இயங்கலைக்குழல் மிகைப்பிகள் (Travelling Wave Tube Amplifiers)

தார்ன் நுண்ணைலைய் சாதனமியம் (Thorn Microwave Devices - TMD)
PT6019 இயங்கலைக்குழல்
PT6055 இயங்கலைக்குழல்