மின்னோட்டப் பின்னூட்டு செய்மிகைப்பிகள் (Current Feedback Opamps)

டெக்ஸஸ் கருவிகள் (Texas Instruments)
OPA694 அகலப்பட்டை தாழ்த் திறன் மின்னோட்டப் பின்னூட்டு செயல்படு மிகைப்பி (Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier)