தாழ்வீழ்ச்சி சீர்ப்பிகள் (Low Drop Out regulators)

ஃபேர்ச்சைள்ட் குறைக்கடத்தி கூட்டுத்தாவனம் (Fairchild Semiconductor Corporation)
FA1117A 1A மாற்றியமைக்கத்தகு/நிலை தாழ்வீழ்ச்சி நேரியல் சீர்ப்பி