இல்லல்லது திடீர் நினைவகம் (NOR Flash)

ஸ்பேன்ஷன் வரையறுப்பொறுப்பு நிறுமம் (Spansion LLC)
S29L064N, S29L032N 64-மெகாத்துணுக்கு, 32-மெகாத்துணுக்கு 3.0V-மட்டும் பக்கப்பாங்கு திடீர் நினைவகம் 100nm MirrorBit செய்முறைத் தொழில்நுட்பம் அம்சமுடன் (3.0-Volt only Page Mode Flash Memory Featuring 110 nm MirrorBit Process Technology)