சாதாரண நேரியல் சீர்ப்பிகள் (buck regulators)

யூனிட்ரோட் ஒருங்கிணைச்சுற்றுக்கள் (Unitrode Integrated Circuits)
UC1824/2834/3834 உயர் செயற்திறன் நேரியல் சீர்ப்பி