எண்ணிகள் (Counters)

ST நுண்மின்னணு (ST Microelectronics)
HCF4510B முன்னிறுவமைப்படு இருமக்குறிமுறை பதின்ம மேல்/கீழ் எண்ணி (Presettable BCD Up/Down Counter)