ப‌டிக‌வ‌லைப்பிக‌ள் (Crystal oscillators)

ந‌ரி மின்ன‌ணு (Fox Electronics) www.foxonline.com
FXO-HC73 வ‌ரிசை HCMOS 7 x 5mm 3.3V அலைப்பி