கட்டவடைகள் (PLLs)

ஒப்புமைச் சாதனங்கள் கூட்டுறு (Analog Devices Incorporated)
ADF4002 கட்டவுணரி/அலைவெண்ணுருப்பி (Phase Detector/Frequency Synthesizer)