடும். அழிப்புச் செயற்பாடு மட்டும் தான் 0ஐ 1ஆக திரும்ப மாற்ற முடியும். இச்சூழ்நிலையில், சாதனம் செயற்பாட்டை நிறுத்திவிட்டு கால வரம்பு எட்டியதும், DQ5 ஒரு 1ஐ வெளியிடுகிறது.

இந்த அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் முறைமை சாதனத்தை அணித்தரவு படிப்புப் பாங்கிற்கு (அல்லது சாதனம் முன்பாக அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்த நிரல்பாடு பாங்கில் இருந்தால், அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்புப் பாங்கிற்கு) திரும்பப் பெற ஒரு மீளமைவுக் கட்டளையைப் பிறப்பிக்க வேண்டும்.


DQ3: பிரிவு அழிப்புக் காலப்பி (DQ3: Sector Erase Timer)
பிரிவு அழிப்புக் கட்டளை வரிசையத்தை எழுதியப் பிறகு, முறைமை DQ3ஐப் படித்து அழிப்புப்பாடு தொடங்கியுள்ளதா என கண்டரியலாம். (பிரிவு அழிப்புக் காலப்பி சில்லு அழிப்புக் கட்டளைக்கு செல்லத்தக்கதல்ல). அனைத்தப் பிரிவுகளும் அழிப்பிற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், மொத்தக் காலமுடிவு ஒவ்வொருக் கூடுதலானப் பிரிவு அழிப்புக் கட்டளைக்கும் செல்லத்தக்கது. காலமுடிவு நிறைவு பெற்றதும், DQ3 0இலிருந்து 1க்கு நிலைமாறும். கூடுதலானப் பிரிவுகள் அழிப்புக் கட்டளைகளுக்கு இடையே உள்ள நேரம் 50 μsக்குக் குறைவாக உள்ளதாக எண்கோளிட இயன்றால், முறைமை DQ3ஐக் கண்காணிக்கத் தேவையில்லை. பிரிவு அழிப்பு கட்டளை வரிசையம் பகுதியையும் காண்க.

பிரிவு அழிப்புக் கட்டளை எழுதப்பட்டதும், சாதனம் கட்டளை வரிசையத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என உறுது செய்ய, முறைமை DQ7 (தரவுப் பதிவுக்கேட்பு) அல்லது DQ6 (இருநிலைமாறு துணுக்கு-I) என்பவற்றின் நிலைமையைப் படிக்க வேண்டும், பிறகு DQ3ஐப் படிக்க வேண்டஅச்ும். DQ3 1ஆக இருந்தால், பதியழிப்புப் படிமுறை துவங்கியுள்ளது; பின்தொடரும் அனைத்துக் கட்டளைகளும் (அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தம் தவிற்று) அழிப்புச் செயற்பாடு முடிவடையும் வரை புறக்கணிக்கப்படும். DQ3 0ஆக இருந்தால், சாதனம் கூடுதலானப் பிரிவு அழிப்புக் கட்டளைகளை ஏற்கின்றது. கட்டளை ஏற்றப்பட்டுள்ளது என உறுதி செய்ய, முறைமை ஒவ்வொருப் பின்தொடரும் பிரிவு அழிப்புக் கட்டளைக்கு முன்பும் பின்னரும் DQ3ஐ சரிபார்க்க வேண்டும். இரண்டாவது சரிபார்ப்பின் போதும் DQ3 உயர் மதிப்பில் இருந்தால், இறுதி கட்டளை ஏற்கப்பட்டிருக்காது.

எழுதல் செயற்பாடு அட்டவணை இதரத் துணுக்குகளுக்கு சார்ந்து DQ3 நிலைமையைக் காண்பிக்கிறது.

எழுதல் செயற்பாடு அட்டவணை:
நிலைமை DQ7 (குறிப்பு 2) DQ6 DQ5 (குறிப்பு 1) DQ3 DQ2 (குறிப்பு 2) DQ1 RY/BY#
செந்தரப் பாங்கு பதிநிரல்பாடு படிமுறை DQ7# இருநிலைமாறு 0 பொறுந்தாது இருநிலைமாறு இல்லை 0 0
நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கு 0 இருநிலைமாறு 0 1 இருநிலைமாறு இல்லை பொறுந்தாது 0
நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கு அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்பு அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்டப் பரிவு செல்லுபடியல்ல 0
அழிப்பற்றத் தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்டப் பரிவு தரவு 1
நிரல்பாடு தாற்காலிகநிறுத்தப் பாங்கு அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப் படிப்பு அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்டப் பரிவு செல்லுபடியல்ல 0
அழிப்பற்றத் தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்டப் பரிவு தரவு 1
அழிப்புத் தாற்காலிகநிறுத்தப்பட்ட நிரல்பாடு (பதிநிரல்பாடு) DQ7# இருநிலைமாறு 0 பொறுந்தாது பொறுந்தாது பொறுந்தாது 0
இடையகத்திற்கு எழுதல் பயனிலை (குறிப்பு 3) DQ7# இருநிலைமாறு 0 பொறுந்தாது பொறுந்தாது 0 0
கைவிடல் (குறிப்பு 4) DQ7# இருநிலைமாறு 0 பொறுந்தாது பொறுந்தாது 1 0
குறிப்புகள்:
1. DQ5 பதிநிரல்பாடு, பதியழிப்பு அல்லது இடையகத்திற்கு எழுதல் செயற்பாடுகள் பெருமக் கால வரம்புகளை மீறும் போது, 1ஆக நிலைமாறுகிறது. மேலும் தகவலுக்கு DQ5 பகுதியைக் காண்க.
2. DQ7 மற்றும் DQ2 செல்லத்தக்கத்தான நிலைமைத் தகவலைப் படிக்கும் போது, ஒரு செல்லத்தக்க முகவரியைத் தேவைப்படுகின்றன. மேலும் விவரங்களுக்கு தத்தம் துணைப்பிரிவைக் காண்க. 3. இறுதியாக ஏற்றப்பட்ட இடையக இருப்பிடத்தைக் கண்காணிக்க, திகதி பதிவுக்கேட்ப்புப் படிமுறை (Date Polling Algorithm)பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
4. சாதனம் இடையகத்திற்கு எழுதல் செயற்பாட்டை முறித்துக் கொண்டால், DQ1 1ஆக நிலைமாறும்.

DQ1: இடையகத்திற்கு எழுதல் முறித்தல் (DQ1: Write to Buffer Abort)
DQ1 இடையகத்திற்கு எழுதல் செயற்பாடு முறிக்கப்படுவதை நிலைக்காட்டும். இச்சூழ்நிலைகளில் DQ1 ஒரு 1ஐ உற்பத்தி செய்கிறது. முறைமை ஒரு இடையகத்திற்கு எழுதல் முறித்தல் சாதனத்தை மீண்டும் அணித்தரவு படிப்புப் பாங்கிற்கு கொண்டு வர, மீளமைவு கட்டளை வரிசையத்தை பிறப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு எழுதல் இடைகம் பகுதியைக் காண்க.

அறுதிப் பெருமச் செயல்வரம்புகள் (Absolute Maximum Ratings)
பண்பளவு செயல்வரம்பு
வைப்பு வெப்பம் –65°Cஇலிருந்து +150°C
திறன் செலுத்தியபடியான சுற்றுப்புற வெப்பம் –65°Cஇலிருந்து +125°C
நிலம் சார்ந்த மின்னழுத்தம் VCC (குறிப்பு 1) –0.5 Vஇலிருந்து +4.0 V
A9, ACC மற்றும் RESET# (குறிப்பு 2) –0.5 Vஇலிருந்து +12.5 V
இதர அனைத்து முள்கள் –0.5 Vஇலிருந்து VCC + 5 V
வெளியீடு குறுக்குச்சுற்று (குறிப்பு 3) 200 mA
குறிப்புகள்:
1. உள்ளீடு அல்லது உள்வெளிகளில் உள்ள சிறும ஒருதிசை மின்னழுத்தம் -0.5V ஆகும். மின்னழுத்த நிலைத்திரிவுகளின் (voltage transitions) போது, உள்ளீடுகள் அல்லது உள்வெளிகள் 20ns கால அளவு வரை VSSஐ -2.0V வரை கீழ்ப்பாயும் (undershoot). உள்ளீடு அல்லது உள்வெளிகளில் உள்ள பெரும ஒருதிசை மின்னழுத்தம் VCC + 0.5 ஆகும். மின்னழுத்த நிலைத்திரிவுகளின் போது, உள்ளீடுகள் அல்லது உள்வெளிகள் 20ns கால அளவு வரை VCC + 2.0V வரை மேற்பாயும் (overshoot). கீழுள்ளப் படத்தைக் காண்க:
2. A9, ACC மற்றும் RESET# முள்களில் உள்ள சிறும ஒருதிசை மின்னழுத்தம் -0.5V ஆகும். மின்னழுத்த நிலைத்திரிவுகளின் (voltage transitions) போது, A9, ACC மற்றும் RESET# முள்கள் 20ns கால அளவு வரை VSSஐ -2.0V வரை கீழ்ப்பாயும். A9, ACC மற்றும் RESET# முள்களில் உள்ள பெரும ஒருதிசை மின்னழுத்தம் +12.5 ஆகும்; இது 20ns கால அளவு வரை 14.0V வரை மேற்பாயும்.
3. ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட வெளியீடு நிலத்துடன் குறுக்குச்சுற்றிடப்படக் கூடாது. குறுக்குச்சுற்று காலநீடிப்பு 1 நொடிக்கு மேலாக இருக்கக் கூடாது.
4. அறுதிப் பெரும செயல்வரம்புகளுக்குப் புறமான வளைப்புகள் சாதனத்தில் நிரந்திர சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.இவை வலைப்புச் செயல்வரம்புகள் மட்டும் தான். இவை அல்லது பரிந்துரை இயக்கச் சூழல்களுக்குப் புறமாக செயற்கூறு இயக்கம் உட்கிடையவில்லை. நீண்ட நேரங்களில் அறுதிப் பெரும் செயல்வரம்புச் சூழல்களுக்கு உட்படுத்துதல் சாதனத்தின் நம்பகத்தைப் பாதிக்கும். மாறாகக் குறிப்பிடவில்லையெனில், அனைத்து மின்னழுத்தங்கள் நில முனையத்தைச் சார்ந்துள்ளது..

இயக்க நெடுக்கங்கள் (Operating Ranges)
பண்பளவு நெடுக்கம்
சுற்றுப்புற வெப்பம் (தொழிலக பாகங்கள்) –40°Cஇலிருந்து +85°C
வழங்கல் மின்னழுத்தங்கள் முழு மின்னழுத்த நெடுக்கத்திற்கான VCC +2.7 Vஇலிருந்து +3.6 V
VIO +1.65 Vஇலிருந்து +3.6 V
குறிப்புகள்:
1. இயக்க நெடுக்கங்கள் சாதனம் செயற்கூறு உத்தரவாதமளிக்கப்படும் வரம்புகளை வரையறுக்கின்றன.
2. VIO உள்ளீடு மின்னழுத்தம் VIO உள்ளீடு மின்னழுத்தத்தை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

ஒருதிசை சிறப்பியல்புகள் (DC Characteristics)
பண்பளவு குறியீடு பண்பளவு விவரம் சோதனைச் சூழல்கள் சிறுமம் வழக்கம் பெருமம் அலகு
ILI உள்ளீடு சுமை மின்னோட்டம் (குறிப்பு 1) VIN = VSSஇலிருந்து VCC, VCC = VCCmax     WP#/ACC: ±2.0 μA μA
    பிற: ±1.0 μA
ILIT A9 உள்ளீடு சுமை மின்னோட்டம் VIN = VSSஇலிருந்து VCC, A9 = 12.5V     25 μA
ILO வெளியீடு கசிவு மின்னோட்டம் VOUT = VSSஇலிருந்து VCC, VCC = VCCmax     ±1.0 μA
ICC1 VCC துவக்கப் படிப்பு மின்னோட்டம் (குறிப்பு 1) CE# = VIL, OE# = VIH, VCC = VCCmax, f = 1MHz   6 10 mA
CE# = VIL, OE# = VIH, VCC = VCCmax, f = 5MHz   25 30
CE# = VIL, OE# = VIH, VCC = VCCmax, f = 10MHz   45 50
ICC2 VCC உள்பக்கப் படிப்பு மின்னோட்டம் CE# = VIL, OE# = VIH, VCC = VCCmax, f = 10MHz   1 10 mA
CE# = VIL, OE# = VIH, VCC = VCCmax, f = 33MHz   5 20
ICC3 VCC செயல்படு அழிப்பு/நிரல்பாடு மின்னோட்டம் (குறிப்புகள் 2, 3) CE# = VIL, OE# = VIH, VCC = VCCmax   50 60 mA
ICC4 VCC துணைநிற்பு மின்னோட்டம் VCC = VCC max, VIO = VCC, OE# = VIH, VIL = VSS + 0.3/-0.1V; CE#, RESET# = VCC max ± 0.3 V   1 5 μA
ICC5 VCC மீளமைவு மின்னோட்டம் VCC = VCC max, VIO = VCC, VIL = VSS + 0.3/-0.1V; RESET# = VSS ± 0.3 V   1 5 μA
IACC ACC விரைந்த நிரல்பாடு மின்னோட்டம் CE# = VIL, OE# = VIH, VCC = VCCMAX, WP#/ACC = VIH WP#/ACC   10 20 mA
VCC   50 60 mA
VIL உள்ளீடு தாழ் மின்னழுத்தம் 1 (குறிப்பு 5)   -0.1   0.3*VIO V
VIH உள்ளீடு உயர் மின்னழுத்தம் 1 (குறிப்பு 5)   0.7VIO   VIO+0.3 V
VHH ACC விரைந்த நிரல்பாடு மின்னோட்டம் VCC = 2.7 –3.6 V 11.5   12.5 V
VID தன்தேர்விற்கான மின்னழுத்தம் VCC = 2.7 –3.6 V 11.5   12.5 V
VOL வெளியீடு தாழ் மின்னழுத்தம் (குறிப்பு 5) IOL = 100 μA     0.15V*IO V
VOH1 வெளியீடு உயர் மின்னழுத்தம் (குறிப்பு 5) IOH = –100 μA 0.85VIO     V
VOH2
VLKO தாழ்மட்ட VCC பூட்டணையல் மின்னழுத்தம் VCC = 2.7 –3.6 V 2.3   2.5 V
குறிப்புகள்:
1. OE# VIHயாக உள்ள சூழ்நிலையில், ICC மின்னோட்டம் வழக்கமாக 5.5mA/Hz அளவைவிடக் குறைவாக இருக்கும்.
2. ICC பதியழிப்பு (Embedded Erase), பதிநிரல்பாடு (Embedded Program) அல்லது எழுதல் இடையக நிரல்பாடு (Write Buffer Programming) ஆகியவையின் போது செயல்படும்.
3. 100% சோதனையிடப்படவில்லை.
4.முகவரிகள் tACC + 30 ns காலத்திற்கு நிலைநிலையாக உள்ள போது, தன்னியக்க உறங்கல் பாங்கு (Automatic Sleep Mode) தாழ்த்திறன் பாங்கை (Low Power Mode) செயல்படுத்தும்.
5. VIO = 1.65–1.95 V அல்லது 2.7–3.6 V.
6. VCC = 3 V மற்றும் VIO = 3 V அல்லது 1.8 V. VIO 1.8 Vஆக உள்ள போது, உள்வெளிகள் 3 Vஇல் இயக்க இயல்வதில்லை.

சோதனைச் சூழல்கள் (Test Conditions)
குறிப்பு:
இருமுனையங்கள் IN3064 அல்லது சமவலு ஆகும்.

சோதனை விவரக்கூற்றுகள்:
வெளியீடு சுமை அனைத்து வேகங்களும் அலகுகள்
வெளியீடு சுமை 1 திரிதடைய-திரிதடைய வாயில் (TTL gate)
வெளியீடு சுமை மின்தேக்கம், CL (நிலையுறுதி/jig மின்தேக்கம் உட்பட) 30 pF
உள்ளீடு எழு மற்று விழு நேரங்கள் 5 ns
உள்ளீடு துடிப்பு மட்டங்கள் 0.0 அல்லது VIO V
உள்ளீடு துடிப்பு மட்டங்கள் 0.0 அல்லது VIO V
உள்ளீடு காலவியல் அளவை மேற்கோள் மட்டங்கள் 0.5VIO V
வெளியீடு காலவியல் அளவை மேற்கோள் மட்டங்கள் 0.5VIO V

நிலைமாறும் அலைவடிவங்களின் குறிவிளக்கம் (Key to Switching Waveforms)மாறுதிசை சிறப்பியல்புகள் (DC Characteristics)
படிப்பு மட்டும் செயல்பாடுகள்
பண்பளவு விவரம் சோதனை ஏற்பாடு வேக விழைவுகள் அலகு
JEDEC செந்தரம் 90 110
tAVAV tRC படிப்புப் சுழற்சி நேரம் (குறிப்பு 1)   சிறுமம் 90 110 ns
tAVQV tACC முகவரியிலிருந்தி வெளியீடு சுணக்கம் CE#, OE# = VIL பெருமம் 90 110 ns
tELQV tCE சில்லுச் செயலாக்கத்திலிருந்து வெளியீடு சுணக்கம் OE# = VIL பெருமம் 90 110 ns
  tPACC பக்கம் அணுகல் நேரம் VIO = VCC = 3V பெருமம் 25 25 ns
VIO = 1.8, VCC = 3V - 30
tGLQV tOE வெளியீடு செயலாக்கத்திலிருந்து வெளியீடு சுணக்கம் VIO = VCC = 3V பெருமம் 25 25 ns
VIO = 1.8, VCC = 3V - 30
tEHQZ tDF சில்லுச் செயலாக்கத்திலிருந்து வெளியீடு உயர்மின்மறுப்பு (Hi-Z) (குறிப்பு 1)   பெருமம் 20 ns
tGHQZ tDF வெளியீடு செயலாக்கத்திலிருந்து வெளியீடு உயர்மின்மறுப்பு (Hi-Z) (குறிப்பு 1)   பெருமம் 20 ns
tAXQX tOH வெளியீடு செயலாக்கத்திலிருந்து வெளியீடு உயர்மின்மறுப்பு (Hi-Z)   சிறுமம் 0 ns
  tOEH வெளியீடு செயலாக்கப் பிடிநேரம் (Hi-Z) (குறிப்பு 1) படிப்பு   சிறுமம் 0 ns
இருநிலைமாறல் மற்றும் தரவு (Data#) பதிவுக்கேட்பு   சிறுமம் 10 ns
குறிப்புகள்:
1. 100% சோதனையிடப்படவில்லை.
2. சோதனைச் சுற்று மற்றும் சோதனை விவரக்கூற்றுகளைக் காண்க.வன்பொருள் மீளமைவு (Hardware Reset#)
பண்பளவு விவரம் அனைத்து வேக விழைவுகள் அலகு
JEDEC செந்தரம்
  tReady RESET# முள் தாழ்மட்டத்தில் (பதிநிரல்பாடு படிமுறைகளின் போது) என்பதிலிருந்து படிப்புப் பாங்கு வரை (குறிப்பைக் காண்க) பெருமம் 20 μs
  tReady RESET# முள் தாழ்மட்டத்தில் (பதிநிரல்பாடு படிமுறைகளினற்றப் போது) என்பதிலிருந்து படிப்புப் பாங்கு வரை (குறிப்பைக் காண்க) பெருமம் 500 ns
  tRP RESET# துடிப்பகலம் சிறுமம் 500 ns
  tRH படிப்பதற்கு முன்பு RESET# உயர்மட்டம் (குறிப்பைக் காண்க) சிறுமம் 50 ns
  tRPD RESET# உள்ளீடு உயர்மட்ட நேரம் என்பதிலிருந்து துணைநிற்புப் பாங்கு (குறிப்பைக் காண்க) சிறுமம் 20 μs
  tRB RY/BY# வெளியீடு உயர்மட்டம் என்பதிலிருந்து CE#, OE# முள் தாழ்மட்டம் சிறுமம் 0 ns
குறிப்பு:
100% சோதனையிடப்படவில்லை.

குறிப்புகள்:
1. 100% சோதனையிடப்படவில்லை.
2. அழிப்பு மற்றும் நிரல்பாடு செயல்வலிமையைக் காண்க.
3. 1-16 சொற்கள்/1-32 எண்ணெண்கள் நிரல்படுத்தும் போது.

அழிப்பு மற்றும் படிப்புச் செயற்பாடுகள் (Erase and Read Operations)
பண்பளவு விவரம் வேக விழைவுகள் அலகு
JEDEC செந்தரம் 90 110
tAVAV tWC எழுதல் சுழற்சி நேரம் (குறிப்பு 1) சிறுமம் 90 110 ns
tAVWL tAS முகவரி ஆயத்த நேரம் சிறுமம் 0 ns
  tASO முகவரி ஆயத்த நேரத்திலிருந்து OE# தாழ்மட்டம் இருநிலைமாறுத் துணுக்கு தரவுக்கேட்பு நிலையில் (toggle bit polling) சிறுமம் 0 ns
tWLAX tAH முகவரி பிடி நேரம் சிறுமம் 45 ns
  tAHT முகவரி பிடி நேரத்திலிருந்து CE# அல்லது OE# உயர்மட்டம் இருநிலைமாறுத் துணுக்கு தரவுக்கேட்பு நிலையில் (toggle bit polling) சிறுமம் 0 ns
tDVWH tDS தரவு ஆயத்த நேரம் சிறுமம் 35 ns
tWHDX tDH தரவு பிடி நேரம் சிறுமம் 0 ns
  tCEPH CE# உயர்மட்டம் இருநிலைமாறுத் துணுக்கு தரவுக்கேட்பு நிலையில் (toggle bit polling) சிறுமம் 20 ns
  tOEPH OE# உயர்மட்டம் இருநிலைமாறுத் துணுக்கு தரவுக்கேட்பு நிலையில் (toggle bit polling) சிறுமம் 20 ns
tGHWL tGHWL எழுதலுக்கு முன்பு படிப்பு மீட்பு நேரம் (Read Recovery Time) சிறுமம் 0 ns
tEWCL tCS CS# ஆயத்த நேரம் சிறுமம் 0 ns
tWHEH tCH CS# பிடி நேரம் சிறுமம் 0 ns
tWLWH tWP எழுதல் துடிப்பகலம் சிறுமம் 35 ns
tWHDL tWPH எழுதல் உயர்மட்டத் துடிப்பகலம் சிறுமம் 30 ns
tWHWH1 tWHWH1 எழுதல் இடையக நிரல்பாடு செயற்பாடு (குறிப்புகள் 2, 3) வழக்கம் 240 μs
ஒற்றையச் சொல் நிரல்பாடு செயற்பாடு (குறிப்பு 2) வழக்கம் 60
விரைந்த ஒற்றையச் சொல் நிரல்பாடு செயற்பாடு (குறிப்பு 2) வழக்கம் 54
tWHWH2 tWHWH2 பிரிவு அழிப்பு செயற்பாடு (குறிப்பு 2) வழக்கம் 0.5 sec
&nsbp tVHH VHH எழு மற்றும் விழு நேரம் (குறிப்பு 1) சிறுமம் 250 ns
&nsbp tVCS VCC ஆயத்த நேரம் (குறிப்பு 1) சிறுமம் 50 μs
&nsbp tBUSY WE# உயர்மட்டத்திலிருந்து RY/BY# தாழ்மட்டம் சிறுமம் 90 110 ns
குறிப்புகள்:
1. 100% சோதனையிடப்படவில்லை.
2. அழிப்பு மற்றும் நிரல்பாடு செயல்வலிமையைக் காண்க.
3. 1-16 சொற்கள்/1-32 எண்ணெண்கள் நிரல்படுத்தும் போது.
மாற்றுமுறை CE# கட்டுபடு அழிப்பு மற்றும் நிரல்பாடு செயற்பாடுகள் (Alternate CE# Controlled Erase and Program Operations)
பண்பளவு விவரம் வேக விழைவுகள் அலகு
JEDEC செந்தரம் 90 110
tAVAV tWC எழுதல் சுழற்சி நேரம் (குறிப்பு 1) சிறுமம் 90 110 ns
tAVWL tAS முகவரி ஆயத்த நேரம் சிறுமம் 0 ns
tELAX tAH முகவரி பிடி நேரம் சிறுமம் 45 ns
tDVEHL tDS தரவு ஆயத்த நேரம் சிறுமம் 35 ns
tEHDX tDH தரவு பிடி நேரம் சிறுமம் 0 ns
tGHELL ttGHEL எழுதலுக்கு முன்பு படிப்பு மீட்பு நேரம் (Read Recovery Time) (OE# உயர்மட்டத்திலிருந்து CE# தாழ்மட்டம்) சிறுமம் 0 ns
tWLEL tWS WE# ஆயத்த நேரம் சிறுமம் 0 ns
tEHWH tWH WE# பிடி நேரம் சிறுமம் 0 ns
tELEH tCP CE# துடிப்பகலம் சிறுமம் 35 ns
tEHWH tWH CE# உயர்மட்டத் துடிப்பகலம் சிறுமம் 25 ns
tWHWH1 tWHWH1 எழுதல் இடையக நிரல்பாடு செயற்பாடு (குறிப்புகள் 2, 3) வழக்கம் 240 μs
ஒற்றையச் சொல் நிரல்பாடு செயற்பாடு (குறிப்பு 2) வழக்கம் 60
விரைந்த ஒற்றையச் சொல் நிரல்பாடு செயற்பாடு (குறிப்பு 2) வழக்கம் 54
tWHWH2 tWHWH2 பிரிவு அழிப்பு செயற்பாடு வழக்கம் 0.5 s
  tRH எழுதலுக்கு முன்பு RESET# உயர்மட்ட நேரம் சிறுமம் 50 ns
குறிப்புகள்:
1. 100% சோதனையிடப்படவில்லை.
2. அழிப்பு மற்றும் நிரல்பாடு செயல்வலிமையைக் காண்க.
3. 1-16 சொற்கள்/1-32 எண்ணெண்கள் நிரல்படுத்தும் போது.


அழிப்பு மற்றும் நிரல்பாடு வரிசையம் (Erase And Programming Performance)
பண்பளவு வழக்கம் (குறிப்பு 1) பெருமம் (குறிப்பு 2) அலகு கருத்துக்கள்
பிரிவு அழிப்பு நேரம் 0.5 3.5 sec அழிப்பிற்கு முன்பு 00h நிரல்பாட்டைத் தவிர்க்கிறது. (குறிப்பு 6)
சில்லு அழிப்பு நேரம் S29GL032N 32 64
S29GL064N 64 128
மொத்த எழுதல் இடையக நிரல்பாடு நேரம் (குறிப்பு 3, 5) 240   μs முறைமை மட்ட மேற்சுமையைத் தவிர்க்கிறது. (குறிப்பு 7)
மொத்த விரைந்த செயல்படு எழுதல் இடையக நிரல்பாடு நேரம் (குறிப்பு 3, 5) 200  
சில்லு நிரல்பாடு நேரம் S29GL032N 31.5   sec
S29GL064N 63  
குறிப்புகள்:
1. வழக்கமான நிரல்பாடு மற்றும் அழிப்பு பின்வரும் சூழல்களை எண்கோள் வைக்கின்றன: 25°C, VCC = 3.0V, 10,000 சுழற்சிகள்; சதுரங்கப்பலைகை தரவு வகுதி.
2. 90°C பாதக நிலை, பாதக நிலை VCC, 100,000 சுழற்சிகள்.
3. நிரல்பாடு நேரம் (வழக்கமாக) 15 μs (தலா சொல்), 7.5 μs (தலா எண்ணெண்) ஆகும்.
4. விரைந்த நிரல்பாடு நேரம் (வழக்கமாக) 12.5 μs (தலா சொல்), 6.3 μs (தலா எண்ணெண்) ஆகும்.
5. எழுதல் இடையக நிரல்பாடு நேரம் 16-சொல்/32-எண்ணெண் எழுதல் செயற்பாட்டிற்கு தலா சொல் மற்றும் தலா எண்ணெண் அடிப்படையில் கணிக்கப்படுகிறது.
6. பதியழிப்புப் படிமுறையில் முன்னிரல்பாடு படியின் போது, அனைத்துத் துணுக்குகள் அழிப்பிற்கு முன்பு 00hஆக நிரல்படுத்தப்படுகின்றன.
7. முறைமை மட்ட மேற்சுமை என்பது நிரல்பாடு கட்டளையின் கட்டளை வரிசையத்தை செயல்படுத்த வேண்டிய நேரம் ஆகும். கட்டளை வரையறு அட்டவணைகளைக் காண்க.

TSOP முள் மற்றும் பந்தணி பொந்திய மின்தேக்கம் (TSOP Pin and BGA Package Capacitance)
பண்பளவுக் குறியீடு பண்பளவு விவரம் சோதனை ஏற்பாடு வழக்கம் பெருமம் அலகு
CIN உள்ளீடு மின்தேக்கம் VIN = 0 TSOP 6 10 pF
BGA உறுதிப்படுத்தக்கூடியது உறுதிப்படுத்தக்கூடியது pF
COUT வெளியீடு மின்தேக்கம் VOUT = 0 TSOP 6 12 pF
BGA உறுதிப்படுத்தக்கூடியது உறுதிப்படுத்தக்கூடியது pF
CIN2 கட்டுப்படுத்து முள் மின்தேக்கம் VIN = 0 TSOP 6 10 pF
BGA உறுதிப்படுத்தக்கூடியது உறுதிப்படுத்தக்கூடியது pF
CIN3 #RESET, WP#/ACC முள் மின்தேக்கம் VIN = 0 TSOP 27 30 pF
BGA உறுதிப்படுத்தக்கூடியது உறுதிப்படுத்தக்கூடியது pF
குறிப்புகள்:
1. மாதிரியெடுக்கப்பட்டது, 100% சோதனையிடப்படவில்லை.
2. சுற்றுப்புற வெப்பம் TA = 25°C, அலைவெண் f = 1.0MHz.

இயற்பியல் அளவைகள் (Physical Dimensions

TSOP48 - 48-முள் செந்தர தட்டை சிறியத் திட்டவரைப் பொதியம் (Standard Thin Small Outline Package)


TSOP56 - 56-முள் செந்தர தட்டை சிறியத் திட்டவரைப் பொதியம் (Standard Thin Small Outline Package)


VBK048 - 48-பந்து துள்ளியப் புரி பந்தணி - 8.15mmx6.15mm பொதியம் (Fine Pitch BGA)


LAA064 - 64-பந்து செறிவூட்டியப் பந்தணி - 13mmx11mm பொதியம் (Fortified BGA)


LAE064 - 64-பந்து செறிவூட்டியப் பந்தணி - 9mmx9mm பொதியம் (Fortified BGA)