பசையேரணம் (Glue Logic)

NXP குறைக்கடத்தி (NXP Semiconductor)
74AHC1G00; 74AHCT1G00 2-உள்ளீடு இல்லும்மை வாயில் (2-Input NAND Gate)
74AHC1G02; 74AHCT1G02 2-உள்ளீடு இல்லல்லது வாயில் (2-Input NOR Gate)
74AUP1T58 தாழ்த்திறன் உள்ளமைவு வாயில் மின்னழுத்த மட்டப் பெயர்ப்பியுடன் (Low-power configurable gate with voltage-level translator)