நேரியல் தொழில்நுட்பியக் கூட்டுத்தாவனம் (Linear Technology Corporation)
LTC3487 ஊக்கு மற்றும் தலைகீழ்ப்பு நிலைமாறு சீர்ப்பி மின்னூட்டப்பிணைவி சாருகையுடன் (Boost and Inverting Switching Regulator with CCD Bias)